Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.964

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 2

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 20 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz ust. 2, art. 23 ust. 2 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2041 i 2246) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) 3  warunki prowadzenia produkcji produktów roślinnych wytwarzanych z owoców roślin Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańców tych rodzajów roślin, z wyjątkiem owoców gatunków Citrus aurantium L. i Citrus latifoilia Tanaka, zwanych dalej "owocami cytrusowymi", pochodzących z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju;
2) 4  wymagania specjalne, jakie powinny spełniać owoce cytrusowe pochodzące z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju, wraz ze wskazaniem wymagań, które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli owoce cytrusowe są wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium;
3) produkty roślinne, których wytwarzanie mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;
4) rośliny, do których mogą być stosowane odstępstwa od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227 oraz z 2016 r. poz. 642) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A w dziale I w pkt 16.4 w lit. c i d;
5) 5  sposób i tryb zgłaszania przesyłek zawierających owoce cytrusowe pochodzące z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju do granicznej kontroli fitosanitarnej;
6) 6  szczegółowy sposób przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej owoców cytrusowych pochodzących z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanych przez to terytorium.
§  2.  7  Owoce cytrusowe, inne niż owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzące z Federacyjnej Republiki Brazylii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli oprócz spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 w części A w dziale I w pkt 16.1-16.3, pkt 16.4 lit. a i b oraz pkt 16.5 i 16.6 spełniają następujące wymagania specjalne:
1) w świadectwie fitosanitarnym, w które zostały zaopatrzone owoce cytrusowe, w rubryce "dodatkowa deklaracja" została zawarta informacja o tym, że w miejscu produkcji, z którego pochodzą te owoce cytrusowe, od rozpoczęcia ostatniego sezonu wegetacyjnego nie zaobserwowano objawów występowania organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa oraz że w wyniku urzędowej kontroli owoców cytrusowych nie stwierdzono występowania tego organizmu;
2) pole, na którym były uprawiane owoce cytrusowe, a także miejsca ich pakowania, podmioty zajmujące się ich wysyłką oraz wszystkie pozostałe podmioty związane z obrotem owocami cytrusowymi zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez służbę ochrony roślin Federacyjnej Republiki Brazylii;
3) w czasie transportu owoców cytrusowych z miejsca uprawy do miejsca ich wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były zaopatrzone w dokumenty wskazujące ich pochodzenie, sporządzone przez służbę ochrony roślin Federacyjnej Republiki Brazylii.
§  3.  8  Owoce cytrusowe inne niż owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzące z Republiki Argentyny, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli oprócz spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A w dziale I w pkt 16.1-16.3, pkt 16.4 lit. a i b oraz pkt 16.5 i 16.6 spełniają następujące wymagania specjalne:
1) w świadectwie fitosanitarnym, w które zostały zaopatrzone owoce cytrusowe, w rubryce "dodatkowa deklaracja" została zawarta informacja o tym, że:
a) na polu, na którym były uprawiane owoce cytrusowe:
- w odpowiednim terminie wykonywano zabiegi zwalczające organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
- w czasie sezonu wegetacyjnego przeprowadzono urzędowe kontrole na obecność organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
- od rozpoczęcia ostatniego sezonu wegetacyjnego na owocach cytrusowych nie zaobserwowano objawów występowania organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
b) z każdej partii owoców cytrusowych, po dostarczeniu do miejsca ich pakowania, a przed ich zapakowaniem do wysyłki, pobrano próbę obejmującą 600 sztuk owoców cytrusowych pobranych, z każdych rozpoczętych 30 ton, w pierwszej kolejności pobierając owoce cytrusowe wykazujące objawy porażenia przez organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, i na podstawie badania laboratoryjnego pobranych owoców cytrusowych partia została uznana za wolną od tego organizmu,
c) 9  każda pobrana próba owoców cytrusowych została poddana badaniom laboratoryjnym w celu wykluczenia bezobjawowego porażenia przez organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i na podstawie tych badań nie stwierdzono występowania tego organizmu - w przypadku owoców roślin gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck odmiana Valencia, pochodzących z Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju;
2) 10  pole, na którym były uprawiane owoce cytrusowe, a także miejsca ich pakowania, podmioty zajmujące się ich wysyłką oraz wszystkie pozostałe podmioty związane z obrotem owocami cytrusowymi zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez służbę ochrony roślin Republiki Argentyny, Republiki Południowej Afryki albo Wschodniej Republiki Urugwaju;
3) podmioty prowadzące uprawę owoców cytrusowych przechowywały informacje o przeprowadzonych zabiegach zwalczających organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa;
4) 11  w czasie transportu owoców cytrusowych z miejsca uprawy do miejsca ich wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były zaopatrzone w dokumenty wskazujące ich pochodzenie, sporządzone przez służbę ochrony roślin Republiki Argentyny, Republiki Południowej Afryki albo Wschodniej Republiki Urugwaju.
