Zmiana rozporządzenia w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.660

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 31 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych

Na podstawie art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych (Dz. U. poz. 1471) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Każdy członek komitetu przewoźników lotniczych jest uprawniony do jednego głosu.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).