Tryb dostępu i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.203.1193

Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 września 2011 r.
w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI);
2)
sposób przydzielania osobom upoważnionym do dostępu osobistych i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika;
3)
wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
certyfikacie - należy przez to rozumieć elektroniczne zaświadczenie będące elementem Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI), wydane zgodnie z obowiązującą Polityką Certyfikacji, zapewniające poufność przesyłanych danych oraz bezpieczeństwo procesu uwierzytelniania użytkownika instytucjonalnego i użytkownika indywidualnego;
2)
organie lub służbie - należy przez to rozumieć organ lub służbę uprawnione do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;
3)
użytkowniku indywidualnym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną upoważnioną w ramach organu lub służby do wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), która w celu dostępu do:
a) 2
(uchylona),
b)
danych SIS korzysta bezpośrednio z aplikacji WWW SIS,
c)
danych VIS korzysta bezpośrednio z aplikacji WWW VIS;
4)
użytkowniku instytucjonalnym - należy przez to rozumieć organ lub służbę uprawnione do współpracy z Krajowym Systemem Informatycznym (KSI) za pośrednictwem własnego systemu teleinformatycznego;
5)
użytkowniku końcowym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną upoważnioną do wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego użytkownika instytucjonalnego.
1.
W celu otrzymania dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) jako użytkownik instytucjonalny, organ lub służba:
1)
występuje pisemnie do centralnego organu technicznego KSI o wydanie certyfikatu uwierzytelniającego jego system teleinformatyczny oraz o przekazanie opisu interfejsu;
2)
zestawia bezpieczne połączenie z wykorzystaniem certyfikatów - przy współpracy z centralnym organem technicznym KSI;
3)
przygotowuje własny system teleinformatyczny do współpracy z Krajowym Systemem Informatycznym (KSI) w oparciu o opis interfejsu;
4)
występuje pisemnie do centralnego organu technicznego KSI o potwierdzenie poprawnej konfiguracji połączenia systemów teleinformatycznych.
2.
Po spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 1, centralny organ techniczny KSI nadaje organowi lub służbie uprawnienie do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI).
W celu otrzymania dostępu przez organ lub służbę do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) dla użytkownika indywidualnego, przepisy § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
1.
Organ lub służba wyznacza użytkowników indywidualnych do:
1)
korzystania z oprogramowania udostępnionego przez centralny organ techniczny KSI;
2)
dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych.
2.
Organ lub służba występuje do centralnego organu technicznego KSI o:
1)
nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) dla użytkownika indywidualnego;
2)
wydanie osobistego i niepowtarzalnego identyfikatora dla użytkownika indywidualnego.
1.
W celu nadania lub zmiany uprawnień dla użytkownika indywidualnego organ lub służba przesyła w trzech egzemplarzach odpowiednio wypełnione pisemne upoważnienie dla użytkownika indywidualnego do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych.
2.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wystawia się na czas oznaczony albo na czas nieoznaczony.
3.
Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Centralny organ techniczny KSI dokonuje weryfikacji upoważnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, a następnie zatwierdza je lub odmawia jego zatwierdzenia.
2.
W przypadku zatwierdzenia upoważnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, centralny organ techniczny KSI nadaje lub zmienia uprawnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI).
3.
Po zatwierdzeniu przez centralny organ techniczny KSI upoważnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, egzemplarz nr 1 włącza się do akt osobowych użytkownika indywidualnego, egzemplarz nr 2 przekazuje się użytkownikowi indywidualnemu, egzemplarz nr 3 przechowuje centralny organ techniczny KSI.
4.
W przypadku odmowy zatwierdzenia upoważnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, centralny organ techniczny KSI zwraca je wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem określającym przyczynę odmowy.
5.
Organ lub służba, której centralny organ techniczny KSI odmówił zatwierdzenia upoważnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, mogą wystąpić o ponowne nadanie uprawnień po ustaniu przyczyn opisanych w uzasadnieniu, o którym mowa w ust. 4.
1.
W celu cofnięcia uprawnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) dla użytkownika indywidualnego organ lub służba występuje do centralnego organu technicznego KSI z pisemnym wnioskiem, który zawiera:
1)
numer PESEL użytkownika indywidualnego;
2)
imię i nazwisko użytkownika indywidualnego;
3)
nazwę organu lub służby uprawnionej do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI).
2.
Centralny organ techniczny KSI informuje pisemnie organ lub służbę o cofnięciu uprawnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) dla użytkownika indywidualnego.
1.
Użytkownik instytucjonalny wyznacza - w zakresie posiadanych przez siebie uprawnień - użytkowników końcowych.
2.
Użytkownik instytucjonalny wystawia w dwóch egzemplarzach każdemu użytkownikowi końcowemu pisemne upoważnienie do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych.
3.
Egzemplarz nr 1 pisemnego upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, włącza się do akt osobowych użytkownika końcowego, egzemplarz nr 2 przekazuje się użytkownikowi końcowemu.
4.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
imię i nazwisko użytkownika końcowego;
2)
numer PESEL użytkownika końcowego;
3)
zakres uprawnień przyznawanych użytkownikowi końcowemu;
4)
okres, na który przyznaje się uprawnienia użytkownikowi końcowemu.
5.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, może zawierać inne dane niż wymienione w ust. 4 wyłącznie wtedy, jeżeli są one niezbędne do nadania uprawnień użytkownikowi końcowemu do systemu teleinformatycznego użytkownika instytucjonalnego.
1.
Centralny organ techniczny KSI prowadzi ewidencję użytkowników indywidualnych, która zawiera:
1)
imię i nazwisko użytkownika indywidualnego;
2)
numer PESEL użytkownika indywidualnego;
3)
zakres uprawnień przyznawanych użytkownikowi indywidualnemu;
4)
okres, na który przyznaje się uprawnienia użytkownikowi indywidualnemu.
2.
Użytkownik instytucjonalny prowadzi ewidencję użytkowników końcowych, która zawiera dane, o których mowa w § 9 ust. 4 i 5.
3.
Ewidencje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być prowadzone oddzielnie dla:
1)
użytkowników upoważnionych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych SIS;
2)
użytkowników upoważnionych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych VIS.
Upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych wydane na mocy dotychczasowych przepisów zachowują ważność.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:
1)
§ 2 pkt 3 lit. b wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1987/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4);
2)
§ 2 pkt 3 lit. c i § 6 ust. 1, w zakresie uprawnień w celu wykorzystywania danych VIS, stosuje się z chwilą spełnienia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60, z późn. zm.). 3

ZAŁĄCZNIK  4

WZÓR

UPOWAŻNIENIE

DLA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO DO DOSTĘPU DO KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (KSI) ORAZ WYKORZYSTYWANIA DANYCH

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2 § 2 pkt 3 lit. a uchylona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.558) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (Dz. U. Nr 235, poz. 1730), które utraciło moc na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 239, poz. 1593).
4 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.558) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2016.648) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 maja 2016 r.