Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1573

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli 2

Na podstawie art. 72a ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wymagania w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli;
2) sposób oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i roślin ozdobnych oraz sadzonek winorośli.
§  2.  Wymagania w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  Wymagania w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin ozdobnych są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4.  Wymagania w zakresie wytwarzania i jakości sadzonek winorośli są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Partie materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz partie sadzonek winorośli oznacza się w sposób umożliwiający identyfikację materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, w tym przez podanie dnia, tygodnia, miesiąca i roku wprowadzenia tego materiału oraz sadzonek winorośli do obrotu, wskazanie gatunku, odmiany lub podkładki, z których został wyprodukowany materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonki winorośli, lub podanie literowego lub cyfrowego oznaczenia własnego dostawcy.
§  6.  Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin warzywnych i ozdobnych, którego wytwarzanie zostało rozpoczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, podlega ocenie polowej oraz ocenie cech zewnętrznych, a w przypadku nasion roślin ozdobnych - ocenie laboratoryjnej, zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I MATERIAŁU NASADZENIOWEGO ROŚLIN WARZYWNYCH

1. Wymagania dotyczące wytwarzania materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych:

1) w trakcie wytwarzania materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy wykazujący widoczne oznaki lub objawy występowania organizmów szkodliwych lub chorób wymienionych w ust. 2 pkt 6 poddaje się zabiegom chemicznym mającym na celu usunięcie tych organizmów lub chorób, a jeżeli zabiegi te okażą się nieskuteczne - usuwa się ten materiał;

2) podczas uprawy materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy utrzymuje się w oddzielnych partiach stanowiących zbiór jednostek materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego, który można zidentyfikować na podstawie ich jednorodnych cech;

3) partię, o której mowa w pkt 2, można utworzyć z materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego pochodzącego z różnych plantacji, jeżeli dostawca posiada dokumentację dotyczącą składu tej partii oraz pochodzenia poszczególnych jej składników;

4) materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy może być oferowany do sprzedaży i sprzedawany jako pojedyncze rośliny, w wiązkach, doniczkach, na paletach i multiplatach lub w pojemnikach z produkcji in vitro.

2. Wymagania dotyczące jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych:

Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien:

1) być praktycznie wolny od wad mogących obniżyć jego jakość;

2) charakteryzować się odpowiednią użytecznością, żywotnością oraz mieć właściwe rozmiary i znajdować się w takiej fazie rozwoju, która zapewnia jego przydatność jako materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego;

3) zachowywać odpowiednią proporcję między korzeniami, łodygami i liśćmi;

4) mieć odpowiednią tożsamość, czystość rodzajową, gatunkową lub odmianową;

5) być wolny od organizmów kwarantannowych;

6) być praktycznie wolny od następujących organizmów szkodliwych mających wpływ na jakość materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego:

Rodzaj lub gatunek roślin warzywnychOrganizmy szkodliwe i choroby
- Allium ascalonicumowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Delia spp.

- Ditylenchus dipsaci

- przylżeńce, w szczególności Thrips tabaci

grzyby:
- Botrytis spp.

- Peronospora destructor

- Sclerotium cepivorum

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus żółtej karłowatości cebuli
- Allium cepaowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- Delia spp.

- Ditylenchus dipsaci

- Meloidogyne spp.

- przylżeńce, w szczególności Thrips tabaci

bakterie:
- Pseudomonas spp.
grzyby:
- Botrytis spp.

- Fusarium oxysporum f. sp. cepae

- Peronospora destructor

- Sclerotium cepivorum
wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus żółtej karłowatości cebuli
- Allium futulosumowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- Delia spp.

- Ditylenchus dipsaci

- przylżeńce, w szczególności Thrips tabaci

grzyby:
- Sclerotium cepivorum
wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie
- Allium porrumowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- Delia spp.

- Ditylenchus dipsaci

- przylżeńce

bakterie:
- Pseudomonas spp.
grzyby:
- Altemaria porri

- Fusarium culmorum

- Phytophthora porri

- Scelerotium cepivorutn

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus żółtej pasiastości czosnku
- Allium sativumowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- Aceria tulipan

- Delia spp.

