Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1072 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330 i 730) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką, zwanych dalej "żołnierzami", w tym ubiory cywilne żołnierzy zawodowych, możliwość stosowania zamienników oraz przypadki, w których można dokonywać zmian tych norm, przedmioty umundurowania i wyekwipowania, które przechodzą na własność żołnierzy z chwilą wydania, okresy używalności, po upływie których umundurowanie i wyekwipowanie przechodzi na własność, przedmioty umundurowania i wyekwipowania, które żołnierze otrzymują do bezpłatnego korzystania na czas wykonywania określonych czynności służbowych, a także organy wojskowe właściwe w tych sprawach.

Rozdział  2

Warunki otrzymywania umundurowania oraz wyekwipowania

§  2. 
1.  Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie zgodnie z normami określonymi w zestawach.
2.  Normy umundurowania i wyekwipowania w zestawach określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie:
1) zasadnicze określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-22;
2) specjalistyczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 22-39.
§  4. 
1.  Podstawą do wydania umundurowania i wyekwipowania zasadniczego dla żołnierza jest w przypadku:
1) powołania do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej - rozkaz personalny o powołaniu;
2) wyznaczenia na stanowisko służbowe, mianowania lub przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych - rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, stwierdzający wyznaczenie go na stanowisko.
2.  Podstawą do wydania umundurowania i wyekwipowania specjalistycznego jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.
3.  Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierz otrzymuje z jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje, lub z punktu zaopatrywania.
4.  Podstawą rozliczenia żołnierza z umundurowania i wyekwipowania jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.
§  5.  Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie z przeznaczeniem do użytkowania na okres wskazany w załącznikach do rozporządzenia lub na czas wykonywania określonych czynności służbowych, zwany dalej "okresem używalności".
§  6.  Umundurowanie i wyekwipowanie przechodzące na własność:
1) żołnierza zawodowego - jest określone w załączniku nr 1 w zestawach nr 1-21 oraz w uwagach pod pozostałymi zestawami;
2) żołnierza pełniącego służbę kandydacką - jest określone w uwagach do poszczególnych zestawów należności.
§  7. 
1.  Do okresu używalności umundurowania i wyekwipowania nie wlicza się okresu:
1) przebywania w areszcie tymczasowym;
2) odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub kary aresztu wojskowego;
3) przebywania na urlopach wychowawczych, urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopach rodzicielskich;
4) przeniesienia do rezerwy kadrowej, jeżeli w tym czasie nie wykonywano zadań służbowych.
2.  Żołnierz, w stosunku do którego prawomocnie umorzono postępowanie karne lub dyscyplinarne lub który został prawomocnie uniewinniony, otrzymuje należne umundurowanie i wyekwipowanie z zachowaniem ciągłości zaopatrywania, odpowiednio, od dnia:
1) zastosowania aresztu tymczasowego;
2) rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego.
§  8. 
1.  W przypadku utraty, zniszczenia lub obniżenia wartości użytkowej uprzednio wydanego umundurowania oraz wyekwipowania żołnierz może otrzymać umundurowanie i wyekwipowanie przed upływem okresu używalności, z zachowaniem ciągłości okresu używalności.
2.  Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest dowódca jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje.
§  9. 
1.  W przypadku śmierci żołnierza dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostawał, może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania galowego, wyjściowego, polowego lub ćwiczebnego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.
2.  W przypadku śmierci żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku dowódca jednostki budżetowej może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania galowego, wyjściowego, polowego lub ćwiczebnego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.
§  10.  W przypadku wyznaczenia żołnierza zawodowego na tożsame stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej zatrzymuje on przedmioty umundurowania i wyekwipowania specjalistycznego stanowiące jego indywidualne wyposażenie.
§  11.  Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania:
1) nie otrzymuje dodatkowo umundurowania i wyekwipowania; przemundurowanie tego żołnierza następuje z upływem okresu używalności przedmiotów wydawanych w naturze na własność;
2) może być zwolniony z obowiązku przemundurowania, o którym mowa w pkt 1, na jego wniosek, przez dowódcę (szefa, komendanta) jednostki wojskowej;
3) otrzymuje umundurowanie w kolorze rodzaju Sił Zbrojnych, na którego noszenie uzyskał zgodę, o której mowa w pkt 2.
§  12. 
1.  Jeżeli żołnierz zawodowy nabył uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania według innego zestawu, to:
1) pozostawia się powtarzające się w obu zestawach lub występujące w poprzednim zestawie, zaliczając poprzedni okres używalności;
2) uzupełnia się o występujące tylko w nowym zestawie na przewidziany okres używalności.
2.  Przepisy ust. 1 stosuje się w przypadku powołania żołnierza pełniącego służbę kandydacką do zawodowej służby wojskowej.
§  13. 
1.  Okres używalności umundurowania i wyekwipowania, wchodzącego w skład ubioru polowego, ćwiczebnego i specjalnego, liczy się od roku zaopatrzeniowego, w którym zostało pobrane, do roku, w którym mija okres używalności. Należności te realizuje się w trakcie trwania całego roku zaopatrzeniowego, zgodnie z planami opracowanymi w jednostkach zaopatrujących.
2.  Okres używalności umundurowania i wyekwipowania, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-4, 8-11 i 15-18, wydanych żołnierzowi zawodowemu, skraca się odpowiednio do dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym powstaje uprawnienie do wydania kolejnego umundurowania oraz wyekwipowania. Rok zaopatrzeniowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
3.  Żołnierz uprawniony do umundurowania i wyekwipowania zasadniczego otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie przewidziane dla jego specjalności, a realizujący różne zadania - wymienione w różnych zestawach specjalistycznych - stosownie do specyfiki wykonywanych czynności służbowych.

