Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.438 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu.
§  2. 
1.  Do zadań Pełnomocnika należy przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "inwestycją", w tym w szczególności:
1) analiza prawnych, technicznych i ekonomicznych uwarunkowań przygotowania oraz realizacji inwestycji;
2) przygotowanie projektu założeń inwestycji i koncepcji realizacji działań koniecznych do przeprowadzenia inwestycji;
3) przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych, koniecznych do przeprowadzenia inwestycji.
2.  Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Pełnomocnik współpracuje z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.
§  2a.  Minister właściwy do spraw transportu określi zakres czynności sekretarza stanu, o którym mowa w § 1 ust. 2, oraz zakres, w jakim wymieniony sekretarz stanu zastępuje ministra, w szczególności odnośnie do zadań, o których mowa w:
1) art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.), w stosunku do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
2) art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, w stosunku do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
3) ustawie z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" (Dz. U. poz. 1902), w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze".
§  3. 
1.  Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
2.  Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.
3.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.
4.  Pełnomocnik w celu uwzględnienia potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa współpracuje z Ministrem Obrony Narodowej.
§  4. 
1.  Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z powierzonych mu zadań, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
2.  Projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik opracowuje we współpracy z właściwymi ministrami w zakresie realizowanych przez nich zadań.
§  5. 
1.  Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.
2.  Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla realizacji powierzonych zadań.
§  6. 
1.  Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.
2.  Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1, lub przy obsłudze, o której mowa w § 9.
§  7.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów sprawozdania ze swojej działalności nie rzadziej niż raz na pół roku.
§  8.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.
§  9.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw transportu.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.