Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.835 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:
1) sposób tworzenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ich wzory;
2) rodzaje sprawozdań okresowych dotyczących wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, sposób ich tworzenia oraz terminy przekazywania.
§  2. 
1.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
3) ustawa o refundacji - ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784).
2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy;
2) sprawozdaniu okresowym - rozumie się przez to sprawozdanie miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne;
3) zmianie planu finansowego - rozumie się przez to zmiany, o których mowa w art. 124 ust. 2 i 3 ustawy, przesunięcia, o których mowa w art. 124 ust. 4 i 5 ustawy, uruchomienie rezerwy ogólnej, o którym mowa w art. 124 ust. 6 ustawy, oraz uruchomienie rezerw, o którym mowa w art. 124 ust. 7 ustawy;
4) obowiązującym planie - rozumie się przez to plan finansowy Funduszu po uwzględnieniu wszystkich dokonanych zmian;
5) sprawozdaniu zbiorczym - rozumie się przez to sprawozdanie okresowe sporządzane łącznie dla centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu.
§  3. 
1.  Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu stanowi roczny plan finansowy Funduszu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Do rocznego planu finansowego Funduszu dołącza się uzasadnienie, zawierające w szczególności informację o założeniach przyjętych przy konstruowaniu planu finansowego oraz kryteriach podziału środków na pozycje planu kosztów w oddziałach wojewódzkich Funduszu i centrali Funduszu.
§  4. 
1.  W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu, o której mowa w art. 124 ust. 2-4, 6 i 7 ustawy, Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt zmiany zawierający obowiązujący plan, plan po projektowanej zmianie oraz różnicę pomiędzy nimi.
2.  W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu, o której mowa w art. 124 ust. 5 ustawy, Prezes Funduszu niezwłocznie przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o dokonanym przesunięciu wraz z uzasadnieniem. W informacji przedstawia się plan przed zmianą, obowiązujący plan oraz różnicę pomiędzy nimi.
§  5. 
1.  Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy, sporządza się za rok obrotowy, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się omówienie wykonania planu finansowego łącznie dla całego Funduszu oraz w podziale na centralę Funduszu i poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu, które zawiera w szczególności informację o powstaniu rozbieżności pomiędzy obowiązującym planem a jego faktycznym wykonaniem oraz ich przyczynach.
§  6. 
1.  Ustala się następujące rodzaje sprawozdań okresowych Funduszu, o których mowa w art. 131 ust. 1 ustawy:
1) sprawozdanie miesięczne z wykonania planu finansowego;
1a) sprawozdanie miesięczne o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
2) sprawozdanie miesięczne z realizacji przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne;
3) sprawozdanie miesięczne o stanie niektórych aktywów i pasywów;
4) sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;
5) sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz o windykacji należności;
6) sprawozdanie kwartalne o postępowaniach sądowych przeciwko Funduszowi;
7) sprawozdanie kwartalne z działalności inwestycyjnej;
8) sprawozdanie półroczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
9) sprawozdanie miesięczne o przychodach i kosztach wynikających z realizacji zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy;
10) wstępne sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.
2.  Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, dołącza się omówienie danych zawartych w sprawozdaniach.
3.  Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio § 5 ust. 2.
4.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać w szczególności informację o rozdysponowaniu przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w podziale na centralę Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu.
5.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno zawierać w szczególności informacje o:
1) krótkoterminowych aktywach finansowych, środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych;
2) rozliczeniach międzyokresowych;
3) stanie rezerw Funduszu;
4) wartości świadczeń ponadumownych;
5) stanie zobowiązań i należności Funduszu z uwzględnieniem odpowiednio tytułów zobowiązań wymagalnych oraz tytułów należności wymagalnych.
§  7.  Sprawozdania okresowe sporządza się odpowiednio za każdy kolejny miesiąc, kwartał, półrocze i rok.
§  8. 
1.  Roczny plan finansowy Funduszu, sprawozdania roczne i okresowe sporządza się i przekazuje w formie pisemnej i elektronicznej.
2.  Dane przekazywane w formie elektronicznej powinny być zgodne z danymi przekazywanymi w formie pisemnej.
§  9. 
1.  Sprawozdania sporządza Prezes Funduszu na podstawie sprawozdań jednostkowych centrali Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2.  Prezes Funduszu oraz dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
3.  Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
4.  Prezes Funduszu sprawdza sprawozdania jednostkowe pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
5.  Ujawnione w trybie ust. 4 nieprawidłowości w sprawozdaniach jednostkowych powinny być usunięte przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych Funduszu.
§  10.  Sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały. W sprawozdaniach zbiorczych Funduszu, w wersjach sporządzonych w formie pisemnej, w miejscu oznaczonym w załącznikach, osoba, która sporządziła dokument, oraz osoba zatwierdzająca składają własnoręczne podpisy. Pod podpisem osoby zatwierdzającej umieszcza się pieczątkę z jej imieniem i nazwiskiem.
§  11. 
1.  W sprawozdaniach miesięcznych dane wykazuje się za miesiąc oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.
2.  W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, dane dotyczące planu finansowego wykazuje się w wysokości 1/12 rocznego planu finansowego Funduszu, a w ujęciu narastającym w wysokości n/12 rocznego planu finansowego Funduszu, gdzie n oznacza liczbę miesięcy od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego.
3.  W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 i 6, dane wykazuje się według stanu na ostatni dzień kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.
4.  W sprawozdaniach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 i 7, dane wykazuje się za kwartał oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.
5.  W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8, dane wykazuje się według stanu na ostatni dzień półrocza, którego sprawozdanie dotyczy.
§  12.  Sprawozdania okresowe Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 35 dni od zakończenia miesiąca, 45 dni od zakończenia kwartału albo półrocza oraz 105 dni od zakończenia roku, którego dotyczy sprawozdanie.
§  13.  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Funduszu na rok 2011 sporządza się według dotychczasowego wzoru.
§  14.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 875 i 1264, z 2006 r. poz. 1418, z 2007 r. poz. 643 i 1564 oraz z 2009 r. poz. 279).
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK ...

Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia łącznie

w tys. zł

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia

na ... rok

1

2

3

1

Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi

składki (1.1 + 1.2)

1.1

od ZUS

1.2

od KRUS

2

Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)

2.1

w stosunku do ZUS

2.2

w stosunku do KRUS

3

Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1 + 3.2)

3.1

od ZUS

3.2

od KRUS

4

Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)

4.1

koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS

4.2

koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS

5

Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych

i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5–9 ustawy

A

Przychody netto z działalności (1 – 2 + 3 – 4 – 5) + A1+ A2

+ A3 + A4 + A5

A1

przychody wynikające z przepisów o koordynacji

A2

przychody z tytułu realizacji zadań zleconych

A3

dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których

mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy

A4

dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów

ratownictwa medycznego

A5

dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97

ust. 8a ustawy

B

Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)

B1

obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną

B2

koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

B2.3.1

programy lekowe, w tym:

B2.3.1.1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

objęte programami lekowymi

B2.3.2

chemioterapia, w tym:

B2.3.2.1

leki stosowane w chemioterapii

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

B2.5

rehabilitacja lecznicza

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki

długoterminowej

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

B2.8

leczenie stomatologiczne

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych

ze środków własnych Funduszu

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których

mowa w ustawie o refundacji

B2.14

refundacja, z tego:

B2.14.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

dostępnych w aptece na receptę

B2.14.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów

o koordynacji

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

oraz refundacji leków, w tym:

B2.16.1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach

migracji ubezpieczonych

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

B2.19

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone

w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej

B2.20

rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na

podstawie art. 48d ustawy

B2.21

koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów

pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy

B3

koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

B4

koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

B5

koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części

finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

B6

koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy

Bn

całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 +

B2.16.1)

C

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A – B)

D

Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)

D1

zużycie materiałów i energii

D2

usługi obce

D3

podatki i opłaty, z tego:

D3.1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu

terytorialnego, w tym:

