Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1324

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 2

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 20 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz ust. 2, art. 23 ust. 2 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz. U. poz. 964) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1, 2, 5 i 6, w § 6 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 8 w ust. 1 i w ust. 3 w pkt 2 oraz w § 9 w ust. 1 przed wyrazami "Federacyjnej Republiki Brazylii" dodaje się wyrazy "Republiki Argentyny,";
2) w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Owoce cytrusowe, inne niż owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzące z Federacyjnej Republiki Brazylii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli oprócz spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 w części A w dziale I w pkt 16.1-16.3, pkt 16.4 lit. a i b oraz pkt 16.5 i 16.6 spełniają następujące wymagania specjalne:";

3) w § 3:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Owoce cytrusowe inne niż owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzące z Republiki Argentyny, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli oprócz spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A w dziale I w pkt 16.1-16.3, pkt 16.4 lit. a i b oraz pkt 16.5 i 16.6 spełniają następujące wymagania specjalne:",

b) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) każda pobrana próba owoców cytrusowych została poddana badaniom laboratoryjnym w celu wykluczenia bezobjawowego porażenia przez organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i na podstawie tych badań nie stwierdzono występowania tego organizmu - w przypadku owoców roślin gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck odmiana Valencia, pochodzących z Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju;",

c) w pkt 2 i 4 przed wyrazami "Republiki Południowej Afryki" dodaje się wyrazy "Republiki Argentyny,";
4) w § 4 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia przed wyrazami "Republiki Południowej Afryki" dodaje się wyrazy "Republiki Argentyny,";
5) w § 5:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Owoce cytrusowe przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzące z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli oprócz spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A w dziale I w pkt 16.1-16.3, 16.4 lit. a-d oraz pkt 16.5 i 16.6 spełniają następujące wymagania specjalne:",

b) w pkt 2 i 5 przed wyrazami "Federacyjnej Republiki Brazylii" dodaje się wyrazy "Republiki Argentyny,".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze rozporządzenie wykonuje postanowienia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/801 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) 2016/715 określającą środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz. Urz. U EL 120 z 11.05.2017, str. 26) oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/85 z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) 2016/715 określającą środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz. Urz. UE L 16 z 20.01.2018, str. 11).