Rozdział  3

Szczególne przypadki wydawania umundurowania i wyekwipowania

§  14.  Czapki rogatywki, berety, furażerki, taśmy otokowe i sznury wydaje się żołnierzom stosownie do korpusu osobowego, do którego zostali zaliczeni, oraz rodzaju wojsk, w którym pełnią służbę.
§  15.  Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu na wyższy stopień wojskowy okres używalności wydanych przedmiotów liczy się od dnia mianowania.
§  16.  Okres używalności oznak jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym są noszone.
§  17. 
1.  Żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za przedmioty określone w zestawach w załączniku nr 1 do rozporządzenia można wydawać zamienniki.
2.  Wykaz przedmiotów wydawanych zamiennie oraz okresy ich używalności są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Żołnierzom zawodowym można wydawać corocznie do wyczerpania zapasów, poza należnościami ujętymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przedmioty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  18.  W umundurowaniu i wyekwipowaniu żołnierzy zawodowych - kobiet w ciąży oraz żołnierzy o nietypowej budowie ciała - można dokonać poprawek krawieckich lub uszyć je na miarę.
§  19.  Żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką wyposaża się w niezbędną odzież roboczą, ochronną i zapewniającą bezpieczeństwo i higienę podczas wykonywania obowiązków służbowych.
§  19a.  Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-4, 8-11 i 15-18 za rok zaopatrzeniowy, w którym jest zwalniany.

