Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1935 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:
1) sposób tworzenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ich wzory;
2) rodzaje sprawozdań okresowych dotyczących wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, sposób ich tworzenia oraz terminy przekazywania.
§  2. 
1.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
3) ustawa o refundacji - ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844).
2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy;
2) sprawozdaniu okresowym - rozumie się przez to sprawozdanie miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne;
3) zmianie planu finansowego - rozumie się przez to zmiany, o których mowa w art. 124 ust. 2 i 3 ustawy, przesunięcia, o których mowa w art. 124 ust. 4 i 5 ustawy, uruchomienie rezerwy ogólnej, o którym mowa w art. 124 ust. 6 ustawy, oraz uruchomienie rezerw, o którym mowa w art. 124 ust. 7 ustawy;
4) obowiązującym planie - rozumie się przez to plan finansowy Funduszu po uwzględnieniu wszystkich dokonanych zmian;
5) sprawozdaniu zbiorczym - rozumie się przez to sprawozdanie okresowe sporządzane łącznie dla centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu.
§  3. 
1.  Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu stanowi roczny plan finansowy Funduszu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Do rocznego planu finansowego Funduszu dołącza się uzasadnienie, zawierające w szczególności informację o założeniach przyjętych przy konstruowaniu planu finansowego oraz kryteriach podziału środków na pozycje planu kosztów w oddziałach wojewódzkich Funduszu i centrali Funduszu.
§  4. 
1.  W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu, o której mowa w art. 124 ust. 2-4, 6 i 7 ustawy, Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt zmiany zawierający obowiązujący plan, plan po projektowanej zmianie oraz różnicę pomiędzy nimi.
2.  W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu, o której mowa w art. 124 ust. 5 ustawy, Prezes Funduszu niezwłocznie przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o dokonanym przesunięciu wraz z uzasadnieniem. W informacji przedstawia się plan przed zmianą, obowiązujący plan oraz różnicę pomiędzy nimi.
§  5. 
1.  Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy, sporządza się za rok obrotowy, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się omówienie wykonania planu finansowego łącznie dla całego Funduszu oraz w podziale na centralę Funduszu i poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu, które zawiera w szczególności informację o powstaniu rozbieżności pomiędzy obowiązującym planem a jego faktycznym wykonaniem oraz ich przyczynach.
§  6. 
1.  Ustala się następujące rodzaje sprawozdań okresowych Funduszu, o których mowa w art. 131 ust. 1 ustawy:
1) sprawozdanie miesięczne z wykonania planu finansowego;
1a) 2  sprawozdanie miesięczne o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
2) sprawozdanie miesięczne z realizacji przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne;
3) sprawozdanie miesięczne o stanie niektórych aktywów i pasywów;
4) sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;
5) sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz o windykacji należności;
6) sprawozdanie kwartalne o postępowaniach sądowych przeciwko Funduszowi;
7) sprawozdanie kwartalne z działalności inwestycyjnej;
8) sprawozdanie półroczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
9) 3  sprawozdanie miesięczne o przychodach i kosztach wynikających z realizacji zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c. 3 i 3b ustawy;
10) wstępne sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.
2.  Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, dołącza się omówienie danych zawartych w sprawozdaniach.
3.  Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio § 5 ust. 2.
4.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać w szczególności informację o rozdysponowaniu przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w podziale na centralę Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu.
5.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno zawierać w szczególności informacje o:
1) krótkoterminowych aktywach finansowych, środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych;
2) rozliczeniach międzyokresowych;
3) stanie rezerw Funduszu;
4) wartości świadczeń ponadumownych;
5) stanie zobowiązań i należności Funduszu z uwzględnieniem odpowiednio tytułów zobowiązań wymagalnych oraz tytułów należności wymagalnych.
§  7.  Sprawozdania okresowe sporządza się odpowiednio za każdy kolejny miesiąc, kwartał, półrocze i rok.
§  8. 
1.  Roczny plan finansowy Funduszu, sprawozdania roczne i okresowe sporządza się i przekazuje w formie pisemnej i elektronicznej.
2.  Dane przekazywane w formie elektronicznej powinny być zgodne z danymi przekazywanymi w formie pisemnej.
§  9. 
1.  Sprawozdania sporządza Prezes Funduszu na podstawie sprawozdań jednostkowych centrali Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2.  Prezes Funduszu oraz dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
3.  Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
4.  Prezes Funduszu sprawdza sprawozdania jednostkowe pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
5.  Ujawnione w trybie ust. 4 nieprawidłowości w sprawozdaniach jednostkowych powinny być usunięte przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych Funduszu.
§  10.  Sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały. W sprawozdaniach zbiorczych Funduszu, w wersjach sporządzonych w formie pisemnej, w miejscu oznaczonym w załącznikach, osoba, która sporządziła dokument, oraz osoba zatwierdzająca składają własnoręczne podpisy. Pod podpisem osoby zatwierdzającej umieszcza się pieczątkę z jej imieniem i nazwiskiem.
§  11. 
1.  W sprawozdaniach miesięcznych dane wykazuje się za miesiąc oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.
2.  W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, dane dotyczące planu finansowego wykazuje się w wysokości 1/12 rocznego planu finansowego Funduszu, a w ujęciu narastającym w wysokości n/12 rocznego planu finansowego Funduszu, gdzie n oznacza liczbę miesięcy od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego.
3.  W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 i 6, dane wykazuje się według stanu na ostatni dzień kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.
4.  W sprawozdaniach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 i 7, dane wykazuje się za kwartał oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.
5.  W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8, dane wykazuje się według stanu na ostatni dzień półrocza, którego sprawozdanie dotyczy.
§  12.  Sprawozdania okresowe Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 35 dni od zakończenia miesiąca, 45 dni od zakończenia kwartału albo półrocza oraz 105 dni od zakończenia roku, którego dotyczy sprawozdanie.
§  13.  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Funduszu na rok 2011 sporządza się według dotychczasowego wzoru.
§  14.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 875 i 1264, z 2006 r. poz. 1418, z 2007 r. poz. 643 i 1564 oraz z 2009 r. poz. 279).
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4

WZÓR

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK ...

Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia

na ... rok

123
1Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)
1.1od ZUS
1.2od KRUS
2Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)
2.1w stosunku do ZUS
2.2w stosunku do KRUS
3Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1 + 3.2)
3.1od ZUS
3.2od KRUS
4Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)
4.1koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
4.2koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
5Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy
APrzychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5) + A1+ A2 + A3 + A4 + A5
A1przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy
A4dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
A5dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy
BKoszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)
B1obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)
B2.1podstawowa opieka zdrowotna
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3leczenie szpitalne, w tym:
B2.3.1programy lekowe, w tym:
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2chemioterapia, w tym:
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5rehabilitacja lecznicza
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8leczenie stomatologiczne
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14refundacja, z tego:
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
B6koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bncałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)
CWYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)
DKoszty administracyjne (D1 + ... + D8)
D1zużycie materiałów i energii
D2usługi obce
D3podatki i opłaty, z tego:
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
D3.1.1podatek od nieruchomości
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3VAT
D3.4podatek akcyzowy
D3.5wpłaty na PFRON
D3.6inne
D4wynagrodzenia, w tym:
D4.1wynagrodzenia bezosobowe
D5ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2składki na Fundusz Pracy
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4pozostałe świadczenia
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8pozostałe koszty administracyjne
EPozostałe przychody
FPozostałe koszty (F1 + ... + F4)
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3inne rezerwy
F4inne koszty
GPrzychody finansowe (G1 + G2)
G1odsetki uzyskane z lokat
G2inne przychody finansowe
HKoszty finansowe
IWYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)
JPRZYCHODY - ogółem
KKOSZTY - ogółem

Tabela 2. Koszty centrali/oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia*)

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy centrali/oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia*)

na ... rok

123
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)
B2.1podstawowa opieka zdrowotna
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3leczenie szpitalne, w tym:
B2.3.1programy lekowe, w tym:
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2chemioterapia, w tym:
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5rehabilitacja lecznicza
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8leczenie stomatologiczne
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14refundacja, z tego:
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
B6koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bncałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)
DKoszty administracyjne (D1 + ... + D8)
D1zużycie materiałów i energii
D2usługi obce
D3podatki i opłaty, z tego:
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
D3.1.1podatek od nieruchomości
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3VAT
D3.4podatek akcyzowy
D3.5wpłaty na PFRON
D3.6inne
D4wynagrodzenia, w tym:
D4.1wynagrodzenia bezosobowe
D5ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2składki na Fundusz Pracy
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4pozostałe świadczenia
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8pozostałe koszty administracyjne
FPozostałe koszty (F1 + ... + F4)
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3inne rezerwy
F4inne koszty
HKoszty finansowe

*) Należy wypełnić oddzielnie dla centrali Funduszu i każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Uwaga: Do planu finansowego należy dołączyć uzasadnienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1935, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5

WZÓR

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA*) NA ROK ...
w tys. zł
Poz.WyszczególnienieObowiązujący plan

finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia

na ... rok

Wykonanie planu

finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia

za ... rok

Różnica (poz. 3- poz. 4)Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3)

(w %)

123456
1Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)
1.1od ZUS
1.2od KRUS
2Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+ 2.2)
2.1w stosunku do ZUS
2.2w stosunku do KRUS
3Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1 + 3.2)
3.1od ZUS
3.2od KRUS
4Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)
4.1koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
4.2koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
5Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy
APrzychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5) + A1+ A2 + A3 + A4 + A5
A1przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy
A4dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
A5dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy
BKoszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)
B1obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)
B2.1podstawowa opieka zdrowotna
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3leczenie szpitalne, w tym:
B2.3.1programy lekowe, w tym:
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2chemioterapia, w tym:
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5rehabilitacja lecznicza
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8leczenie stomatologiczne
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14refundacja, z tego:
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
B6koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bncałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)
CWYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)
DKoszty administracyjne (D1 + ... + D8)
D1zużycie materiałów i energii
D2usługi obce
D3podatki i opłaty, w tym:
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
D3.1.1podatek od nieruchomości
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3VAT
D3.4podatek akcyzowy
D3.5wpłaty na PFRON
D3.6inne
D4wynagrodzenia, w tym:
D4.1wynagrodzenia bezosobowe
D5ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2składki na Fundusz Pracy
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4pozostałe świadczenia
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8pozostałe koszty administracyjne
EPozostałe przychody
FPozostałe koszty (F1 + ... + F4)
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3inne rezerwy
F4inne koszty
GPrzychody finansowe (G1 + G2)
G1odsetki uzyskane z lokat
G2inne przychody finansowe
HKoszty finansowe
IWYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C-D + E - F + G - H)
JPRZYCHODY - ogółem
KKOSZTY - ogółem

*) Sprawozdanie należy sporządzić zbiorczo dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz oddzielnie dla centrali Funduszu i oddzielnie dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Data sporządzenia

...........................................

sporządził:

....................................

kontakt

..................................

zatwierdził:

....................................

kontakt

..................................

Uwaga: Do sprawozdania należy dołączyć omówienie, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1935, z późn. zm.).

1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595).
2 § 6 ust. 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 8 marca 2018 r. (Dz.U.2018.571) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.
3 § 6 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 8 marca 2018 r. (Dz.U.2018.571) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.
4 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 2018 r. (Dz.U.2018.571) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

5 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 marca 2018 r. (Dz.U.2018.571) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.