Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1002

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. poz. 1088) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Rejestrze - rozumie się przez to prowadzony przez agenta emisji system rejestracji bonów skarbowych, w którym agent emisji dokonuje rejestracji stanu i zmian stanu posiadania bonów;",

b) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) DSPW - rozumie się przez to banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, a także ich oddziały, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326, 730 i 875), z którymi Minister Finansów zawarł umowę w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych.";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bony są nabywane i zbywane w drodze przetargu z dyskontem, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 28a ust. 1.";

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przetargach mogą brać udział:

1) DSPW,

2) banki państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, nieposiadające statusu DSPW

- zwani dalej "uczestnikami przetargu".";

4) w § 20 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) godziny, w jakich można składać oferty w ramach sprzedaży dodatkowej.";

5) uchyla się rozdział 5;
6) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

"Rozdział 5a

Sprzedaż dodatkowa

§ 28a. 1. DSPW, którzy nabyli bony na przetargu sprzedaży, mogą nabywać dodatkowe bony poza przetargiem sprzedaży (sprzedaż dodatkowa) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

2. Sprzedaż dodatkowa jest organizowana w dniu przetargu sprzedaży.

3. Do sprzedaży dodatkowej przepisy rozdziału 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że minimalna wartość nominalna oferty wynosi 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych.

§ 28b. W ramach sprzedaży dodatkowej bony o danym terminie wykupu są sprzedawane:

1) po średniej ważonej cenie przetargowej, w przypadku gdy bony były sprzedawane na przetargu wielu cen;

2) po minimalnej cenie sprzedaży, w przypadku gdy bony były sprzedawane na przetargu jednej ceny.

§ 28c. 1. Każdy DSPW może nabyć w ramach zakupu dodatkowego dowolne bony oferowane na przetargu sprzedaży, w kwocie odpowiadającej iloczynowi wartości nominalnej wszystkich bonów nabytych przez tego DSPW na przetargu sprzedaży i procentowego mnożnika odpowiadającego miejscu tego DSPW w ostatnim opublikowanym rankingu DSPW. Kwota, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zaokrąglana w górę do najbliższej wielokrotności 1 000 000 (jednego miliona) złotych.

2. Minister Finansów publikuje w sposób, o którym mowa w § 7, zestawienie zawierające mnożniki, o których mowa w ust. 1, wraz z odpowiadającymi im miejscami w rankingu DSPW.

3. Ranking DSPW na dany kwartał ustalany jest według kryteriów określonych w regulaminie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, stanowiącym integralną część umowy w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, zawieranej przez Ministra Finansów z DSPW, i na jego podstawie ogłaszany przez Ministra Finansów na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

§ 28d. 1. DSPW może składać oferty w ramach sprzedaży dodatkowej w godzinach określonych w komunikacie, o którym mowa w § 20 ust. 1.

2. Oferta zakupu bonów składana przez DSPW w ramach sprzedaży dodatkowej powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) termin wykupu i kod ISIN bonów;

3) liczbę oraz wartość nominalną bonów będących przedmiotem oferty;

4) numer rachunku bonów, który jest prowadzony w Rejestrze i na który uczestnik nabywa bony;

5) upoważnienie dla agenta emisji do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą:

a) wynikającą z ceny zakupu, o której mowa w § 29 ust. 1, uwzględniającą liczbę bonów i cenę przetargową, wraz z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia - w sytuacji, o której mowa w § 30,

b) odstępnego - w sytuacji, o której mowa w § 31.

3. Łączna wartość nominalna ofert zakupu złożonych w ramach sprzedaży dodatkowej przez jednego DSPW nie może być większa od wartości, o której mowa w § 28c ust. 1.

4. Oferta złożona przez danego DSPW w ramach sprzedaży dodatkowej przekraczająca wartość, o której mowa w ust. 3, zostaje odrzucona.

§ 28e. Po zakończeniu sprzedaży dodatkowej Minister Finansów ogłasza komunikat o jej wynikach, zawierający w szczególności:

1) datę przeprowadzenia sprzedaży dodatkowej;

2) datę i godzinę rozrachunku sprzedaży dodatkowej;

3) okresy, na jakie bony będą emitowane;

4) termin wykupu i kod ISIN bonów;

5) cenę, o której mowa w § 28b;

6) wartość nominalną sprzedanych bonów.";

7) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

"Rozrachunek przetargu sprzedaży i sprzedaży dodatkowej";

8) w § 29 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Zapłata ceny zakupu następuje przez obciążenie rachunku, o którym mowa w § 18 pkt 5, a w przypadku sprzedaży dodatkowej - rachunku, o którym mowa w § 28d ust. 2 pkt 5.";

9) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Odstępne jest pobierane z rachunku, o którym mowa w § 18 pkt 5, a w przypadku sprzedaży dodatkowej z rachunku, o którym mowa w § 28d ust. 2 pkt 5 - w następnym dniu roboczym po dniu, o którym mowa w ust. 1.";

10) § 32 otrzymuje brzmienie:

"§ 32. W przypadku sprzedaży dodatkowej przepisy § 29-31 stosuje się odpowiednio.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.