Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1572 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 39c ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zakres, szczegółowe warunki, tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", szczegółowy sposób oceniania testu, przypadki, w jakich można zwolnić funkcjonariusza z testu, oraz przełożonych właściwych w tych sprawach.
§  2. 
1.  Test sprawności fizycznej, zwany dalej "testem", składa się z:
1) części I - sprawdzającej skoczność, szybkość oraz siłę, obejmującej:
a) skok w dal z miejsca obunóż,
b) bieg po kopercie,
c) rzut piłką lekarską w przód;
2) części II - sprawdzającej gibkość oraz zręczność, obejmującej pady:
a) w przód,
b) w tył,
c) w bok,
d) w przód z przewrotem.
2.  Szczegółowe warunki wykonania ćwiczeń w ramach testu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Funkcjonariusz przystępuje do testu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia powstania stosunku służbowego.
2.  Test przeprowadza się w następujących grupach wiekowych funkcjonariuszy:
1) I grupa wiekowa - do 24 lat;
2) II grupa wiekowa - od 25 do 29 lat;
3) III grupa wiekowa - od 30 do 34 lat;
4) IV grupa wiekowa - od 35 do 39 lat;
5) V grupa wiekowa - od 40 do 44 lat;
6) VI grupa wiekowa - od 45 do 49 lat;
7) VII grupa wiekowa - 50 lat i powyżej.
3.  Podstawą kwalifikowania funkcjonariusza do grupy wiekowej jest jego rok urodzenia.
4.  Przed przystąpieniem do testu:
1) potwierdza się tożsamość funkcjonariusza i posiadanie przez niego aktualnych badań profilaktycznych albo orzeczeń lekarskich;
2) zapoznaje się funkcjonariusza z celem i sposobem przeprowadzenia testu oraz sposobem jego oceniania.
5.  Test jest wykonywany w stroju sportowym. Wykonanie testu poprzedza kilkuminutowa rozgrzewka przeprowadzana samodzielnie przez funkcjonariusza.
§  4. 
1.  Test przeprowadza się corocznie, w okresie od września do końca października danego roku.
2.  Test może być przeprowadzany w dodatkowych terminach, w okresie od stycznia do końca lutego następnego roku.
3.  Test w terminie poprawkowym dla funkcjonariuszy, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny z testu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w marcu w roku, o którym mowa w ust. 2.
§  5. 
1.  Ocena każdej części testu jest dokonywana odrębnie według następującej skali ocen:
1) ocena bardzo dobra (bdb.) - 5;
2) ocena dobra (db.) - 4;
3) ocena dostateczna (dst.) - 3;
4) ocena niedostateczna (ndst.) - 2.
2.  Oceny części I testu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dokonuje się w następujący sposób:
1) wykonanie każdego ćwiczenia jest punktowane odrębnie;
2) punktację wyników odrębnie dla mężczyzn i kobiet ustala się zgodnie z tabelami stanowiącymi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) liczbę uzyskanych przez funkcjonariusza punktów za poszczególne ćwiczenia sumuje się, a otrzymany wynik przelicza się na ocenę, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) niepodjęcie próby wykonania ćwiczenia oznacza nieuzyskanie punktów za to ćwiczenie.
3.  Oceny części II testu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dokonuje się w następujący sposób:
1) za każdy pad funkcjonariusz otrzymuje ocenę cząstkową:
a) bardzo dobrą (bdb.) - 5 - za wykonanie bezbłędne technicznie i z dużą dynamiką ruchu,
b) dobrą (db.) - 4 - za wykonanie poprawne technicznie, ale bez odpowiedniego tempa,
c) dostateczną (dst.) - 3 - za wykonanie z drobnymi błędami technicznymi, niezdecydowanie i bez odpowiedniego tempa,
d) niedostateczną (ndst.) - 2 - za wykonanie z rażącymi błędami technicznymi oraz w przypadku niepodjęcia próby wykonania padu;
2) ocenę końcową części II testu ustala się jako średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
4.  Ocenę końcową testu ustala się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z obydwu części testu, z tym że ocena niedostateczna jednej części testu powoduje uzyskanie niedostatecznej oceny końcowej testu.
5.  Oceny końcowe, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, ustala się jako:
1) bardzo dobrą (bdb.) - 5 - jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi więcej niż 4,50;
2) dobrą (db.) - 4 - jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;
