Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2470

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1935 oraz z 2018 r. poz. 571) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Poz. A3 i A5 w tabeli 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia sporządzonego na rok 2020.
2.  Poz. A3 i A5 w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK ...

Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia

na ... rok

123
1Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)
1.1od ZUS
1.2od KRUS
2Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)
2.1w stosunku do ZUS
2.2w stosunku do KRUS
3Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1 + 3.2)
3.1od ZUS
3.2od KRUS
4Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)
4.1koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
4.2koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
5Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy
APrzychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5) + A1+ A2 + A3 + A4 + A5
A1przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy
A4dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
A5dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy
BKoszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)
B1obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)
B2.1podstawowa opieka zdrowotna
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3leczenie szpitalne, w tym:
B2.3.1programy lekowe, w tym:
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2chemioterapia, w tym:
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5rehabilitacja lecznicza
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8leczenie stomatologiczne
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14refundacja, z tego:
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
B6koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bncałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)
CWYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)
DKoszty administracyjne (D1 + ... + D8)
D1zużycie materiałów i energii
D2usługi obce
D3podatki i opłaty, z tego:
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
D3.1.1podatek od nieruchomości
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3VAT
D3.4podatek akcyzowy
D3.5wpłaty na PFRON
D3.6inne
D4wynagrodzenia, w tym:
D4.1wynagrodzenia bezosobowe
D5ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2składki na Fundusz Pracy
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4pozostałe świadczenia
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8pozostałe koszty administracyjne
EPozostałe przychody
FPozostałe koszty (F1 + ... + F4)
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3inne rezerwy
F4inne koszty
GPrzychody finansowe (G1 + G2)
G1odsetki uzyskane z lokat
G2inne przychody finansowe
HKoszty finansowe
IWYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)
JPRZYCHODY - ogółem
KKOSZTY - ogółem

Tabela 2. Koszty centrali/oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia*)

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy centrali/oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia*)

na ... rok

123
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)
B2.1podstawowa opieka zdrowotna
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3leczenie szpitalne, w tym:
B2.3.1programy lekowe, w tym:
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2chemioterapia, w tym:
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5rehabilitacja lecznicza
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8leczenie stomatologiczne
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14refundacja, z tego:
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
B6koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bncałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)
DKoszty administracyjne (D1 + ... + D8)
D1zużycie materiałów i energii
D2usługi obce
D3podatki i opłaty, z tego:
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
D3.1.1podatek od nieruchomości
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3VAT
D3.4podatek akcyzowy
D3.5wpłaty na PFRON
D3.6inne
D4wynagrodzenia, w tym:
D4.1wynagrodzenia bezosobowe
D5ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2składki na Fundusz Pracy
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4pozostałe świadczenia
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8pozostałe koszty administracyjne
FPozostałe koszty (F1 + ... + F4)
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3inne rezerwy
F4inne koszty
HKoszty finansowe

*) Należy wypełnić oddzielnie dla centrali Funduszu i każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Uwaga: Do planu finansowego należy dołączyć uzasadnienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1935, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA*) NA ROK ...

w tys. zł
Poz.WyszczególnienieObowiązujący plan

finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia

na ... rok

Wykonanie planu

finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia

za ... rok

Różnica (poz. 3- poz. 4)Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3)

(w %)

123456
1Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)
1.1od ZUS
1.2od KRUS
2Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+ 2.2)
2.1w stosunku do ZUS
2.2w stosunku do KRUS
3Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1 + 3.2)
3.1od ZUS
3.2od KRUS
4Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)
4.1koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
4.2koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
5Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy
APrzychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5) + A1+ A2 + A3 + A4 + A5
A1przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy
A4dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
A5dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy
BKoszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)
B1obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)
B2.1podstawowa opieka zdrowotna
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3leczenie szpitalne, w tym:
B2.3.1programy lekowe, w tym:
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2chemioterapia, w tym:
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5rehabilitacja lecznicza
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8leczenie stomatologiczne
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14refundacja, z tego:
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
B6koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bncałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)
CWYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)
DKoszty administracyjne (D1 + ... + D8)
D1zużycie materiałów i energii
D2usługi obce
D3podatki i opłaty, w tym:
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
D3.1.1podatek od nieruchomości
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3VAT
D3.4podatek akcyzowy
D3.5wpłaty na PFRON
D3.6inne
D4wynagrodzenia, w tym:
D4.1wynagrodzenia bezosobowe
D5ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2składki na Fundusz Pracy
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4pozostałe świadczenia
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8pozostałe koszty administracyjne
EPozostałe przychody
FPozostałe koszty (F1 + ... + F4)
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3inne rezerwy
F4inne koszty
GPrzychody finansowe (G1 + G2)
G1odsetki uzyskane z lokat
G2inne przychody finansowe
HKoszty finansowe
IWYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C-D + E - F + G - H)
JPRZYCHODY - ogółem
KKOSZTY - ogółem

*) Sprawozdanie należy sporządzić zbiorczo dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz oddzielnie dla centrali Funduszu i oddzielnie dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Data sporządzenia

...........................................

sporządził:

....................................

kontakt

..................................

zatwierdził:

....................................

kontakt

..................................

Uwaga: Do sprawozdania należy dołączyć omówienie, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1935, z późn. zm.).

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).