- Ditylenchus dipsaci

- przylżeńce

bakterie:
- Pseudomonas fluorescens
grzyby:
- Sclerotium cepivorum
wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus żółtej karłowatości cebuli
- Apium graveolensowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- Acidia Heraklei

- Ligus spp.

- Psila rosae

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis i Thrips tabaci

bakterie:
- Erwinia carotovora podp. carotovora

- Pseudomonas syringae pv. apii

grzyby:
- Fusarium oxysporum f. sp. apii

- Phoma apiicolaythium spp.

- Sclerotinia sclerotiorum

- Septoria apiicola

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus mozaiki selera i wirus mozaiki ogórka
- Asparagus officinalisowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- Brachyorynella asparagi

- Hypopta caestrum

- Platyparea poecyloptera

grzyby:
- Fusarium spp.

- Rhizoctonia violacea

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie
- Beta vulgarisowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- Pegomyia betae
grzyby:
- Photna betae
wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka
- Brassica oleraceaowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- mącznikowate

- mszycowate

- Heterodera spp.

- łuskoskrzydłe, w szczególności Pieris brassicae

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:
- Pseudomonas syringae pv. maculicola

- Xanthomonas campestris pv.campestris

grzyby:
- Alternaria brassicae

- Mycosphaerella spp.

- Phoma lingam

- Plasmodiophora brassicaeythium spp.

- Rhizoctonia solani

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus mozaiki kalafiora
- Brassica pekinensisowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- mszycowate

- łuskoskrzydłe, w szczególności Pieris brassicae

bakterie:
- Erwinia carotovora

- Xanthomonas campestris pv. campestris

grzyby:
- Alternaria brassicae

- Botrytis cinerea

- Mycosphaerella spp.

- Phoma lingam

- Plasmodiophora brassicae

- Sclerotinia spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności tospowirusy
- Capsicum annuumowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- mącznikowate

- Leptinotarsa decemlineata

- Ostrinia nubilalis

- Phthorimaea operculella

- przędziorki

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

grzyby:
- Leveillula taurica

- Pyrenochaeta lycopersici

- Pythium spp.

- Phytophthora cap siei

- Verticillium albo atrum

- Verticillium dahlia

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus mozaiki ogórka, wirus mozaiki pomidora, wirus łagodnej pstrości papryki i wirus mozaiki tytoniu
- Cichorium endivaowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- Aphididae

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

grzyby:
- Botrytis cinerea

- Erysiphe cichoriacearum

- Sclerotinia spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus zachodniej żółtaczki buraka i wirus mozaiki sałaty
- Cichorium intybusowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- mszycowate

- Napomyza cichorii

- Apion assimile

bakterie:
- Erwinia carotovora

- Erwinia chrysanthemi

- Pseudomonas marginalis

grzyby:
- Phoma exigua

- Phytophthora erythroseptica

- Pythium spp.

- Sclerotinia sclerotiorum

- Citrullus lanatusowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- mącznikowate

- mszycowate

- Meloidogyne spp.

- Polyphagotarsonemus latus

- Tetranychus spp.

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

grzyby:
- Colletotrichum lagenarium
wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus mozaiki arbuza
- Cucumis meloowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- mącznikowate

- mszycowate

- Meloidogyne spp.

- Polyphagotarsonemus latus

- Tetranychus spp.

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:
- Pseudomonas synringae pv. lachrymans
grzyby:
- Colletotrichum lagenarium

- Fusarium spp.

- Pythium spp.

- Sphaerotheca fuliginea

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus zielonej cętkowatości ogórka, wirus mozaiki ogórka i wirus mozaiki dyni olbrzymiej
- Cucumis sativusowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- mącznikowate

- mszycowate

- Delia platura

- Meloidogyne spp.

- Polyphagotarsonemus latus

- Tetranychus spp.

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:
- Pseudomonas syringae pv. lachrymans
grzyby:
- Fusarium spp.

