[Kary dyscyplinarne] - Art. 276. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2021.478 t.j. - OpenLEX

Art. 276. - [Kary dyscyplinarne] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.478 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  276.  [Kary dyscyplinarne]
1. 
Karami dyscyplinarnymi są:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
nagana z obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego o 10%-25% na okres od miesiąca do 2 lat;
4)
pozbawienie prawa do wykonywania zadań promotora, recenzenta oraz członka komisji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora na okres od roku do 5 lat;
5)
pozbawienie prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
6)
wydalenie z pracy w uczelni;
7)
wydalenie z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
8)
pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.
2. 
Za jedno przewinienie dyscyplinarne orzeka się jedną karę dyscyplinarną, a za kilka przewinień orzeka się jedną karę, najsurowszą.
3. 
Informację o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 1 pkt 4-8, zamieszcza się w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1.