§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1877

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2020 r.
§  2. 
1. 
W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 ustalenie krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć w warsztacie terapii zajęciowej, o którym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie zmniejsza wysokości dofinansowania działalności tego warsztatu, począwszy od dnia 25 maja 2020 r.
2. 
W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przekroczenie terminów dopuszczalnej nieobecności uczestnika warsztatu na zajęciach, jeżeli zostało to określone w regulaminie warsztatu terapii zajęciowej, nie może stanowić podstawy do wykreślenia tego uczestnika z listy uczestników warsztatu terapii zajęciowej, począwszy od dnia 25 maja 2020 r.