Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1015

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808 oraz z 2019 r. poz. 492 i 504) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1165) w § 4:
1) w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nabycia prawa:

a) użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych,

b) użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości gruntowych zabudowanych,

c) własności nieruchomości budynkowych i lokalowych, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości gruntowych niezabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu obejmuje okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;",

c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych zabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości gruntowych zabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu obejmuje okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;",

d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5 i 5a, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu finansowego albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5 i 5a, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu finansowego prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 lit. a i pkt 5, nie może przekroczyć 10% sumy kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2;

2) pkt 1 lit. b i c oraz pkt 5a, może przekroczyć 10% sumy kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem, że wydatek z tytułu kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 5a, ma bezpośredni związek z inwestycją początkową, o której mowa w ust. 1, i dotyczy działalności produkcyjnej przedsiębiorcy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).