Ustalenie listy gatunków zwierząt łownych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.45.433

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustala się następującą listę gatunków zwierząt łownych:
1)
zwierzyna gruba:
a)
łoś (Alces alces),
b)
jeleń szlachetny (Cervus elaphus),
c) 2
 (uchylona),
d)
daniel (Dama dama),
e)
sarna (Capreolus capreolus),
f)
dzik (Sus scrofa),
g)
muflon (Ovis aries musimon);
2)
zwierzyna drobna:
a)
lis (Vulpes vulpes),
b) 3
 (uchylona),
c)
borsuk (Meles meles,
d)
kuna leśna (Martes martes,
e)
kuna domowa (Martes foina,
f)
norka amerykańska (Mustela vison,
g)
tchórz zwyczajny (Mustela putorius,
h) 4
 (uchylona),
i) 5
 (uchylona),
j)
zając szarak (Lepus europaeus),
k)
dziki królik (Oryctolagus cuniculus),
l)
jarząbek (Tetrastes bonasia),
m)
bażant (Phasianus ssp.),
n)
kuropatwa (Perdix perdix),
o)
gęś gęgawa (Anser anser),
p)
gęś zbożowa (Anser fabalis),
r)
gęś białoczelna (Anser albifrons),
s)
krzyżówka (Anas platyrhynchos),
t)
cyraneczka (Anas crecca),
u)
głowienka (Aythya ferina),
w)
czernica (Aythya fuligula),
x)
gołąb grzywacz (Columba palumbus),
y)
słonka (Scolopax rusticola),
z)
łyska (Fulica atra),
za) 6
 szakal złocisty (Canis aureus).
2.  7
 Do zwierzyny płowej zalicza się gatunki zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, d oraz lit. e.
3.  8
 Do drapieżników zalicza się gatunki zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, c-g oraz lit. za.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 729) w zakresie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
2 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c uchylona przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 25 marca 2022 r. (Dz.U.2022.696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 25 marca 2022 r. (Dz.U.2022.696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. h uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 25 marca 2022 r. (Dz.U.2022.696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. i uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 25 marca 2022 r. (Dz.U.2022.696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
6 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. za dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 sierpnia 2017 r.
7 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 2022 r. (Dz.U.2022.696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
8 § 1 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 sierpnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 marca 2022 r. (Dz.U.2022.696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.