Rozdział  4

Organy właściwe w sprawach zaopatrywania

§  20.  Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie.
§  21.  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie odpowiednio dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.
§  22.  W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów bhp lub panującymi warunkami klimatycznymi Minister Obrony Narodowej może ustalić inne należności niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  23. 
1.  Do umundurowania i wyekwipowania wydanego żołnierzowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się okresy używalności, na jakie umundurowanie i wyekwipowanie zostało wydane.
2.  Do przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych żołnierzom zamiennie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się okresy używalności określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  24.  Umundurowanie i wyekwipowanie otrzymane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nieujęte w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nie podlega zwrotowi.
§  25.  Wykaz zmian nazw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  26.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ZA PRZEDMIOTY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM I ŻOŁNIERZOM PEŁNIĄCYM SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ COROCZNIE - DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ NOWYCH NAZW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Lp.Stara nazwaNowa nazwa
123
1Bielizna letnia koloru khakiBielizna letnia
2Bielizna zimowa specjalnaBielizna zimowa
3Bielizna zimowa specjalna marynarki wojennejBielizna zimowa marynarki wojennej
4Bielizna koloru granatowegoBielizna letnia marynarki wojennej
5Bluza olimpijka oficerska wojsk lotniczychBluza olimpijka sił powietrznych
6Czapka futrzana oficerska wojsk lądowychCzapka zimowa futrzana wojsk lądowych
7Czapka futrzana oficerska wojsk lotniczychCzapka zimowa futrzana sił powietrznych
8Czapka garnizonowa admirała wzór 97Czapka garnizonowa admirała
9Czapka garnizonowa marynarska wzór 97Czapka garnizonowa marynarska
10Czapka garnizonowa oficera młodszego marynarki wojennej wzór 97Czapka garnizonowa oficera młodszego marynarki wojennej
11Czapka garnizonowa oficera młodszego wojsk lotniczychCzapka garnizonowa oficera młodszego sił powietrznych
12Czapka garnizonowa oficera starszego marynarki wojennej wzór 97Czapka garnizonowa oficera starszego marynarki wojennej
13Czapka garnizonowa oficera starszego wojsk lotniczychCzapka garnizonowa oficera starszego sił powietrznych
14Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki wojennej wzór 97Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki wojennej
15Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera wojsk lotniczychCzapka garnizonowa szeregowego i podoficera sił powietrznych
16Furażerka polowa wzór 93 wojsk lotniczychFurażerka polowa sił powietrznych
17Furażerka wojsk lotniczychFurażerka sił powietrznych
18Kapelusz polowy tropikalny wzór 93Kapelusz polowy tropikalny
19Koszula oficerska damska koloru białegoKoszula damska koloru białego
20Koszula oficerska damska koloru khakiKoszula damska koloru khaki
21Koszula oficerska damska koloru stalowegoKoszula damska koloru stalowego
22Koszula oficerska koloru białegoKoszula koloru białego
23Koszula oficerska koloru khakiKoszula koloru khaki
24Koszula oficerska koloru stalowegoKoszula koloru stalowego
25Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru khakiKoszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki
26Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru khakiKoszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru khaki
27Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru khakiKoszulobluza z długimi rękawami koloru khaki
28Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru khakiKoszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki
29Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennejKoszulobluza damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej
30Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru stalowegoKoszulobluza damska z długimi rękawami koloru stalowego
31Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białegoKoszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego
32Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białegoKoszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego
33Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennejKoszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej
34Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru stalowegoKoszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru stalowego
35Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennejKoszulobluza z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej
36Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru stalowegoKoszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego
37Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białegoKoszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego
38Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennejKoszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej
39Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru stalowegoKoszulobluza z krótkimi rękawami koloru stalowego
40Koszulobluza polowa wzór 93Koszulobluza polowa
41Kozaki damskie wzór 2008Kozaki
42Kurtka wiatrówka wojsk lotniczych i marynarki wojennejKurtka wiatrówka sił powietrznych i marynarki wojennej
