Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.119

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 619, z 2006 r. poz. 147, z 2011 r. poz. 840, z 2013 r. poz. 1533 oraz z 2015 r. poz. 1880) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Oddziały wart cywilnych tworzą dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz szefowie (dyrektorzy), którym są podporządkowane jednostki wojskowe, o których mowa w § 2 pkt 5, na wniosek dowódców podległych jednostek wojskowych.";

2) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

"Umundurowanie i odznaki służbowe oddziałów wart cywilnych";

3) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład umundurowania wchodzą:

1) mundury, koszulobluza, czapka, ubranie zimowe, rękawice zimowe pracownika ochrony - w nadruku maskującym, składającym się z nieregularnych plam w kolorach ciemnozielonym, jasnozielonym, brązowym i czarnym,

2) bielizna, rękawice zimowe pięciopalcowe i czapka zimowa - w kolorze zielonym,

3) obuwie w kolorze brązowym,

4) pas w kolorze czarnym.";

4) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. 1. Pracownik ochrony nosi na umundurowaniu odznaki stopni stanowisk służbowych koloru czarnego, oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem oraz odznakę służbową.

2. Wzory odznak stopni stanowisk służbowych oraz odznaki służbowej są określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia.";

5) załączniki nr 2-5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Umundurowanie pracowników ochrony według wzorów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, może być stosowane do wyczerpania zapasów.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY UMUNDUROWANIA

PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

wzór

Czapka pracownika ochrony

wzór

Czapka zimowa

wzór

Mundur (mundur letni) pracownika ochrony

wzór

Koszulobluza pracownika ochrony

wzór

Ubranie zimowe pracownika ochrony

wzór

Rękawice zimowe pracownika ochrony

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZESTAW NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁÓW WART CYWILNYCH

Lp.Nazwa przedmiotuJMKlasyfikator hierarchiczny

JIM

LiczbaOkres

używalności (w latach)

Uwagi
1Mundur pracownika ochronykpl.8405080102120013
2Mundur letni pracownika ochronykpl.8405080102130013
3Koszulobluza pracownika ochronyszt.8405121500000023
4Ubranie zimowe pracownika ochronykpl.8405080700000014
5Pas pracownika ochronyszt.8440071500000016
6Bielizna letniakpl.8420070000000021
7Bielizna zimowakpl.8420130000000021
8Rękawice zimowe pracownika ochronypara8415020112000013
9Rękawice zimowe pięciopalcowepara8415020110090011
10Czapka zimowaszt.8405050104110014
11Czapka pracownika ochronyszt.8405050102050423
12Trzewikipara8430123700000012
13Trzewiki zimowepara8430122100000014
14Skarpety letniepara8440051301000041
15Skarpety zimowepara8440051302000041
16Szalokominiarka koloru czarnegoszt.8440150200000014
17Odznaki stopni stanowisk służbowych pracownika ochronykpl.8455050226000013do mundurów, ubrania zimowego i koszulobluzy
18Odznaka służbowa pracownika ochronyszt.8455050104000013do mundurów, ubrania zimowego i koszulobluzy
19Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowegoszt.8455050107030013do mundurów, ubrania zimowego i koszulobluzy
Uwagi:

1. Przedmioty wymienione w lp. 6-19 przechodzą na własność pracownika ochrony z chwilą ich wydania.

2. Przedmiot wyszczególniony w lp. 16 jest wydawany wyłącznie w przypadku wydania kurtki zimowej pracownika ochrony z podpinką i peleryny-namiotu w zamian za ubranie zimowe pracownika ochrony.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORY ODZNAK STOPNI STANOWISK SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

wzór

Uwaga: Odznaki stopni stanowisk służbowych są w kolorze czarnym; tło w kolorze umundurowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ODZNAKI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

wzór

Uwaga: Odznaka służbowa ma tło czarne, okrąg i napis "ODDZIAŁ WART CYWILNYCH" - srebrne, dwa skrzyżowane jasnoszare karabinki z brązowymi kolbami na tle niezamkniętego zębatego ciemnoszarego pierścienia, w dolnej części odznaki pomiędzy kolbami karabinków flaga państwowa. Odznaka służbowa pracownika ochrony jest podszyta taśmą samosczepną.