D3.1.1

podatek od nieruchomości

D3.2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu

terytorialnego

D3.3

VAT

D3.4

podatek akcyzowy

D3.5

wpłaty na PFRON

D3.6

inne

D4

wynagrodzenia, w tym:

D4.1

wynagrodzenia bezosobowe

D5

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:

D5.1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

D5.2

składki na Fundusz Pracy

D5.3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

D5.4

pozostałe świadczenia

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych

D8

pozostałe koszty administracyjne

E

Pozostałe przychody

F

Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych

i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

F3

inne rezerwy

F4

inne koszty

G

Przychody finansowe (G1 + G2)

G1

odsetki uzyskane z lokat

G2

inne przychody finansowe

H

Koszty finansowe

I

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C – D + E – F + G – H)

J

PRZYCHODY – ogółem

K

KOSZTY – ogółem

Tabela 2. Koszty centrali/oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia*)

w tys. zł

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy centrali/oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia*)

na ... rok

1

2

3

B2

koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

B2.3.1

programy lekowe, w tym:

B2.3.1.1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objęte programami lekowymi

B2.3.2

chemioterapia, w tym:

B2.3.2.1

leki stosowane w chemioterapii

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

B2.5

rehabilitacja lecznicza

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki

długoterminowej

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

B2.8

leczenie stomatologiczne

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych

finansowanych ze środków własnych Funduszu

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa,

o których mowa w ustawie o refundacji

B2.14

refundacja, z tego:

B2.14.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

dostępnych w aptece na receptę

B2.14.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17

ustawy

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów

o koordynacji

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

oraz refundacji leków, w tym:

B2.16.1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach

migracji ubezpieczonych

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

B2.19

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone

w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej

B2.20

rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

na podstawie art. 48d ustawy

B2.21

koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów

pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy

B3

koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych

na zlecenie

B4

koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

B5

koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego

w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a

ust. 3 ustawy

B6

koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy

Bn

całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14

+ B2.16.1)

D

Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)

D1

zużycie materiałów i energii

D2

usługi obce

D3

podatki i opłaty, z tego:

D3.1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu

terytorialnego, w tym:

D3.1.1

podatek od nieruchomości

D3.2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu

terytorialnego

D3.3

VAT

D3.4

podatek akcyzowy

D3.5

wpłaty na PFRON

D3.6

inne

D4

wynagrodzenia, w tym:

D4.1

wynagrodzenia bezosobowe

D5

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:

D5.1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

D5.2

składki na Fundusz Pracy

D5.3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych

D5.4

pozostałe świadczenia

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych

D8

pozostałe koszty administracyjne

F

Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych

i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

F3

inne rezerwy

F4

inne koszty

H

Koszty finansowe

*)Należy wypełnić oddzielnie dla centrali Funduszu i każdego z oddziałów wojewódzkich

Funduszu.

Uwaga: Do planu finansowego należy dołączyć uzasadnienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 835).

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA*) NA ROK ...

w tys. zł

w tys. zł

Poz.

Wyszczególnienie

Obowiązujący plan

finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia

na ... rok

Wykonanie planu

finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia

za ... rok

Różnica (poz. 3–poz. 4)

Udział wykonania (poz. 4/

poz. 3)

(w %)

1

2

3

4

5

6

1

Składka należna brutto w roku planowania

równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)

1.1

od ZUS

1.2

od KRUS

2

Planowany odpis aktualizujący składkę

należną (2.1+ 2.2)

2.1

w stosunku do ZUS

2.2

w stosunku do KRUS

3

Przychody ze składek z lat ubiegłych

(3.1 + 3.2)

3.1

od ZUS

3.2

od KRUS

4

Koszt poboru i ewidencjonowania składek

(4.1 + 4.2)

