Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.759 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 lipca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej "Programem", w tym:
1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz wniosków o płatność;
2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy finansowej oraz wnioski o płatność;
3) kryteria wyboru operacji.
§  2. 
1.  Pomoc finansowa na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem, zwana dalej "pomocą", jest przyznawana osobie fizycznej, która:
1) 2  przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650), zwanym dalej "gospodarstwem";
2) 3  przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha:
a) nie wystąpiła o:
- przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych lub przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru, lub płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, lub
- pomoc finansową dla rolników w ramach Programu SAPARD, lub
- pomoc finansową na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, lub
- przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", w tym w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", lub
- pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, chyba że wystąpiła o pomoc w ramach działania:

- - "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i nie przyznano jej tej pomocy albo przyznano pomoc, ale zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1159), albo uchylono decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 4 tego rozporządzenia, lub

- - "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i nie przyznano jej tej pomocy albo pomoc tę przyznano, lecz jej nie wypłacono, lub

- pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach działań objętych Programem, chyba że wystąpiła wyłącznie o pomoc na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem i nie przyznano jej tej pomocy albo przyznano pomoc, ale zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 2 i 3, albo uchylono decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 4, lub
- kredyt preferencyjny udzielany na podstawie przepisów dotyczących szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji lub przepisów dotyczących szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, lub przepisów dotyczących realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub przepisów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, chyba że wystąpiła o kredyt udzielany na utworzenie nowego gospodarstwa,
b) nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, chyba że była posiadaczem takich zwierząt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu tymi zwierzętami, lub
c) nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyjątkiem:
- działów specjalnych, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt 2 lit. c tiret trzecie, lub
- hodowli lub chowu koni hodowlanych poza gospodarstwem w liczbie nie większej niż 2 sztuki;
3) w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
4) posiada kwalifikacje zawodowe określone w § 5 ust. 1;
5) przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu;
6) najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 2, w gospodarstwie:
a) o łącznej powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, zwanych dalej "użytkami rolnymi", równej co najmniej powierzchni minimalnej, którą stanowi średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w przypadku gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju - średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie oraz nie większej niż 300 ha,
b) którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro;
7) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2.  Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, zwanej dalej "działalnością rolniczą".
§  3.  (uchylony).
§  4.  4
1.  Za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się dzień, w którym osoba fizyczna po raz pierwszy stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha.
2.  Jeżeli właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha stała się:
1) osoba niepełnoletnia - za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się dzień uzyskania przez tę osobę pełnoletności;
2) osoba fizyczna w wyniku dziedziczenia - za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, chyba że dziedziczy osoba niepełnoletnia - wówczas za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się dzień uzyskania przez tę osobę pełnoletności, jeżeli uzyskanie pełnoletności nastąpiło po dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.
3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2, czynności i zdarzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, lit. b oraz lit. c, mogą mieć miejsce przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w ust. 2. Jeżeli właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha stała się osoba fizyczna w wyniku dziedziczenia, czynności i zdarzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, lit. b oraz lit. c, mogą mieć miejsce nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w ust. 2, z tym że w przypadku gdy dziedziczy osoba niepełnoletnia, nie bierze się pod uwagę czynności i zdarzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, lit. b oraz lit. c, które miały miejsce przed dniem uzyskania przez nią pełnoletności.
4.  Jeżeli po dniu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, osoba fizyczna:
1) wystąpiła o:
a) przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru lub przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub
b) pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach działań objętych Programem, z wyjątkiem pomocy, o której mowa w § 1, lub
c) kredyt preferencyjny udzielany na podstawie przepisów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub
2) weszła w posiadanie zwierzęcia gospodarskiego objętego obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych 1 siedzib stad tych zwierząt, z wyłączeniem przypadku, gdy weszła w posiadanie takiego zwierzęcia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu tymi zwierzętami, lub
3) zarejestrowała dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyłączeniem:
a) działów specjalnych, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt 2 lit. c tiret trzecie, lub
b) hodowli i chowu koni hodowlanych poza gospodarstwem w liczbie nie większej niż 2 sztuki, lub
4) dokonała innej czynności świadczącej o prowadzeniu działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący

- za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się dzień dokonania najwcześniejszej z tych czynności, jeżeli osoba fizyczna uprawdopodobni, że nie rozpoczęła prowadzenia działalności rolniczej przed tym dniem.

