Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1484

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. poz. 433) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 w pkt 2 w lit. z kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. za w brzmieniu:

"za) szakal złocisty (Canis aureus).";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do drapieżników zalicza się gatunki zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-h oraz lit. za.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).