Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1099

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 30 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 2

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. poz. 1869) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 3:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) świadczeniu usług badawczo-rozwojowych oraz usług wytwarzania produktów innowacyjnych o innowacyjności co najmniej na poziomie krajowym;",

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dzierżawie, najmie nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej, w tym wytwarzania produktów innowacyjnych o innowacyjności co najmniej na poziomie krajowym.",

b) dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. Produkty innowacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 6, to produkty nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.

6. Ośrodek innowacyjności może świadczyć na rzecz przedsiębiorcy usługi wytwarzania produktów innowacyjnych oraz usługi najmu i dzierżawy nieruchomości i infrastruktury technicznej w celu prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania produktów innowacyjnych pod warunkiem wykazania przez przedsiębiorcę, że produkty o podobnym charakterze nie były wytwarzane na terytorium Polski w okresie dłuższym niż 3 lata wstecz od momentu złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o świadczenie tych usług.

7. Ośrodek innowacyjności zapewnia pierwszeństwo świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług najmu i dzierżawy nieruchomości i infrastruktury technicznej w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych przed usługami wytwarzania produktów innowacyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz usługami najmu i dzierżawy nieruchomości i infrastruktury technicznej w celu prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania produktów innowacyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 6.";

2) w § 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zapewnienia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7, równego dostępu, przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, w tym wytwórczą w zakresie produktów innowacyjnych, w ramach ośrodka innowacyjności, do usług, szkoleń, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektu, którego warunki zostaną podane do wiadomości publicznej;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

2 Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce, zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2013) 9008 z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla Polski i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.