Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.355

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1170 oraz z 2014 r. poz. 1299) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może przydzielić osobom, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, lokal mieszkalny o powierzchni większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.";

2) w § 14 w ust. 1:
a) w pkt 2 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

"ba) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - w stosunku do policjantów pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).