Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.535

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z 2016 r. poz. 348 oraz z 2017 r. poz. 523 i 1717) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 2 w:
pkt 1 w lit. c tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

"– grunty orne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1307/2013 ogółem, w tym grunty orne niezgłoszone do płatności - z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 21 a ustawy,

– grunty niezgłoszone do płatności - z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 21 a ustawy,",

pkt 2:
-- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"sposobie wykorzystania działek rolnych zgłaszanych do płatności, z podaniem w szczególności:",

-- w lit. d:
--- tiret szóste otrzymuje brzmienie:

"– gruntów ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013,",

--- dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

"– ugorów, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013,",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c tiret trzecie, podaje się powierzchnię:

1) uprawy w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013 - w przypadku obowiązku realizacji praktyki, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013;

2) trwałych użytków zielonych, o których mowa w art. 45 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013;

3) trwałych użytków zielonych innych niż trwałe użytki zielone, o których mowa w art. 45 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013;

4) gruntów ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013;

5) ugorów, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013.",

c) w ust. 4 uchyla się pkt 1;
2) w § 4 w ust. 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), rolnik:",

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wskazuje granice działek rolnych, w tym niezgłoszonych do płatności, wraz z ich oznaczeniem - z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 21a ustawy;";

3) uchyla się § 5;
4) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności, rolnik wraz z wnioskiem o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1, na 2018 r., złożonym w formie papierowej, składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe użycie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji tego rolnika do przeniesienia informacji ze złożonego wniosku do formularza geoprzestrzennego wniosku, przy czym przeniesienie to powinno zostać dokonane w sposób, który zapewni identyfikację osoby dokonującej tych czynności w systemie wraz z wygenerowaniem dla rolnika informacji, kto i kiedy dokonał tych czynności.

2. W przypadku gdy rolnik nie posiada kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, wraz wnioskiem o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1, na 2018 r., złożonym w formie papierowej, składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe użycie jego danych, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 353 oraz z 2017 r. poz. 493), do wygenerowania tego kodu.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).