Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.557

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 7 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019 (Dz. U. z 2017 r. poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1.7 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Próbki pobrane z inicjatywy hodowcy mogą również być badane w laboratoriach urzędowych innych niż wyżej wymienione, które zostały zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii w sposób określony w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, do wykonywania badań metodą badawczą określoną w ust. 3.2 załącznika do rozporządzenia nr 200/2010.";

2) ust. 1.8 otrzymuje brzmienie:

"1.8. Metoda stosowana do wykrywania serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)

Metoda stosowana do wykrywania serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) jest określona w ust. 3.2 załącznika do rozporządzenia nr 200/2010.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).