Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.782

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

Na podstawie art. 145f pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1755, z 2009 r. poz. 841 oraz z 2014 r. poz. 1347) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oceny predyspozycji policjanta do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, zwanej dalej "oceną predyspozycji", dokonuje Komendant Główny Policji lub z jego upoważnienia Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji albo komendant szkoły policyjnej.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Policjantowi delegowanemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej można, w związku z tym samym delegowaniem, przedłużyć czas delegowania na łączny okres do dwóch lat, a policjantowi zajmującemu stanowisko we władzach misji pokojowej - na łączny okres do trzech lat:

1) na pisemny wniosek organu organizacji międzynarodowej, któremu został podporządkowany kontyngent policyjny;

2) z urzędu, gdy uzasadnia to interes służby.";

3) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. 1. Przedłużenie czasu delegowania w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej albo akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom następuje po złożeniu przez policjanta oświadczenia o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 145a ust. 2 ustawy.

2. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio

4) w § 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Delegowanie lub przedłużanie czasu delegowania policjanta w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy, następuje za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych";

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. W przypadku utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych, w skład którego wchodzą policjanci podlegli Komendantowi

Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo jednemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, komendant, któremu podlegają policjanci, deleguje, przedłuża czas delegowania policjanta w kontyngencie policyjnym oraz odwołuje z tego delegowania.";

6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komendant Główny Policji może uchylić rozkaz o delegowaniu wydany przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji lub komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.";

7) w § 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji - w przypadku utworzenia kontyngentu, o którym mowa w § 13.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650 i 730.