Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1908

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz. U. poz. 10, 205 i 1164) w załączniku do rozporządzenia w tabeli lp. 245 otrzymuje brzmienie:
245Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą

w Warszawie

Minister Gospodarki Morskiej

i Żeglugi Śródlądowej

0000285139
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.