Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.738

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320, z 2002 r. poz. 1571 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871, z 2016 r. poz. 1325, z 2017 r. poz. 1075 i 2143 oraz z 2019 r. poz. 1985) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) minister właściwy do spraw aktywów państwowych - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części IX załącznika do rozporządzenia;";

2) w załączniku do rozporządzenia:
a) w części VI uchyla się pkt 6,
b) w części IX wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw aktywów państwowych:".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.