Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.839

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  4. 
1.  Do wyrażenia zgody na zmianę założeń biznesplanu w związku z realizacją operacji typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  W przypadku spraw, o których mowa w ust. 1, wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu następuje w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.