Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.105

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2078) w § 1 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) Ministerstwa Środowiska obsługujące sprawy działu gospodarka wodna oraz pracownicy obsługujący sprawy tego działu.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.