Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.198

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 39c ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1121) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach, ośrodkach szkolenia i ośrodkach Straży Granicznej, zwanych dalej "jednostkami", dla funkcjonariuszy pełniących służbę w tych jednostkach.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem komisji powołanej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, przeprowadzają testy również dla pozostających na ich zaopatrzeniu funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej i Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.";

2) w § 8 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) oddelegowania do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną;".

§  2.  Komisja powołana w Komendzie Głównej Straży Granicznej do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej na rok 2017 przeprowadzi testy w terminach dodatkowych i terminie poprawkowym funkcjonariuszom Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej pełniącym służbę w siedzibie Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).