§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich... - Dz.U.2022.49 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.49

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. poz. 1525 oraz z 2021 r. poz. 1819) w załączniku do rozporządzenia:
1)
w ust. 1 uchyla się pkt 1-5;
2)
w ust. 2 uchyla się pkt 9 i 17.