Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1880

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 58, poz. 619, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Komendantem może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 i § 16, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej trzyletni staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku zastępcy komendanta lub dowódcy warty lub była co najmniej podoficerem zawodowym.";

2) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Dowódcą warty może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 i § 16, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej roczny staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku wartownika lub jest co najmniej podoficerem rezerwy lub w stanie spoczynku.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.