§  5. 
1.  Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada:
1) stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk rolniczych lub z dziedziny nauk weterynaryjnych lub
2) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku wymienionym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia lub na kierunkach studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System), lub
3) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku innym niż wymienione w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą, lub
4) kwalifikacje w zawodzie wymienionym w ust. 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, lub
5) wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie, lub
6) tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, uzyskany w formach pozaszkolnych, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.
2.  Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.  Pomoc może być przyznana osobie nieposiadającej kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 1, jeżeli osoba ta zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
4.  Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:
1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.
§  6. 
1.  Biznesplan, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, zawiera koncepcję rozwoju gospodarstwa, w tym:
1) opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa obejmujący informacje dotyczące:
a) gruntów rolnych znajdujących się w gospodarstwie, uwzględniające powierzchnię i rodzaj użytków rolnych, a także dotyczące budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia, wykorzystywanych do produkcji rolnej, zwanych dalej "zasobami gospodarstwa",
b) struktury produkcji roślinnej, uwzględniające rodzaj i powierzchnię upraw, lub produkcji zwierzęcej, uwzględniające rodzaj i liczbę zwierząt gospodarskich,
c) wielkości ekonomicznej gospodarstwa;
2) opis docelowej sytuacji gospodarstwa obejmujący informacje dotyczące planowanej:
a) powierzchni i rodzaju użytków rolnych,
b) struktury produkcji roślinnej, uwzględniające rodzaj i powierzchnię upraw, lub struktury produkcji zwierzęcej, uwzględniające rodzaj i liczbę zwierząt gospodarskich,
c) wielkości ekonomicznej gospodarstwa;
3) sposób, w jaki realizacja biznesplanu doprowadzi do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w pkt 1 lit. c;
4) wskazanie możliwych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych dotyczących rozwoju gospodarstwa;
5) informacje dotyczące działań mających na celu rozwój gospodarstwa, w tym:
a) opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe,
b) opis planowanych działań dotyczących zrównoważenia środowiskowego w zakresie nawożenia, udziału powierzchni trwałych użytków zielonych w powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, udziału zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych oraz opis planowanych działań dotyczących efektywnej gospodarki zasobami gospodarstwa;
6) informacje o sposobie uzupełnienia wykształcenia - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3;
7) 5  (uchylony).
2.  Biznesplan, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, zawiera ponadto:
1) wskazanie i szacunkową wartość zakupów obrotowych środków produkcji - jeżeli wnioskodawca planuje zakup obrotowych środków produkcji;
2) informacje o:
a) udziale w szkoleniach lub
b) korzystaniu z usług doradczych, lub
c) udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, lub
d) prowadzeniu działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, lub
e) prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, lub
f) 6  uczestnictwie w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013" lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w działaniu "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" objętym Programem
- jeżeli wnioskodawca planuje realizację tych działań.
2a.  7  Przez udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, rozumie się członkostwo w grupie producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. poz. 983, z późn. zm.) lub w organizacji producentów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945), lub ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 724), lub w organizacji producentów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58, z 2017 r. poz. 624 i 1503 oraz z 2018 r. poz. 650).
3.  Opis, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, zawiera informacje dotyczące zasobów gospodarstwa będących w posiadaniu wnioskodawcy lub których jest właścicielem w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub które wnioskodawca zamierza objąć w posiadanie lub nabyć na własność w terminie, o którym mowa w § 19 ust. 2.
4.  Opis, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, uwzględnia:
1) uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, na użytkach rolnych będących w posiadaniu wnioskodawcy lub których jest właścicielem w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub które wnioskodawca zamierza objąć w posiadanie lub nabyć na własność w terminie, o którym mowa w § 19 ust. 2, przy czym za plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy - w przypadku produkcji roślinnej;
2) stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy - w przypadku produkcji zwierzęcej.
5.  Opis, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia informacje o sytuacji gospodarstwa w roku:
1) poprzedzającym rok, w którym jest planowane zakończenie realizacji biznesplanu - gdy planowane zakończenie realizacji biznesplanu przypada do dnia 15 maja danego roku;
2) w którym jest planowane zakończenie realizacji biznesplanu - gdy planowane zakończenie realizacji biznesplanu przypada po dniu 15 maja danego roku.
6.  Pomoc może być przyznana, jeżeli biznesplan, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5:
1) zapewnia:
a) uzyskanie docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przy uwzględnieniu planowanej struktury produkcji oraz zasobów gospodarstwa,
b) dostosowanie planowanych inwestycji w środki trwałe do zasobów gospodarstwa oraz docelowej struktury produkcji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b,
c) zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi,
