Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1661

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;",

b)
w pkt 4:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub",

lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni",

c)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;",

d)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.";

2)
w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin;";

3)
w § 5:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Stanowisko kierownika szkoły polskiej może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin;",

b)
w ust. 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Stanowisko kierownika szkoły polskiej może zajmować również nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, oraz";

4)
w § 8 w ust. 1 w pkt 2:
a)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub",

b)
lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni";

5)
w § 9:
a)
w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora;

3) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin;",

b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, oraz";

6)
po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Za spełnienie wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 2 pkt 1 i § 9 ust. 2 pkt 1, uznaje się także ukończenie przed dniem 1 września 2019 r. kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą, organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin.

2. Za spełnienie wymogu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i § 9 ust. 1 pkt 3, uznaje się także ukończenie przed dniem 1 września 2019 r. kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą, organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin.";

7)
w § 11:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "§ 1-10" zastępuje się wyrazami "§ 1-9 i 10",
b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy w uczelni

- przed powierzeniem stanowiska kierowniczego;";

8)
§ 12:
a)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub",

b)
część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego".

1. 
Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki lub zespołu publicznych przedszkoli, szkół lub placówek oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej mogą zajmować to stanowisko do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono to stanowisko lub powołano na to stanowisko.
2. 
Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia inne stanowiska kierownicze niż wymienione w ust. 1 mogą zajmować te stanowiska do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono to stanowisko lub powołano na to stanowisko.
1. 
W konkursach na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki lub zespołu publicznych przedszkoli, szkół lub placówek oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w dotychczasowym brzmieniu.
2. 
Jeżeli osobą wyłonioną w wyniku konkursu, o którym mowa w ust. 1, jest nauczyciel akademicki, przed powierzeniem stanowiska dyrektora nauczyciel ten jest obowiązany złożyć oświadczenie, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).