4.1

koszty poboru i ewidencjonowania

składek przez ZUS

4.2

koszty poboru i ewidencjonowania

składek przez KRUS

5

Odpis dla Agencji Oceny Technologii

Medycznych i Taryfikacji, o którym

mowa w art. 31t ust. 5–9 ustawy

A

Przychody netto z działalności (1 – 2 + 3 –

4 – 5) + A1+ A2 + A3 + A4 + A5

A1

przychody wynikające z przepisów

o koordynacji

A2

przychody z tytułu realizacji zadań

zleconych

A3

dotacje z budżetu państwa na

finansowanie zadań, o których mowa

w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy

A4

dotacja z budżetu państwa na realizację

zadań zespołów ratownictwa medycznego

A5

dotacja podmiotowa z budżetu państwa,

o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy

B

Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 +

B4 + B5 + B6)

B1

obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną

B2

koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1

+ ... + B2.21)

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

B2.3.1

programy lekowe, w tym:

B2.3.1.1

leki, środki spożywcze specjalnego

przeznaczenia żywieniowego objęte

programami lekowymi

B2.3.2

chemioterapia, w tym:

B2.3.2.1

leki stosowane w chemioterapii

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie

uzależnień

B2.5

rehabilitacja lecznicza

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

w ramach opieki długoterminowej

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

B2.8

leczenie stomatologiczne

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

B2.11

koszty profilaktycznych programów

zdrowotnych finansowanych ze środków

własnych Funduszu

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej

kontraktowane odrębnie

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich

naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

B2.14

refundacja, z tego:

B2.14.1

refundacja leków, środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego

oraz wyrobów medycznych dostępnych

w aptece na receptę

B2.14.2

refundacja leków, o których mowa

w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego

przeznaczenia żywieniowego, o których

mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń

opieki zdrowotnej oraz refundacji leków,

w tym:

B2.16.1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2

pkt 2 lit. c ustawy

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki

zdrowotnej w ramach migracji

ubezpieczonych

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat

ubiegłych

B2.19

rezerwa na koszty świadczeń opieki

zdrowotnej udzielone w ramach

transgranicznej opieki zdrowotnej

B2.20

rezerwa na dofinansowanie programów

polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d

ustawy

B2.21

koszty świadczeń opieki zdrowotnej

w ramach programów pilotażowych,

o których mowa w art. 48e ustawy

B3

koszty programów polityki zdrowotnej

realizowanych na zlecenie

B4

koszty realizacji zadań zespołów

ratownictwa medycznego

B5

koszty finansowania leku, środka

spożywczego specjalnego przeznaczenia

żywieniowego oraz wyrobu medycznego

w części finansowanej z budżetu państwa

zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

B6

koszt zadania, o którym mowa w art. 97

ust. 3 pkt 4c ustawy

Bn

całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 +

B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)

C

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A – B)

D

Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)

D1

zużycie materiałów i energii

D2

usługi obce

D3

podatki i opłaty, w tym:

D3.1

podatki stanowiące dochody własne

jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

D3.1.1

podatek od nieruchomości

D3.2

opłaty stanowiące dochody własne

jednostek samorządu terytorialnego

D3.3

VAT

D3.4

podatek akcyzowy

D3.5

wpłaty na PFRON

D3.6

inne

D4

wynagrodzenia, w tym:

D4.1

wynagrodzenia bezosobowe

D5

ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia, z tego:

D5.1

składki na Fundusz Ubezpieczeń

Społecznych

D5.2

składki na Fundusz Pracy

D5.3

składki na Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych

D5.4

pozostałe świadczenia

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

D7

amortyzacja środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych

D8

pozostałe koszty administracyjne

E

Pozostałe przychody

F

Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia

(w tym części stałych i zamiennych

książeczek usług medycznych) oraz recept

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające

z postępowań sądowych

F3

inne rezerwy

F4

inne koszty

G

Przychody finansowe (G1 + G2)

G1

odsetki uzyskane z lokat

G2

inne przychody finansowe

H

Koszty finansowe

I

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM

NETTO (C – D + E – F + G – H)

J

PRZYCHODY – ogółem

K

KOSZTY – ogółem

*)Sprawozdanie należy sporządzić zbiorczo dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz oddzielnie dla centrali Funduszu i oddzielnie dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Data sporządzenia

................................

sporządził:

..................

kontakt

.............

zatwierdził:

..................

kontakt

.............

Uwaga: Do sprawozdania należy dołączyć omówienie, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 835).

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).