3) dostateczną (dst.) - 3 - jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,00 do 3,50;
4) niedostateczną (ndst.) - 2 - jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi mniej niż 3,00.
6.  O wynikach osiągniętych podczas testu i uzyskanej ocenie końcowej informuje się zainteresowanego funkcjonariusza po zakończeniu testu.
7.  Funkcjonariusza, który uzyskał niedostateczną ocenę końcową, informuje się o konieczności ponownego przystąpienia do testu w terminie poprawkowym.
§  6. 
1.  Test przeprowadzają komisje powoływane w:
1) Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej "Komendą Główną", dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej;
2) Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach, ośrodkach szkolenia i ośrodkach Straży Granicznej, zwanych dalej "jednostkami", dla funkcjonariuszy pełniących służbę w tych jednostkach.
2.  Komisje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem komisji powołanej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, przeprowadzają testy również dla pozostających na ich zaopatrzeniu funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej i Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
3.  Komisje powołują:
1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych - w Komendzie Głównej;
2) kierownik jednostki - w jednostce.
4.  Komisja składa się co najmniej z 3 osób: przewodniczącego, osoby prowadzącej zajęcia wychowania fizycznego oraz osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co najmniej na poziomie wymaganym do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
5.  Na przewodniczącego komisji powołuje się odpowiednio: zastępcę kierownika komórki, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, albo zastępcę kierownika jednostki.
6.  Do składu komisji, powołanej w Komendzie Głównej, osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy kwalifikowanej na poziomie, o którym mowa w ust. 4, wyznacza Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w Warszawie.
7.  Komisja może być podzielona na podkomisje, które samodzielnie prowadzą testy, pod warunkiem że w skład każdej z podkomisji wchodzić będzie osoba prowadząca zajęcia wychowania fizycznego oraz osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w ust. 4.
8.  Terminy i miejsca przeprowadzania testu ustalają przewodniczący komisji, o czym zawiadamiają odpowiednio kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej, kierowników komórek organizacyjnych jednostek, a także komendantów placówek i dywizjonów Straży Granicznej, w celu zawiadomienia podległych im funkcjonariuszy.
§  7. 
1.  Dokumentację testu prowadzi się w formie elektronicznej.
2.  Dokumentację, o której mowa w ust. 1, prowadzą komórki organizacyjne Komendy Głównej i jednostek właściwe w sprawach osobowych.
§  8. 
1.  Funkcjonariusza można zwolnić z testu w następujących przypadkach:
1) poddania go, w roku przeprowadzania testu, sprawdzianowi oceniającemu sprawność fizyczną i uzyskania pozytywnej oceny w ramach szkolenia podstawowego, szkolenia z zakresu szkoły podoficerskiej, szkolenia z zakresu szkoły chorążych, przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej;
2) pozostawania w dyspozycji właściwego przełożonego w sprawach osobowych;
3) przebywania na urlopie bezpłatnym;
4) przebywania na urlopie wychowawczym;
5) oddelegowania do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną;
6) nieobecności w służbie z powodu choroby;
7) przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.
2.  Przełożonymi właściwymi w sprawach zwolnienia funkcjonariuszy z testu są:
1) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do:
a) kierowników jednostek,
b) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej,
c) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji;
2) kierownicy jednostek w stosunku do:
a) funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im jednostkach,
b) funkcjonariuszy pozostających w ich dyspozycji;
3) kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im komórkach;
4) komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im placówkach lub dywizjonach.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WYKONANIA ĆWICZEŃ W RAMACH TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

