Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.269

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 874) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu.";

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Minister właściwy do spraw transportu określi zakres czynności sekretarza stanu, o którym mowa w § 1 ust. 2, oraz zakres, w jakim wymieniony sekretarz stanu zastępuje ministra, w szczególności odnośnie do zadań, o których mowa w:

1) art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn. zm.), w stosunku do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

2) art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, w stosunku do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;

3) ustawie z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" (Dz. U. poz. 1902), w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze".";

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1, lub przy obsłudze, o której mowa w § 9.";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.";

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw transportu.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.