- Phytophthora spp.

- Pseudoperonospora cubensis

- Pythium spp.

- Rhizoctonia spp.

- Sphaerotheca fuliginea

- Verticillium spp.
wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie
- Cucurbita maximaowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- mącznikowate

- mszycowate

- Meloidogyne spp.

- Polyphagotarsonemus latus

- Tetranychus spp.

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie
- Cucrbita pepoowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- mącznikowate

- mszycowate

- Meloidogyne spp.

- Polyphagotarsonemus latus

- Tetranychus spp.

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:
- Pseudomonas syringae pv. lachrymans
grzyby:
- Fusarium spp.

- Sphaerotheca fuliginea

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus mozaiki ogórka, wirus mozaiki dyni olbrzymiej, wirus żółtej mozaiki cukinii i tospowirusy
- Cynara cardunculus i Cynara scolymusowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- mącznikowate

- mszycowate

- przylżeńce
grzyby:
- Bremia lactucae

- Leveillula taurica f. sp. cynara

- Pythium spp.

- Rhizoctonia solani

- Sclerotium rolfsii

- Sclerotinia sclerotiorum

- Verticillium dahliae

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie
- Foeniculum vulgareowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- mącznikowate

- mszycowate

- przylżeńce

bakterie:
- Erwinia carotovora subsp. carotovora

- Pseudomonas marginalis pv. marginalis

grzyby:
- Cercospora foeniculi

- Phytophthora syringae

- Sclerotinia spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wirus mozaiki selera
- Lactuca sativaowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- mszycowate

- Meloidogyne spp.

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

grzyby:
- Botrytis cinerea

- Bremia lactucae

- Pythium spp.
wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus pogrubienia nerwów sałaty, wirus mozaiki sałaty i pierścieniowa nekroza sałaty
- Lycopersicon lycopersicumowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- mszycowate

- mącznikowate

- Hauptidia maroccana

- Meloidogyne spp.

- Tetranychus spp.

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

- Vasates lycopersici

bakterie:
- Pseudomonas syringae pv. tomato
grzyby:
- Alternaria sol ani

- Cladosporium fulvum

- Colletotrichum coccoides

- Didymella lycopersici

- Fusarium oxysporum

- Leveillula taurica

- Phytophthora nicotianae

- Pyrenochaeta lycopersici

- Pythium spp.

- Rhizoctonia solani

- Slerotinia sclerotiorum

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus mozaiki ogórka, wirus X ziemniaka, wirus Y ziemniaka, mozaika zwykła tytoniu, wirus mozaiki pomidora i wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora
- Rheum spp.bakterie:
- Agrobacterium tumefaciens
- Erwinia rhapontici
grzyby:
- Armillariella mellea

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus mozaiki gęsiówki i wirus mozaiki rzepy
- Solanum melongenaowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:
- mącznikowate

- mszycowate

- Hemitarsonemus latus

- Leptinotarsa decemlineata

- Meloidogyne spp.

- Tetranychidae

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

grzyby:
- Fusarium spp.

- Leveillula tauricaf. sp. cynara

- Rhizoctonia solani

- Pythium spp.

- Sclerotinia sclerotiorum

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:
- wszystkie, w szczególności wirus mozaiki ogórka, wirus mozaiki bakłażana, wirus ziemniaka Y i wirus mozaiki tytoniu

3. Wymagania dodatkowe dotyczące wytwarzania i jakości materiału nasadzeniowego cebuli (dymki), szalotki i czosnku:

1) materiału nasadzeniowego cebuli (dymki), szalotki i czosnku nie wytwarza się na polu, na którym w okresie ostatnich czterech lat były uprawiane rośliny cebulowe;

2) odległość plantacji cebuli (dymki), szalotki i czosnku od innych upraw gatunków cebulowych powinna być nie mniejsza niż 50 m; odległość ta może być zmniejszona do nie mniej niż 2 m, w przypadku gdy sąsiadująca plantacja jest odpowiednio plantacją cebuli (dymki), szalotki lub plantacją czosnku, spełniającą wymagania dotyczące wytwarzania;

