§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. - Dz.U.2020.1868 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1868

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z 2019 r. poz. 728) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej zawarte w załączniku nr 6 do rozporządzenia.";

2)
w załączniku nr 5 do rozporządzenia:
a)
aneks 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b)
aneks 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3)
dodaje się załącznik nr 6 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.