Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2255

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

Na podstawie art. 34a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2022) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1969 oraz z 2016 r. poz. 1471) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2018 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).