Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.223

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 stycznia 2018 r.
zminiające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych (Dz. U. poz. 1029, z 2011 r. poz. 1258 oraz z 2014 r. poz. 1235) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organami uprawnionymi do zawieszania w czynnościach służbowych są przełożeni:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępcy,

2) Komendant Główny Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:

a) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępcy,

b) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji i jego zastępcy,

c) Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i jego zastępcy,

d) komendanta szkoły policyjnej i jego zastępcy,

e) w Komendzie Głównej Policji lub pozostającego w jego dyspozycji,

f) w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

3) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Centralnym Biurze Śledczym Policji,

4) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

5) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:

a) komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji oraz jego zastępcy,

b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,

c) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji lub pozostającego w jego dyspozycji,

6) komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:

a) komendanta komisariatu Policji oraz jego zastępcy,

b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,

c) w komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji lub pozostającego w jego dyspozycji,

7) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,

8) komendant szkoły policyjnej w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w szkole policyjnej.",

b) w ust. 2 po wyrazach "Centralne Biuro Śledcze Policji, " dodaje się wyrazy "Biuro Spraw Wewnętrznych Policji,";
2) w § 3 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "Komendanta Głównego Policji" dodaje się wyrazy "albo Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).