Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2363

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1679) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) znanego nadawcy określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.";

2) dodaje się załącznik nr 9 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMU OCHRONY ZNANEGO NADAWCY

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Cel programu.

1.2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy.

1.3. Definicje.

1.4. Uregulowania prawne.

2. Struktura organizacyjna

2.1. Zakres prowadzonej działalności.

2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.

2.3. Osoba odpowiedzialna za ochronę.

3. Środki ochrony

3.1. Ochrona fizyczna.

3.2. Produkcja.

3.3. Pakowanie.

3.4. Składowanie.

3.5. Wysyłka.

3.6. Przesyłki z innych źródeł.

3.7. Przewóz.

4. Wewnętrzna kontrola zgodności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

4.1. Formy prowadzenia wewnętrznej kontroli zgodności.

4.2. Harmonogram wewnętrznej kontroli zgodności.

4.3. Dokumentacja wewnętrznej kontroli zgodności i sprawozdawczość.

5. Wymagania dotyczące personelu

5.1. Sprawdzenie przeszłości.

5.2. Szkolenia.

6. Zarządzanie kryzysowe

6.1. Procedury postępowania na wypadek nieuprawnionego dostępu do ładunków lotniczych lub poczty lotniczej.

6.2. Procedury postępowania na wypadek zagrożenia bombowego.

6.3. Informowanie o incydentach.

7. Wykaz załączników

7.1. Deklaracja zobowiązań.

7.2. Formularz sprawdzenia przeszłości.

7.3. Lista przedmiotów zabronionych w ładunkach lotniczych lub poczcie lotniczej.

7.4. Plan obiektu z uwzględnieniem stref dostępu i punktów dostępu.

7.5. Kwestionariusz przyjęcia informacji o sytuacji kryzysowej.

7.6. Formularz zgłoszenia aktu bezprawnej ingerencji.

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).