3) na powierzchni 10 m2 nie może występować więcej niż 0,5 rośliny innych odmian;

4) materiał nasadzeniowy cebuli (dymki), szalotki i czosnku pochodzi bezpośrednio z materiału, który w fazie uprawy był poddany ocenie i określony jako praktycznie wolny od jakichkolwiek organizmów szkodliwych i chorób, ich oznak lub objawów;

5) oceny cech zewnętrznych partii cebuli (dymki), szalotki i czosnku wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się z uwzględnieniem:

Lp.Wyszczególnienie oznak lub objawów występujących organizmów szkodliwych lub choróbNie więcej niż (% wagowy) partii
I. Czosnek
1Cebulki nietypowe dla odmiany1,0
2Cebulki o masie mniejszej niż 30 g i średnicy mniejszej niż 3 cm oraz cebulki o masie mniejszej niż 6 g dla odmian zimowych3,0
3Cebulki o masie mniejszej niż 20 g i średnicy mniejszej niż 2 cm oraz cebulki o masie mniejszej niż 4 g dla odmian letnich5,0
4Cebulki zniekształcone, chore, z uszkodzeniami mechanicznymi lub o silnie spękanej łusce1,0
II. Cebula i szalotka
1Cebulki porażone Penicillium i innymi chorobami jakościowymi1,0
2Cebulki z objawami występowania Sclerotium cepivorum0,0
3Cebulki nietypowe dla odmiany1,0
4Cebulki uszkodzone0,5
5Cebulki pozbawione łuski2,0
6Cebulki skiełkowane3,0
7Cebulki z zaschniętym szczypiorem dłuższym niż 2 cm3,0
8Cebulki z zaschniętymi korzeniami dłuższymi niż 4 cm3,0
9Cebulki o niewłaściwej wielkości3,0
10Ziemia i inne zanieczyszczenia0,5
Łącznie oznaki lub objawy występujących organizmów szkodliwych lub chorób w lp. 1-95,0

6) sortowanie cebuli:

a) wytworzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej partię cebuli producent przed wprowadzeniem do obrotu sortuje na frakcje w przedziale od 5 mm do 25 mm,

b) w jednym opakowaniu może znajdować się tylko jedna frakcja,

c) na opakowaniu umieszcza się informację dotyczącą wielkości cebulek.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  4  

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I MATERIAŁU NASADZENIOWEGO ROŚLIN OZDOBNYCH

1. Wytwarzany materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien mieć:

1) odpowiednią tożsamość i czystość rodzajową lub gatunkową;

2) odpowiednią jednolitość i tożsamość odmianową zgodną z opisem odmiany sporządzonym przez dostawcę zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.

2. Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien być wolny od organizmów kwarantannowych.

3. Jeżeli materiał rozmnożeniowy stanowią nasiona, powinny one wykazywać zdolność kiełkowania odpowiednią dla danego gatunku roślin.

4. Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin powinien:

1) być praktycznie wolny od:

a) wad mogących obniżyć jego jakość,

b) organizmów kwarantannowych;

2) charakteryzować się odpowiednią użytecznością, żywotnością oraz mieć właściwe rozmiary i znajdować się w takiej fazie rozwoju, która zapewnia jego przydatność jako materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego;

3) zachowywać odpowiednią proporcję między korzeniami, łodygami i liśćmi;

4) mieć odpowiednią tożsamość, czystość rodzajową, gatunkową lub odmianową zgodną z opisem odmiany sporządzonym przez dostawcę;

5) być wolny od organizmów kwarantannowych;

6) być praktycznie wolny od następujących organizmów szkodliwych mających wpływ na jakość materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego:

Lp.Rodzaj lub gatunek roślin ozdobnychOrganizmy szkodliwe i choroby
1- Begonia x hiemalis Fotschowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

- Aphelenchoides spp.

- Ditylenchus destructor

- Meloidogyne spp.

