§ 8. - Warsztaty terapii zajęciowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2284 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2021 r.
§  8. 
1. 
Warsztat jest placówką pobytu dziennego.
2. 
Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W przypadku ustalenia krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć zmniejsza się proporcjonalnie wysokość dofinansowania.
3. 
Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, zwanym dalej "indywidualnym programem", przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez radę programową warsztatu, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy.
4. 
Warsztat zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji indywidualnego programu.