Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2185

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 203 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. poz. 2679, z 2005 r. poz. 903, z 2007 r. poz. 351, z 2009 r. poz. 32, z 2010 r. poz. 735 oraz z 2017 r. poz. 2154) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli w lp. 1 wyrazy "Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej" zastępuje się wyrazami "Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).