Art. 34a. - [Warunki i tryb udzielania przez BGK poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych] - Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2023 r.
Art.  34a.  [Warunki i tryb udzielania przez BGK poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych]
1. 
Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych, zwanych dalej "programami rządowymi", obejmujących w szczególności projekty:
1)
realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180),
2)
infrastrukturalne,
3)
związane z rozwojem sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
4)
z zakresu ochrony środowiska,
5)
w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
6)
z zakresu ochrony zdrowia

- w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.

2. 
Poręczenie lub gwarancja, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić pomoc publiczną, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
3. 
W ramach programów rządowych Bank Gospodarstwa Krajowego może obejmować, nabywać lub zbywać akcje (udziały) podmiotów udzielających poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz obejmować lub zbywać akcje (udziały) we współtworzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotach mających udzielać poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego.
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb udzielania w ramach programów rządowych w formie poręczeń lub gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego:
1)
pomocy publicznej,
2)
pomocy de minimis,
3)
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

- uwzględniając konieczność realizacji celów określonych w programach rządowych oraz efektywnego i skutecznego wykorzystania poszczególnych rodzajów pomocy, a także zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy i jej zgodności z rynkiem wewnętrznym.