Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.679

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

Na podstawie art. 57e ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 517) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo i Zabłudów,",

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka";

2) w załączniku do rozporządzenia:
a) w ust. 3:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo i Zabłudów;",

w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Analiza poziomu bioasekuracji na obszarze objętym programem w zakresie środków bioasekuracji mających na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń

Wymagania dotyczące bioasekuracji są określone w następujących aktach prawnych:

1) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";

2) ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.);

3) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. Nr 168, poz. 1643);

4) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r. poz. 392, z późn. zm.);

5) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711);

6) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

Podmioty, które utrzymują zwierzęta gospodarskie, w tym świnie, z zamiarem umieszczania na rynku takich zwierząt lub produktów pozyskanych z tych zwierząt lub od tych zwierząt, prowadzą działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n ustawy, i są obowiązane do spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla tego rodzaju działalności oraz wymagań określonych w aktach prawnych, o których mowa w akapicie pierwszym w pkt 2 i 4-6.

Podmioty, które utrzymują zwierzęta gospodarskie, w tym świnie, bez zamiaru umieszczania takich zwierząt na rynku lub produktów pozyskanych z tych zwierząt, lub od tych zwierząt:

1) nie prowadzą działalności nadzorowanej zgodnie z przepisami ustawy;

2) nie są obowiązane do spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla tego rodzaju działalności;

3) są obowiązane do spełniania wymagań określonych w aktach prawnych, o których mowa w akapicie pierwszym w pkt 2 i 4-6.

Na obszarze województwa podlaskiego w powiatach:

1) sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny,

2) augustowskim w gminach Lipsk i Płaska,

3) białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo,

4) sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo

- zgodnie z danymi Inspekcji Weterynaryjnej na dzień 3 kwietnia 2014 r. znajdowało się 2130 gospodarstw, w których były utrzymywane świnie, przy czym w około 40% tych gospodarstw, liczących od 1 do 6 sztuk świń, świnie były utrzymywane przede wszystkim na użytek własny; wskaźnik ten został ustalony na podstawie analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną w części gospodarstw, w których były utrzymywane świnie, znajdujących się na tych obszarach.

W okresie od czerwca do sierpnia 2014 r. Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła kontrole w 527 z 2130 gospodarstw, w których były utrzymywane świnie. Na podstawie wyników kontroli gospodarstwa te zostały zakwalifikowane jako:

1) grupa I - gospodarstwa, które nie spełniały wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w aktach prawnych, o których mowa w akapicie pierwszym;

2) grupa II - gospodarstwa, które spełniały wymagania dotyczące bioasekuracji określone w aktach prawnych, o których mowa w akapicie pierwszym, z wyłączeniem wymagań, których spełnienie stanowi jeden z warunków umożliwiających wywóz świń poza obszar objęty ograniczeniami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;

3) grupa III - gospodarstwa, które spełniały wymagania dotyczące bioasekuracji określone w aktach prawnych, o których mowa w akapicie pierwszym.

Liczba gospodarstw należących do grupy I wynosiła 185 gospodarstw (około 35%), do grupy II - 294 gospodarstwa (około 56%) i do grupy III - 48 gospodarstw (około 9%). Dane te wskazują, że około 90% skontrolowanych gospodarstw nie spełniało wszystkich wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w aktach prawnych, o których mowa w akapicie pierwszym.

Na obszarze województwa podlaskiego w powiatach białostockim w gminie Zabłudów oraz hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka, tj. na obszarach objętych programem w 2016 r., według stanu na koniec 2015 r., znajdowało się 181 gospodarstw, w których było utrzymywanych ok. 7000 świń.

Według stanu na koniec 2015 r., na obszarach wskazanych w ust. 3 znajdowało się 1146 gospodarstw, w których było utrzymywanych 28 966 świń.

Na obszarze wskazanym w ust. 3, z wyłączeniem obszaru obejmującego gminy Giby i Sejny z miastem Sejny w powiecie sejneńskim oraz gminę Płaska w powiecie augustowskim, według stanu na koniec 2015 r., znajdowało się ok. 889 gospodarstw, w których było utrzymywanych ok. 17 728 świń.",

c) w ust. 6 po akapicie pierwszym dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

"Dodatkowo, na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach augustowskim w gminie Lipsk, białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo i Zabłudów, sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo oraz hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka wprowadza się obowiązek posiadania w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:

1) dokumentację przestrzegania wymagań określonych w akapicie pierwszym w pkt 2-4;

2) rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie;

3) program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami;

4) zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia, o których mowa w akapicie pierwszym w pkt 7 lit. c.",

d) w ust. 8 po akapicie szóstym dodaje się akapity siódmy i ósmy w brzmieniu:

"Na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach białostockim w gminie Zabłudów oraz hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka:

1) w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie zmiany programu:

a) gospodarstwo, w którym przebywają świnie, powinno spełniać wymagania dotyczące bioasekuracji wymienione w ust. 6,

b) posiadacz świń może złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy;

2) po przeprowadzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii kontroli, w przypadku:

a) złożenia przez posiadacza świń oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie zmiany programu, albo

b) niezłożenia przez posiadacza świń oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, i gdy gospodarstwo, w którym przebywają świnie, po upływie 45 dni od dnia wejścia w życie zmiany programu nie spełnia wymagań wymienionych w ust. 6

- powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie tych świń ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu;

3) w terminie do dnia 15 września 2016 r. posiadacz świń może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 57g ust. 7 ustawy.

Na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach augustowskim w gminie Lipsk, białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo, sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo:

1) w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie zmiany programu:

a) gospodarstwo, w którym przebywają świnie, powinno spełniać wymagania dotyczące bioasekuracji wymienione w ust. 6 w akapicie drugim,

b) posiadacz świń może złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy;

2) po przeprowadzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii kontroli, w przypadku:

a) złożenia przez posiadacza świń oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie zmiany programu, albo

b) niezłożenia przez posiadacza świń oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, i gdy gospodarstwo, w którym przebywają świnie, nie spełnia wymagań wymienionych w ust. 6 w akapicie pierwszym, a także gdy gospodarstwo po upływie 45 dni od dnia wejścia w życie zmiany programu nie spełnia również wymagań dotyczących bioasekuracji wymienionych w ust. 6 w akapicie drugim

- powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie tych świń ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu;

3) w terminie do dnia 15 września 2016 r. posiadacz świń może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 57g ust. 7 ustawy.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).