CZĘŚĆ I TESTU

ĆWICZENIE 1: Skok w dal z miejsca obunóż

Wykonujący ćwiczenie staje w odległości 50 cm od materaca na specjalnie oznaczonej linii, wykonuje zamach rękami i, odbijając się jednocześnie obiema stopami od podłoża, skacze w przód. Próbę powtarza się trzykrotnie. Oceniany jest najdłuższy skok mierzony od linii wyznaczającej miejsce odbicia do najbliższego miejsca kontaktu ciała z materacem. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 5 cm. W przypadku cofnięcia się po skoku próby nie zalicza się. Niezaliczenie trzech prób oznacza niezaliczenie ćwiczenia.

ĆWICZENIE 2: Bieg po kopercie

Na prostokącie o wymiarach 300 x 500 cm umieszcza się pięć chorągiewek o wysokości 150 cm (po jednej w narożnikach oraz na przecięciu przekątnych).

wzór

Wykonujący ćwiczenie startuje od chorągiewki A i biegnie kolejno w kierunku chorągiewki B, a następnie C, D, B, E oraz A. Chorągiewki A, C, D i E omija lewym barkiem, a chorągiewkę B prawym barkiem. Całą trasę pokonuje się trzykrotnie. Zabronione jest dotykanie chorągiewek w trakcie biegu. W przypadku przewrócenia chorągiewki próbę powtarza się. Kolejne przewrócenie chorągiewki powoduje niezaliczenie ćwiczenia. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,1s.

ĆWICZENIE 3: Rzut piłką lekarską w przód (mężczyźni 3 kg, kobiety 2 kg)

Wykonujący ćwiczenie staje przed linią wyznaczającą początek strefy rzutu i przyjmuje pozycję wyprostowaną, w lekkim rozkroku ze stopami ustawionymi równolegle. Następnie, trzymając piłkę oburącz nad głową, wykonuje skłon w tył i przez szybki wyprost wyrzuca piłkę oburącz ponad głową w przód. Po rzucie nie wolno przekraczać linii wyznaczającej początek strefy rzutu ani oderwać stopy od podłoża. Wykonywane są trzy próby. Oceniany jest rzut na największą odległość. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 5 cm. W przypadku przekroczenia linii wyznaczającej początek strefy rzutu lub oderwania stopy od podłoża próby nie zalicza się. Niezaliczenie trzech prób oznacza niezaliczenie ćwiczenia.

CZĘŚĆ II TESTU

1. Pad w przód

Wykonuje się z postawy stojąc, przez skok lotny w przód na przedramiona i dłonie ułożone na wysokości klatki piersiowej; nogi w szerokim rozkroku należy wesprzeć na palcach stóp, a tułów na przedramionach. Żadna inna część ciała nie może dotykać podłoża.

2. Pad w tył

Wykonuje się z postawy stojąc, przez ugięcie kolan z jednoczesnym wymachem rąk w przód w górę, następnie siad na pośladkach, przetoczenie w tył aż do zetknięcia się pleców z podłożem, z równoczesnym uderzeniem dłoni wraz z całą powierzchnią rąk o podłoże pod kątem ok. 45° w stosunku do linii ciała; brodę należy przyciągnąć do klatki piersiowej, chroniąc głowę przed uderzeniem o podłoże. Pad w tył można łączyć z przewrotem w tył przez bark, skłaniając głowę w stronę barku przeciwnego.

3. Pad w bok

Wykonuje się z postawy stojąc, przez wykrok nogą np. lewą oraz wymach wyprostowanej nogi prawej w przód z jednoczesnym ugięciem nogi wykrocznej w kolanie i przeniesieniem prawej ręki w przód na lewą stronę ciała. Pad na prawy bok amortyzuje się przez siad na prawym pośladku, a także silne i szybkie uderzenie prawą ręką o podłoże pod kątem ok. 45° (w momencie kontaktu pleców z podłożem); obie nogi należy unieść w górę, lewa ręka spoczywa na brzuchu, brodę należy przyciągnąć do klatki piersiowej. Pad wykonuje się na bok, nie na całe plecy! Analogicznie wykonuje się pad na lewy bok.

