Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.253

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 10 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 244) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażania zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z 2016 r. poz. 385 oraz z 2017 r. poz. 135) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania stawek dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny, należnych od dnia 1 stycznia 2017 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STAWEK DODATKU ZA STOPIEŃ POLICYJNY

Lp.Nazwa stopnia policyjnegoStawka w złotych
1generalny inspektor1720
2nadinspektor1620
3inspektor1520
4młodszy inspektor1470
5podinspektor1420
6nadkomisarz1380
7komisarz1370
8podkomisarz1360
9aspirant sztabowy1330
10starszy aspirant1305
11aspirant1280
12młodszy aspirant1255
13sierżant sztabowy1230
14starszy sierżant1205
15sierżant1180
16starszy posterunkowy1090
17posterunkowy1050
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).