- Myzus ornatus

- Otiorrhynchus sulcatus

- Sciara

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

- Erwinia chrysanthemi

- Rhodococcus fascians

- Xanthomonas campestri spv. begoniae

grzyby:

- mączniak właściwy

- patogeny zgnilizny łodyg (Phytophthora spp., Pythium spp. i Rhizoctonia spp.)

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- kędzierzawka liści

- tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

2- Cytrusyowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Aleurothrixus floccosus (Mashell)

- Meloidogyne spp.

- Parabemisia myricae (Kuwana)

- Tylenchulus semipenetrans

grzyby:

- Phytophthora spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wiroidy takie jak: exocortis, cachexia-xyloporosis

- choroby wywołujące psorosis - jak objawy młodych liści takie jak: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum

- różnobarwność zakaźna

- wirus szorstkości liści cytrusowych

3- Dendranthema x Grandiflorum (Ramat) Kitamowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- miniarkowate

- mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci, Aphelencoides spp. i Diarthronomia chrysanthemi

- łuskoskrzydłe, w szczególności Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

- Agrobacterium tumefaciens

- Erwinia chrysanthemi

grzyby:

- Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi

- Puccinia chrysanthemi

- Pythium spp.

- Rhizoctonia solani

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus mozaiki B chryzantemy

- tomato aspermy cucumovirus

4- Dianthus Caryophyllus L. i hybrydaowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- miniarkowate

- mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

- łuskoskrzydłe, w szczególności Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

grzyby:

- Alternaria dianthi

- Alternaria dianthicola

- Fusarium oxisporumf. spp. dianthi

- Mycosphaerella dianthi

- Phytophthora nicotiana spp. parasitica

- Rhizoctonia solani

- zgnilizna łodyg Fusarium spp. i Pythium spp.

- Uromyces dianthi

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus wżerkowej pierścieniowej plamistości goździka

- wirus pstrości goździka

- wirus drobnej nekrotycznej plamistości goździka

- tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

5- Euforbia pulcherrima (Wild ex Kletzch)owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

bakterie:

- Erwinia chrysanthemi

grzyby:

- Fusarium spp.

- Pythium ultimum

- Pytophthora spp.

- Rhizoctonia solani

- Thielaviopsis basicola

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- tospowirusy (wirus brązowej plamistości

pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

6- Gerbera L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- miniarkowate

- mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

- Aphelencoides spp.

- Lapidoptera

- Meloidogyne

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

grzyby:

- Fusarium spp.

- Phytophthora cryptogea

- mączniak

- Rhizoctonia solani

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

7- Gladiolus L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Ditylenchus dipsaci

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

- Pseudomonas marginata

- Rhodococcus fascians

grzyby:

- Botrytis gladiolorum

- Curvularia trifolii

- Fusarium oxisporum spp. gladioli

- Pènicillium gladioli

- Sclerotinia spp.

- Septoria gladioli

- Urocystis gladiolicola

- Uromyces trasversalis

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- fitoplazmowa żółtaczka astra

- czynnik korkowatości rdzenia łodygi

- wirus mozaiki ogórka

- wirus pierścieniowej plamistości mieczyka (syn. utajony wirus narcyza białego)

- wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu

inne organizmy szkodliwe:

- Cyperus esculentus

8- Lilium L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Aphelenchoides spp.

- Rhysoglyphus spp.

- Pratylenchus penetrans

- Rotylenchus robustus

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

- Envinia carotovora podg. carotovora

- Rhodococcus fascians

grzyby:

- Cylindrocarpon destructans

- Fusarium oxisporum f. sp. lilii

- Pythium spp.

- Rhizoctonia spp.

- Rhizopus spp.

- Sclerotium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus mozaiki ogórka

- wirus bezobjawowy lilii

- wirus X lilii

- wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu

- wirus pstrości tulipana

inne organizmy szkodliwe

- Cyperus esculentus

9- Malus Millerowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Anarsia lineatella

- Eriosoma lanigerum

- czerwce, w szczególności Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perniciosus

bakterie:

- Agrobacterium tumefaciens

- Pseudomonas syringae pv. syringae

grzyby:

- Armillariella mellea

- Chondrostereum purpureum

- Nectria galligena

- Phytophtora cactorum

- Rosellinia necatrix

- Venturia spp.