§  4. 
1.  12  Graniczna kontrola fitosanitarna owoców cytrusowych innych niż owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzących z Republiki Argentyny, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju obejmuje:
1) kontrolę wizualną co najmniej 200 sztuk owoców każdego gatunku, pobranych z każdych rozpoczętych 30 ton;
2) badania laboratoryjne wszystkich owoców cytrusowych wykazujących objawy porażenia przez organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
2.  Jeżeli w wyniku badania laboratoryjnego wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem", stwierdzi porażenie owoców cytrusowych przez organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, wydaje decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.
§  5.  13  Owoce cytrusowe przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzące z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli oprócz spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A w dziale I w pkt 16.1-16.3, 16.4 lit. a-d oraz pkt 16.5 i 16.6 spełniają następujące wymagania specjalne:
1) w świadectwie fitosanitarnym, w które zostały zaopatrzone owoce cytrusowe, w rubryce "dodatkowa deklaracja":
a) została zawarta informacja o tym, że:
- na polu, na którym były uprawiane owoce cytrusowe, w odpowiednim terminie wykonywano zabiegi zwalczające organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
- w wyniku urzędowej kontroli wizualnej przeprowadzonej podczas pakowania owoców cytrusowych na tych owocach nie zaobserwowano objawów występowania organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
b) została zawarta informacja o treści: "Owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok",
c) został podany numer wpisu do rejestru miejsca produkcji owoców cytrusowych,
d) zostały podane numery identyfikacyjne opakowań zbiorczych i niepowtarzalne numery etykiet na opakowaniach jednostkowych;
2) 14  miejsce produkcji owoców cytrusowych zostało wpisane do rejestru prowadzonego przez służbę ochrony roślin Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki albo Wschodniej Republiki Urugwaju;
3) owoce cytrusowe zostały zapakowane do opakowań jednostkowych w opakowaniach zbiorczych;
4) na opakowaniach jednostkowych i opakowaniach zbiorczych została umieszczona etykieta zawierająca:
a) niepowtarzalny numer każdego opakowania jednostkowego,
b) wagę owoców cytrusowych,
c) informację o treści: "Owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok";
5) 15  w rejestrze prowadzonym przez służbę ochrony roślin Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki albo Wschodniej Republiki Urugwaju została zawarta informacja o przemieszczaniu owoców cytrusowych z miejsca produkcji do miejsca ich wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6. 
1.  16  Podmiot wprowadzający przesyłkę owoców cytrusowych przeznaczonych wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzących z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu dla punktu wwozu, przez który przesyłka tych owoców ma być wprowadzona, zgłoszenie zawierające:
1) informację o ilości wprowadzanych owoców cytrusowych;
2) numery opakowań, w których będą wprowadzane owoce cytrusowe;
3) planowaną datę wprowadzenia przesyłki owoców cytrusowych;
4) punkt wwozu, przez który mają zostać wprowadzone owoce cytrusowe;
5) nazwę i adres zakładu przetwórczego, o którym mowa w § 8 ust. 1.
2.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się co najmniej 24 godziny przed planowanym wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłki owoców cytrusowych.
3.  Podmiot wprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłkę owoców cytrusowych, niezwłocznie, nie później jednak niż przed dostarczeniem przesyłki tych owoców do punktu wwozu, informuje wojewódzkiego inspektora właściwego dla punktu wwozu, przez który przesyłka tych owoców ma być wprowadzona, o zmianach danych podlegających zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.
4.  17  Podmiot przemieszczający przesyłkę owoców cytrusowych przeznaczonych wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzących z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi albo organowi właściwemu do spraw zdrowia roślin innego państwa członkowskiego, właściwemu dla miejsca przetwarzania tych owoców zgłoszenie zawierające:
1) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5;
2) planowaną datę dostarczenia przesyłki owoców cytrusowych do zakładu przetwórczego, o którym mowa w § 8 ust. 1.
