Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1029

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 2

Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 871) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) 2.3.5 Design dla przedsiębiorców;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) 2.5 Programy akceleracyjne;";

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Agencja może udzielać pomocy finansowej niestanowiącej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej "Traktatem", w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB oraz działania 2.5 Programy akceleracyjne";

3) w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku udzielanej w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 4, pomoc może być udzielona spółkom kapitałowym w organizacji";

4) w § 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku spółki kapitałowej w organizacji okres, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.";

5) w § 42:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) szkolenia;",

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) usługi doradczej związanej z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego;",

c) dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) usługi doradczej związanej z wdrożeniem innowacji procesowej, organizacyjnej lub marketingowej.";

6) w § 43 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli w ramach danego działania lub poddziałania pomoc de minimis jest udzielana razem z pomocą, a pomoc de minimis stanowi główne przeznaczenie w projekcie, wówczas dla kosztów objętych pomocą de minimis stosuje się intensywność określoną w ust. 1

7) w § 45 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) realizację programów akceleracyjnych.";

8) po rozdziale 14 dodaje się rozdział 14a w brzmieniu:

"Rozdział 14a

Pomoc finansowa na przeprowadzenie programów akceleracyjnych

§ 45a. 1. Pomoc finansowa na przeprowadzenie programów akceleracyjnych jest udzielana podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, który zobowiąże się do realizacji programu akceleracyjnego.

2. Do kosztów kwalifikowalnych na przeprowadzenie programów akceleracyjnych zalicza się koszty:

1) pomocy finansowej udzielonej grantobiorcy zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 4, w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433);

2) realizacji programu akceleracyjnego.

3. Pomoc finansowa na przeprowadzenie programów akceleracyjnych nie przekracza 100% kosztów kwalifikowalnych.";

9) § 46 i § 47 otrzymują brzmienie:

"§ 46. Pomoc finansowa jest udzielana przez Agencję w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, z zastrzeżeniem § 47, § 47a i § 49.

§ 47. L W ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB, Agencja udziela pomocy finansowej grantobiorcy w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

2. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej udzielanej grantobiorcy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zalicza się pomoc finansową udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozdziałach 2-14";

10) po § 47 dodaje się § 47a w brzmieniu:

"§ 47a. 1. W ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB, Agencja udziela pomocy finansowej podmiotom wymienionym w ust. 2, w formie finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców, wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej.

2. Odbiorcami usług, o których mowa w ust. 1, mogą być:

1) przedsiębiorcy;

2) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;

3) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia z ich udziałem;

4) podmioty działające na rzecz innowacyjności;

5) partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

6) jednostki naukowe.

3. Agencja udziela pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie udzielania tej pomocy, w szczególności zamieszcza ogłoszenie o możliwości korzystania z pomocy na stronie internetowej Agencji.".

§  2. 
1.  Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy § 4 ust. 6 i § 21 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  Do wniosków o udzielenie pomocy finansowej złożonych w ramach konkursów oraz otwartych naborów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy § 4 ust. 6 i § 21 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175). Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2 Tekst Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015)885 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce" oraz przyjęty uchwałą nr 91/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.