§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1695

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2023 r.
§  2. 
1. 
Do spraw wszczętych na podstawie wniosków o zatwierdzenie taryf dla ciepła albo wniosków o zatwierdzenie zmian taryf dla ciepła i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie stosuje się przepisów § 11 ust. 4 i 8 oraz § 45b rozporządzenia zmienianego w § 1.
2. 
Przedsiębiorstwa energetyczne zmieniają wnioski, o których mowa w ust. 1, zgodnie z tym przepisem, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1, niezmienione zgodnie z ust. 2, pozostawia się bez rozpatrzenia.