Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.648

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203 oraz z 2015 r. poz. 1607) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych (Dz. U. poz. 1193 oraz z 2014 r. poz. 558) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych, wydane na mocy dotychczasowych przepisów, zachowują ważność.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

UPOWAŻNIENIE

DLA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO DO DOSTĘPU DO KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (KSI) ORAZ WYKORZYSTYWANIA DANYCH

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).