Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.811

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

Na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 uchyla się ust. 2 i 3;
2)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Kierownicy jednostek tworzących publiczne służby zatrudnienia, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz Ochotnicze Hufce Pracy, na podstawie ewidencji księgowej, sporządzają informacje z wykonania planu finansowego Funduszu i przekazują dysponentowi Funduszu za okres od początku roku budżetowego do:

1) 31 marca danego roku budżetowego, w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku budżetowego;

2) końca kolejnego miesiąca od kwietnia do listopada danego roku budżetowego, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym w danym roku budżetowym;

3) 31 grudnia danego roku budżetowego, w terminie do dnia 21 stycznia następnego roku budżetowego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują planowane i osiągnięte przychody oraz planowane i poniesione koszty, a także stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w postaci elektronicznej, opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, i przekazywane dysponentowi Funduszu na elektroniczną skrzynkę podawczą, ze wskazaniem tytułu, nazwy jednostki przekazującej informację oraz okresu, którego te informacje dotyczą.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).