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

- wszystkie

10-Narcissus L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Aphelenchoides subtenuis

- Ditylenchus destructor

- Eumerus spp.

- Merodon equestris

- Pratylenchus penetrant

- rozkruszkowate

- trójpazurkowce

grzyby:

- Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

- Sclerotinia spp.

- Sclerotium bulborum

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu

- czynnik srebrzystej smugowatości narcyza

- wirus żółtej pasiastości narcyza

inne organizmy szkodliwe

- Cyperus esculentus

11- Palmae:

- Areca catechu L.

- Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

- Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

- Bismarckia Hildebr. & H.Wendl.

- Borassus flabellifer L.

- Brahea armata S. Watson

- Brahea edulis H.Wendl.

- Butia capitata (Mart.) Becc.

- Calamus merrillii Becc.

- Caryota maxima Blume

- Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

- Chamaerops humilis L.

- Cocos nucifera L.

- Corypha utan Lam.

- Copernicia Mart.

- Elaeis guineensis Jacq.

- Howea forsteriana Becc.

- Jubaea chilensis (Molina) Baill.

- Livistona australis C. Martius

- Livistona decora (W. Bull) Dowe

- Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.

- Metroxylon sagu Rottb.

- Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook

- Phoenix canariensis Chabaud

- Phoenix dactylifera L.

- Phoenix reclinata Jacq.

- Phoenix roebelenii O'Brien

- Phoenix sylvestris (L.) Roxb.

- Phoenix theophrasti Greuter

- Pritchardia Seem. & H.Wendl.

- Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier

- Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

- Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

12- Pelargonium L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

- łuskoskrzydłe

- przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

- Rhodococcus fascians

- Xanthomonas campestris pv. pelargonii

grzyby:

- Puccinia pelargonii zonalis

- patogeny zgnilizny łodyg (Botrytis spp., Pythium spp.)

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus pstrokatości pelargonii

- wirus kędzierzawki pelargonii

- wirus wstęgowej mozaiki pelargonii

- tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

13- Phoenixowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- przylżeńce

grzyby:

- Exosporium palmivorum

- Gliocladium wermoeseni

- Graphiola phoenicis

- Pestalozzia phoenicis

- Pythium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

- wszystkie

14- Pinus nigraowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Blastophaga spp.

- Rhyacionia buoliana

grzyby:

- Ophodermium seditiosum

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wszystkie

15- Prunus L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Capnodis tenebrionis

- Meloidogyne spp.

- czerwce, w szczególności Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perniciosus

bakterie:

- Agrobacterium tumefaciens

- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

- Pseudomonas syringae pv. syringae

grzyby:

- Armillariella mellea

- Chondrostereum purpureum

- Nectria galligena

- Rosellinia necatrix

- Taphrina deformans

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus karłowatości śliwy

- wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości śliwy

16- Pyrus L.owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- Anarsia lineatella

- Eriosoma lanigerum

- czerwce, w szczególności Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perniciosus

bakterie:

- Agrobacterium tumefaciens

- Pseudomonas syringae pv. syringae

grzyby:

- Armillariella mellea

- Chondrostereum purpureum

- Nectria galligena

- Phytophthora spp.

- Rosellinia necatrix

- Verticilliun spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

- wszystkie

17-Rosaowady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

- łuskoskrzydłe, w szczególności Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana

- Meloidogyne spp.

- Pratylenchus spp.

- Tetranychus urticae

bakterie:

- Agrobacterium tumefaciens

grzyby:

- Chondrostereum purpureum

- Choristoneura spp.

- Diplocarpon rosae

- Peronospora sparsa

- Phragmidium spp.