4. Pad w przód z przewrotem

Wykonuje się z postawy stojąc, przez skłon tułowia w przód z jednoczesnym wykrokiem nogi prawej i uniesieniem prawej ręki, następnie prawą rękę należy ułożyć na podłożu, małym palcem naprzeciw dużego palucha prawej stopy. Lewą rękę oprzeć na podłożu palcami ku środkowi ciała. Ręce ugiąć w łokciach, brodę przyciągnąć do lewego barku i z tej pozycji wykonać przetoczenie od prawego przedramienia przez prawy łokieć, bark, ukośnie przez plecy do lewego biodra, uderzając lewą ręką o podłoże pod kątem ok. 45°. Pad należy zakończyć leżeniem na lewym boku (tak jak przy padzie w bok - nogi nie powinny uderzać o siebie). Do postawy stojącej należy przejść przez odepchnięcie lewą ręką od podłoża i podkurczenie nóg. Analogicznie wykonuje się pad przez lewy bark.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELE PUNKTACJI WYNIKÓW TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Tabela nr 1 - Funkcjonariusze mężczyźni
LICZBA PUNKTÓWSKOK W DAL

cm

BIEG KOPERTA

s

RZUT PIŁKĄ

cm

LICZBA PUNKTÓWSKOK W DAL

cm

BIEG KOPERTA

s

RZUT PIŁKĄ

cm

12341234
8028520,013004922326,2835
7928320,212854822126,4820
7828120,412704721926,6805
7727920,612554621726,8790
7627720,812404521527,0775
7527521,012254421327,2760
7427321,212104321127,4745
7327121,411954220927,6730
7226921,611804120727,8715
7126721,811654020528,0700
7026522,011503920328,2685
6926322,211353820128,4670
6826122,411203719928,6655
6725922,611053619728,8640
6625722,810903519529,0625
6525523,010753419329,2610
6425323,210603319129,4595
6325123,410453218929,6580
6224923,610303118729,8565
6124723,810153018530,0550
6024524,010002918330,2535
5924324,29852818130,4520
5824124,49702717930,6505
5723924,69552617730,8490
5623724,89402517531,1475
5523525,09252417331,4460
5423325,29102317131,7445
5323125,48952216932,0430
5222925,68802116732,3415
5122725,88652016532,6400
5022526,0850

Tabela nr 2 - Funkcjonariusze kobiety

LICZBA PUNKTÓWSKOK W DAL

cm

BIEG KOPERTA

s

RZUT PIŁKĄ

cm

LICZBA PUNKTÓWSKOK W DAL

cm

BIEG KOPERTA

s

RZUT PIŁKĄ

cm

12341234
8022522,28904916329,9580
7922322,48804816130,2570
7822122,68704715930,5560
7721922,88604615730,7550
7621723,08504515531,0540
7521523,28404415331,2530
7421323,58304315131,5520
7321123,78204214931,8510
7220924,08104114732,2500
7120724,28004014532,4490
7020524,57903914332,7480
6920324,87803814132,9470
6820125,07703713933,2460
6719925,37603613733,5450
6619725,57503513533,7440
6519525,87403413334,0430
6419326,07303313134,2420
6319126,37203212934,5410
6218926,67103112734,7400
6118726,87003012535,0390
6018527,16902912335,3380
5918327,36802812135,6370
5818127,66702711735,9360
5717927,86602611436,2350
5617728,16502511136,5340
5517528,36402410836,8330
5417328,66302310537,1320
5317128,86202210237,4310
5216929,1610219937,7300
5116729,4600209638,0290
5016529,6590

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELA PRZELICZEŃ PUNKTÓW UZYSKANYCH W CZĘŚCI I TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NA OCENY

OCENYGRUPY WIEKOWE
IIIIIIIVVVIVII
do 24 lat25-29 lat30-34 lat35-39 lat40-44 lat45-49 lat50 lat i powyżej
ndst.140 i mniej135 i mniej125 i mniej109 i mniej97 i mniej82 i mniej68 i mniej
dst.141-179136-174126-164110-15498-14183-13169-117
db.180-209175-204165-194155-184142-171132-161118-147
bdb.210 i powyżej205 i powyżej195 i powyżej185 i powyżej172 i powyżej162 i powyżej148 i powyżej
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2018.97).