43Kurtka wyjściowa wojsk lotniczych i marynarki wojennej z podpinkąKurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej
44Kurtka wyjściowa wojsk lądowych z podpinkąKurtka wyjściowa wojsk lądowych
45Mundur galowy generalski wojsk lotniczychMundur galowy generalski sił powietrznych
46Mundur letni admirała damski (ze spódnicą) wzór 92Mundur letni admirała damski (ze spódnicą)
47Mundur letni admirała wzór 92Mundur wyjściowy letni admirała
48Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych wzór 92Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych
49Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych wzór 92Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) sił powietrznych
50Mundur letni generalski wojsk lądowych wzór 92Mundur letni generalski wojsk lądowych
51Mundur letni generalski wojsk lotniczych wzór 92Mundur letni generalski sił powietrznych
52Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych wzór 92Mundur letni damski (ze spódnicą) sił powietrznych
53Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennejMundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) marynarki wojennej
54Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej wzór 92Mundur letni damski (ze spódnicą) marynarki wojennej
55Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychMundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) wojsk lądowych
56Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychMundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) sił powietrznych
57Mundur letni oficerski marynarki wojennej wzór 92Mundur wyjściowy letni marynarki wojennej
58Mundur letni oficerski wojsk lądowych wzór 92Mundur wyjściowy letni wojsk lądowych
59Mundur letni oficerski wojsk lotniczych wzór 92Mundur wyjściowy letni sił powietrznych
60Mundur służbowy generalski wojsk lotniczych ze spodniami do butówMundur służbowy generalski sił powietrznych ze spodniami do butów
61Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych KRWP wzór 92Mundur służbowy damski wojsk lądowych KRWP
62Mundur służbowy oficerski damski marynarki wojennej KRWP wzór 92Mundur służbowy damski marynarki wojennej KRWP
63Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych wzór 92Mundur służbowy damski wojsk lądowych
64Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP wzór 92Mundur służbowy damski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP
65Mundur służbowy oficerski damski wojsk lotniczych KRWP wzór 92Mundur służbowy damski sił powietrznych KRWP
66Mundur służbowy oficerski damski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92Mundur służbowy damski sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP
67Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej KRWP wzór 92Mundur służbowy marynarki wojennej KRWP
68Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej wzór 92Mundur służbowy marynarki wojennej
69Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych KRWP wzór 92Mundur służbowy wojsk lądowych KRWP
70Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych wzór 92Mundur służbowy wojsk lądowych
71Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP wzór 92Mundur służbowy wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP
72Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych KRWP wzór 92Mundur służbowy sił powietrznych KRWP
73Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92Mundur służbowy sił powietrznych
74Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP
75Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP
76Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychMundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) sił powietrznych
77Mundur wyjściowy generalski wojsk lotniczychMundur wyjściowy generalski sił powietrznych
78Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennejMundur wyjściowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej
79Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej wzór 92Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej
80Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychMundur wyjściowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych
81Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych wzór 92Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych
82Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychMundur wyjściowy damski (ze spódnicą) sił powietrznych
83Mundur wyjściowy oficerski marynarki wojennej wzór 92Mundur wyjściowy marynarki wojennej
84Mundur wyjściowy oficerski wojsk lądowych wzór 92Mundur wyjściowy wojsk lądowych
85Mundur wyjściowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92Mundur wyjściowy sił powietrznych
86Pantofle sportoweButy sportowe
87Pas oficerski koloru białegoPas koloru białego
88Pasek skórzany oficerski koloru czarnegoPasek skórzany do spodni
89Pasek skórzany oficerski z klamrą MWPasek do spodni z klamrą MW
90Płaszcz letni oficerski damski wojsk lądowychPłaszcz letni damski wojsk lądowych
91Płaszcz letni oficerski wojsk lądowychPłaszcz letni wojsk lądowych
92Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczychPłaszcz służbowy damski sił powietrznych
93Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennejPłaszcz służbowy damski marynarki wojennej
94Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennej KRWPPłaszcz służbowy damski marynarki wojennej KRWP
95Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowychPłaszcz służbowy damski wojsk lądowych
96Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowych KRWPPłaszcz służbowy damski wojsk lądowych KRWP
97Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczychPłaszcz służbowy damski sił powietrznych
98Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych KRWPPłaszcz służbowy damski sił powietrznych KRWP
99Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennejPłaszcz służbowy marynarki wojennej
100Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej KRWPPłaszcz służbowy marynarki wojennej KRWP
101Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowychPłaszcz służbowy wojsk lądowych
102Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych KRWPPłaszcz służbowy wojsk lądowych KRWP
103Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczychPłaszcz służbowy sił powietrznych
104Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych KRWPPłaszcz służbowy sił powietrznych KRWP
105Półbuty damskie wzór 2008Półbuty damskie
106Półbuty galowe damskie wzór 2008Półbuty galowe damskie
107Półbuty galowe koloru czarnegoPółbuty galowe
108Półbuty koloru czarnegoPółbuty wyjściowe
109Prawidła do butów generalskichPrawidła do butów służbowych
110Rękawiczki letnie oficerskie koloru białegoRękawiczki letnie koloru białego
111Rękawiczki letnie oficerskie koloru brązowegoRękawiczki letnie koloru brązowego
112Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnegoRękawiczki letnie koloru czarnego
113Rękawiczki zimowe oficerskie koloru białegoRękawiczki zimowe koloru białego
114Rękawiczki zimowe oficerskie koloru brązowegoRękawiczki zimowe koloru brązowego
115Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnegoRękawiczki zimowe koloru czarnego
116Skarpetki letnie koloru czarnegoSkarpety letnie koloru czarnego
117Skarpetki sportoweSkarpety sportowe
118Spodnie ćwiczebne tropikalne oficerskie marynarki wojennej - krótkieSpodnie ćwiczebne tropikalne marynarki wojennej - krótkie
119Spodnie do butów (generalskie) wojsk lotniczychSpodnie do butów (generalskie) sił powietrznych
120Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych wzór 92Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych
121Spodnie letnie generalskie wojsk lotniczych wzór 92Spodnie letnie generalskie sił powietrznych
122Spodnie letnie oficerskie damskie marynarki wojennej wzór 92Spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej
123Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lądowych wzór 92Spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych
124Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lotniczych wzór 92Spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych
125Spodnie letnie oficerskie marynarki wojennej wzór 92Spodnie wyjściowe letnie marynarki wojennej
126Spodnie letnie oficerskie wojsk lądowych wzór 92Spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych
127Spodnie letnie oficerskie wojsk lotniczych wzór 92Spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych
128Spodnie polowe tropikalne krótkie wzór 93Spodnie polowe tropikalne krótkie
129Spodnie wyjściowe generalskie damskie wojsk lotniczychSpodnie wyjściowe generalskie damskie sił powietrznych
130Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych wzór 92Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych
131Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lotniczych wzór 92Spodnie wyjściowe generalskie sił powietrznych
132Spodnie wyjściowe letnie generalskie damskie wojsk lotniczychSpodnie wyjściowe letnie generalskie damskie sił powietrznych
133Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie marynarki wojennejSpodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej
134Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie wojsk lądowychSpodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych
135Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie wojsk lotniczychSpodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych
136Spodnie wyjściowe oficerskie damskie marynarki wojennejSpodnie wyjściowe damskie marynarki wojennej
137Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lądowychSpodnie wyjściowe damskie wojsk lądowych
138Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lotniczychSpodnie wyjściowe damskie sił powietrznych
139Spodnie wyjściowe oficerskie marynarki wojennej wzór 92Spodnie wyjściowe marynarki wojennej
140Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lądowych wzór 92Spodnie wyjściowe wojsk lądowych
141Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lotniczych wzór 92Spodnie wyjściowe sił powietrznych
142Spódnica letnia oficerska wojsk lądowychSpódnica letnia wojsk lądowych
143Spódnica letnia oficerska wojsk lotniczych wzór 92Spódnica wyjściowa letnia sił powietrznych
144Spódnica wyjściowa oficerska wojsk lotniczychSpódnica wyjściowa sił powietrznych
145Szalik letni oficerski koloru białegoSzalik letni koloru białego
146Szalik letni oficerski koloru khakiSzalik letni koloru khaki
147Szalik zimowy oficerski koloru białegoSzalik zimowy koloru białego
148Szalik zimowy oficerski koloru khakiSzalik zimowy koloru khaki
149Szalik zimowy oficerski koloru stalowegoSzalik zimowy koloru stalowego
150Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i lotniczychSznur galowy oficerski wojsk lądowych i sił powietrznych
151Torba podróżna poligonowaTorba podróżna
152Trzewiki zimowe oficerskie - botkiTrzewiki zimowe - botki
153Ubranie treningoweDres sportowy
154Buty sportoweButy sportowe WS
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1502), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).