- Rosellinia necatrix

- Sphaeroteca pannosa

- Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

- wirus mozaiki jabłka

- wirus mozaiki gęsiówki

- wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości śliwy

5. Materiał rozmnożeniowy roślin z rodzaju Palmae, o których mowa w ust. 4 pkt 6 lp. 11, o średnicy łodygi u podstawy wynoszącej ponad 5 cm, powinien być:

1) uprawiany na obszarze, który został uznany za wolny od organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa lub odpowiedni urząd innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z odpowiednimi standardami dla działań fitosanitarnych, lub

2) uprawiany przez dwa lata przed wprowadzeniem do obrotu, na obszarze Unii Europejskiej w izolacji uniemożliwiającej porażenie organizmem Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), lub na którym zastosowano odpowiednie środki zapobiegające rozprzestrzenianiu organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) oraz kontrolowany wzrokowo raz na cztery miesiące w celu stwierdzenia, że jest wolny od organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTWARZANIA I JAKOŚCI SADZONEK WINOROŚLI

I. 

Wytwarzanie

1. Izolacja przestrzenna: mateczniki i szkółki winorośli powinny być położone w odległości nie mniejszej niż 10 m od roślin dziko rosnących lub uprawnych z rodzaju Vitis.

2. Czystość gatunkowa i odmianowa:

1) wymagana jest pełna czystość gatunkowa i odmianowa sadzonek winorośli;

2) sadzonki winorośli mogą być roślinami własnokorzeniowymi lub szczepionymi na podkładkach odpornych na filokserę winiec.

3. Wiek:

1) mateczniki winorośli utrzymuje się do 15 lat;

2) sadzonki winorośli w szkółkach nie mogą być starsze niż trzyletnie.

4. Zdrowotność

Rośliny mateczne i sadzonki winorośli powinny być:

1) wolne od organizmów kwarantannowych;

2) praktycznie wolne od organizmów, które mogą obniżyć jakość sadzonek winorośli - na podstawie oceny wizualnej.

II. 

Jakość

Materiał rozmnożeniowy winorośli powinien spełniać wymagania jakościowe:

1) mieć pełną czystość gatunkową i odmianową;

2) mieć właściwy wygląd dla danego gatunku i odmiany;

3) być wolny od organizmów kwarantannowych;

4) być praktycznie wolny od:

a) uszkodzeń fizycznych, mechanicznych lub chemicznych,

b) wad wynikających z rozmnażania, które mogłyby obniżyć jego przydatność i jakość jako materiału rozmnożeniowego,

c) organizmów, które mogą obniżyć jakość sadzonek winorośli;

5) być przygotowany w postaci jednorodnych partii;

6) średnica pędu powinna wynosić nie mniej niż 4 mm, mierząc u nasady pędu;

7) powinien mieć:

a) minimum jeden pęd o długości co najmniej 20 cm, mierząc od nasady do jego wierzchołka,

b) nie mniej niż 3 korzenie szkieletowe o długości co najmniej 15 cm albo

c) wiązkę korzeni drobnych nie krótszych niż 6 cm - dla sadzonek wykopywanych ze szkółki, albo

d) korzenie przerastające całą objętość gleby - dla sadzonek utrzymywanych w pojemnikach.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze rozporządzenie wdraża w zakresie swojej regulacji:

1) dyrektywę Komisji 93/49/EWG z dnia 23 czerwca 1993 r. określającą wykazy wskazujące warunki, jakie mają zostać spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych oraz rośliny ozdobne, zgodnie z dyrektywą Rady 91/682/EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str. 9, Dz. Urz. WE L 241 z 29.08.1994, str. 332, Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1999, str. 78; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 91);

2) dyrektywę Komisji 93/61/EWG z dnia 2 lipca 1993 r. określającą wykazy wskazujące warunki, jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw, inny niż nasiona, zgodnie z dyrektywą Rady 92/33/EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 101).

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości roślin sadowniczych, materiału szkółkarskiego CAC, materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także metod oceny polowej, pobierania prób i oceny laboratoryjnej oraz oceny tożsamości materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany roślin sadowniczych (Dz. U. poz. 1124), które na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (Dz. U. poz. 2246) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2018 r. (Dz.U.2018.1659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 września 2018 r.