Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1903

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU
z dnia 1 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Regionalne izby obrachunkowe przekazują Ministrowi Finansów, za pomocą aplikacji, o której mowa w § 4 ust. 1:

1) projekty wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, wraz z wynikami opinii - w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy;

2) wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych - w terminie do 5 dni roboczych od dnia wydania tych rozstrzygnięć.

2. W przypadku braku możliwości przekazania wieloletnich prognoz finansowych oraz ich projektów w terminach, o których mowa w ust. 1, spowodowanego nieprawidłowym działaniem aplikacji, o której mowa w § 4 ust. 1, wieloletnie prognozy finansowe oraz ich projekty przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Załącznik nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do opracowania projektu uchwały, o którym mowa w art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego1)

grafika