5.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, przekazuje się co najmniej 24 godziny przed planowanym dostarczeniem do zakładu przetwórczego, o którym mowa w § 8 ust. 1, przesyłki owoców cytrusowych.
6.  Podmiot przemieszczający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłkę owoców cytrusowych, niezwłocznie, nie później jednak niż przed dostarczeniem przesyłki tych owoców do zakładu przetwórczego, o którym mowa w § 8 ust. 1, informuje wojewódzkiego inspektora albo organ właściwy do spraw zdrowia roślin innego państwa członkowskiego, właściwego dla miejsca przetwarzania tych owoców, o zmianach danych podlegających zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 4.
§  7. 
1.  18  Graniczna kontrola fitosanitarna owoców cytrusowych przeznaczonych wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzących z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju obejmuje:
1) kontrolę wizualną;
2) badania laboratoryjne wszystkich owoców cytrusowych wykazujących objawy porażenia przez organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
2.  Jeżeli w wyniku badania laboratoryjnego wojewódzki inspektor stwierdzi porażenie owoców cytrusowych przez organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, wydaje decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.
3.  Bezpośrednio po zakończeniu granicznej kontroli fitosanitarnej owoce cytrusowe, o których mowa w ust. 1, są przemieszczane pod nadzorem wojewódzkiego inspektora lub organu właściwego do spraw zdrowia roślin innego państwa członkowskiego do zakładu przetwórczego, o którym mowa w § 8 ust. 1, albo przechowalni, o której mowa w § 9 ust. 1.
4.  Owoce cytrusowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przemieszczone do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli służba ochrony roślin tego państwa wyrazi zgodę na wysyłkę tych owoców.
§  8. 
1.  19  Sok z owoców cytrusowych pochodzących z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju może wytwarzać zakład przetwórczy wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, albo rejestru prowadzonego przez organ właściwy do spraw zdrowia roślin innego państwa członkowskiego.
2.  Odpady i resztki powstałe w wyniku wytwarzania soku, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się lub unieszkodliwia przez głębokie zakopanie lub w inny sposób zatwierdzony przez wojewódzkiego inspektora, które zapewniają, że organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. nie rozprzestrzeni się.
3.  W zakładzie przetwórczym, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się i udostępnia na żądanie wojewódzkiego inspektora dokumentację zawierającą:
1) numery i wyróżniające oznaczenia opakowań jednostkowych, w których były przewożone owoce cytrusowe;
2) 20  informację o ilości pochodzących z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju owoców cytrusowych;
3) informację o ilości wykorzystanych lub unieszkodliwionych odpadów i resztek powstałych w wyniku wytwarzania soku, o którym mowa w ust. 1;
4) informację o sposobie wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów i resztek powstałych w wyniku wytwarzania soku, o którym mowa w ust. 1.
§  9. 
1.  21  Jeżeli owoce cytrusowe przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzące z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju, wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być przetworzone bezpośrednio po wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakładzie przetwórczym, o którym mowa w § 8 ust. 1, przechowuje się je w przechowalni wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, albo rejestru prowadzonego przez organ właściwy do spraw zdrowia roślin innego państwa członkowskiego.
2.  W przechowalni, o której mowa w ust. 1:
1) prowadzi się dokumentację pozwalającą na ustalenie pochodzenia każdej partii owoców cytrusowych;
2) przechowuje się owoce cytrusowe w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
§  10.  Tracą moc:
1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii (Dz. U. poz. 279);
2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z Republiki Południowej Afryki owoce roślin Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i hybryd tych rodzajów roślin, z wyjątkiem owoców gatunków Citrus aurantium L. i Citrus latifoilia Tanaka, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz. U. poz. 444).
§  11.  Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 marca 2019 r.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze rozporządzenie wykonuje postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 2016/715/UE z dnia 11 maja 2016 r. określającej środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz. Urz. UE L 125 z 13.05.2016, str. 16).
3 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
4 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
5 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
6 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
7 § 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
8 § 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
9 § 3 pkt 1 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
10 § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
11 § 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
12 § 4 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
13 § 5 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
14 § 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
15 § 5 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
16 § 6 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
17 § 6 ust. 4 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
18 § 7 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
19 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
20 § 8 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.
21 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2018 r.