Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2503

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. poz. 1615) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku utraty, zniszczenia lub obniżenia wartości użytkowej uprzednio wydanego umundurowania oraz wyekwipowania żołnierz może otrzymać umundurowanie i wyekwipowanie przed upływem okresu używalności, z zachowaniem ciągłości okresu używalności.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. W przypadku śmierci żołnierza dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostawał, może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania galowego, wyjściowego, polowego lub ćwiczebnego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.

2. W przypadku śmierci żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku dowódca jednostki budżetowej może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania galowego, wyjściowego, polowego lub ćwiczebnego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.";

3) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 114, 8-11 i 15-18 za rok zaopatrzeniowy, w którym jest zwalniany.";

4) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ZA PRZEDMIOTY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM I ŻOŁNIERZOM PEŁNIĄCYM SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ COROCZNIE - DO WYCZERPANIA ZAPASÓW