d) uzupełnienie wykształcenia - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3;
2) przewiduje:
a) wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy,
b) zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia - w ramach inwestycji, o których mowa w lit. a,
c) że pomoc nie zostanie przeznaczona na działalność w zakresie:
chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej,
prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych;
3) zawiera elementy wzajemnie ze sobą spójne i zgodne.
7.  (uchylony).
8.  8  W ramach inwestycji, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a, może być uwzględniona wyłącznie inwestycja, która nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, oraz - w przypadku gdy biznesplan przewiduje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie, remoncie budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, zwaną dalej "inwestycją budowlaną" - inwestycja, która będzie realizowana na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.
9.  9  (uchylony).
§  7. 
1.  Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie sumuje się powierzchnię użytków rolnych stanowiących przedmiot:
1) własności;
2) użytkowania wieczystego;
3) dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
4) dzierżawy od podmiotów innych niż wymienione w pkt 3, na podstawie umowy dzierżawy zawartej:
a) w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz
b) na okres co najmniej 10 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
2.  Powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego powinna stanowić przynajmniej 70% minimalnej powierzchni, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. a.
3.  Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa, w tym powierzchni minimalnej, bierze się pod uwagę średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
4.  Średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w danym roku przyjmuje się na podstawie informacji ogłaszanej przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
5.  W przypadku gospodarstw położonych na obszarze więcej niż jednego województwa za województwo, w którym jest położone gospodarstwo, uznaje się to województwo, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. W przypadku gdy na obszarze dwóch lub więcej województw jest położona taka sama powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład danego gospodarstwa, za województwo, w którym jest położone gospodarstwo, uznaje się to województwo, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest najniższa.
§  8. 
1.  Wielkość ekonomiczna gospodarstwa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b, jest ustalana na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa wyrażonej w euro.
2.  Całkowita roczna standardowa produkcja gospodarstwa, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie współczynników standardowej produkcji obliczonych zgodnie z metodologią Unii Europejskiej zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającym wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (Dz. Urz. UE L 335 z 13.12.2008, str. 3, z późn. zm.) 10 .
3.  Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa bierze się pod uwagę powierzchnię użytków rolnych, o których mowa w § 7 ust. 1.
4.  Przy ustalaniu wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, bierze się pod uwagę:
1) uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy - w przypadku produkcji roślinnej;
2) stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy - w przypadku produkcji zwierzęcej.
5.  Przy ustalaniu docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. c, bierze się pod uwagę prowadzoną w gospodarstwie produkcję rolną, z tym że w przypadku gdy zakończenie realizacji biznesplanu przypada:
1) do dnia 15 maja danego roku - stan średni zwierząt oraz uprawy w plonie głównym w roku poprzedzającym rok zakończenia realizacji biznesplanu;
2) po dniu 15 maja danego roku - stan średni zwierząt oraz uprawy w plonie głównym w roku zakończenia realizacji biznesplanu.
6.  Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w § 25, bierze się pod uwagę stan średni zwierząt oraz uprawy w plonie głównym w roku:
1) poprzedzającym rok, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy - w przypadku gdy dzień upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy przypada do dnia 15 maja danego roku;
2) w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy - w przypadku gdy dzień upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy przypada po dniu 15 maja danego roku.
7.  Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w ust. 5 i 6, stosuje się współczynniki standardowej produkcji, na podstawie których ustalono wyjściową wielkość ekonomiczną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c.
§  9. 
1.  11  Pomoc przyznaje się w wysokości 150 000 złotych.
2.  Pomoc przyznaje się danej osobie fizycznej tylko raz.
3.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób fizycznych, którym przyznano pomoc, jeżeli:
1) zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy - w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 2 i 3, albo
2) została uchylona decyzja o przyznaniu pomocy - w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 4.
§  10. 
1.  Pomocy nie przyznaje się osobie fizycznej, której przyznano pomoc na operacje typu "Premie na działalność pozarolniczą" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" lub typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętych Programem.
2.  Pomocy nie przyznaje się osobie fizycznej, której przyznano pomoc w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, chyba że zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 2 lub 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, albo uchylono decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 4 tego rozporządzenia.
3.  12  Pomocy nie przyznaje się, jeżeli grunty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, wchodziły, w dniu złożenia wniosku o płatność albo wniosku o płatność pierwszej raty pomocy, w skład gospodarstwa osoby fizycznej, której:
1) wypłacono pomoc w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub
2) wypłacono pierwszą ratę pomocy na operację typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem.
§  11. 
1.  W przypadku gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej przyznania, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę.
2.  Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, w przypadku gdy:
1) 13  jej małżonek, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, w okresie poprzedzającym 24 miesiące przed dniem złożenia przez nią wniosku o przyznanie pomocy nie rozpoczął prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie oraz w stosunku do małżonka przed dniem, w którym stał się on właścicielem lub wszedł w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, nie zaistniały czynności i zdarzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3;
2) 14  małżonkowi, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, niezależnie od rodzaju małżeńskiego ustroju majątkowego, nie przyznano pomocy:
a) na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem albo przyznano pomoc, z tym że zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 2 i 3, albo uchylono decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 4,
b) w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu:
rezygnacji z przyznanej pomocy lub
niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, lub
niezłożenia wniosku o płatność.
§  12. 
1.  15  Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem, nie później niż 14 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.
2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
3.  16  Dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 2, powinien przypadać w pierwszym lub drugim kwartale roku kalendarzowego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.
4.  17  Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz biznesplanu oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie pomocy oraz do wniosku o płatność nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
§  13.  Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
§  14. 
1.  Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:
1) dane wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko,
b) miejsce zamieszkania i adres,
c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), jeżeli został nadany, lub numer paszportu - w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego,
d) datę urodzenia,
e) stan cywilny wnioskodawcy;
2) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany wnioskodawcy;
3) 18  dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie;
4) dane osoby przekazującej gospodarstwo:
a) o których mowa w pkt 1 lit. a-d,
b) numer identyfikacyjny przekazującego gospodarstwo, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
5) w przypadku wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim - dane dotyczące małżonka:
a) o których mowa w pkt 1 lit. a-c,
b) 19  datę rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, jeżeli małżonek rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie przed dniem złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy,
c) numer identyfikacyjny małżonka, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany małżonkowi;
6) informacje dotyczące:
a) kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy,
b) rodzaju aktywności zawodowej wnioskodawcy,
c) gospodarstwa;
7) oświadczenie wnioskodawcy o niepodleganiu zakazowi dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;
8) oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 19 ust. 4 akapit trzeci zdanie trzecie 20  rozporządzenia nr 1305/2013.
2.  Wnioskodawca informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich zaistnieniu.
§  15. 
1.  Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:
1) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego:
a) 21  potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c, lub
b) 22  o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do gospodarstwa;
3) 23  biznesplan sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję;
4) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w § 5 ust. 1;
5) 24  (uchylony);
6) oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję;
7) w przypadku wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim:
a) 25  (uchylona),
b) zaświadczenie dotyczące małżonka wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego:
26  potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c, lub
27  o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c;
8) 28  (uchylony);
9) oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę;
10) 29  kosztorys inwestorski - w przypadku gdy biznesplan przewiduje realizację inwestycji budowlanej.
2.  W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, wnioskodawca dołącza do wniosku prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
3.  30  Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.
4.  31  Jeżeli biznesplan nie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), składa się go na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD) wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu.
§  16. 
1.  32  Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej na podstawie kryteriów wyboru dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.
2.  33  O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) powierzchnia użytków rolnych, o których mowa w § 7 ust. 1, w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie - punkty przyznaje się za powierzchnię użytków rolnych powyżej:
a) średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju - w przypadku gospodarstw położonych w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju,
b) średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie - w przypadku gospodarstw położonych w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest wyższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju,

wg wzoru:

gdzie:

L - oznacza liczbę punktów,

Pb - oznacza powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie,

Pśr - oznacza średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie odpowiednio w województwie bądź w kraju

- jednak nie więcej niż 7 punktów;

2) kwalifikacje, o których mowa w § 5 ust. 1:
a) pkt 1, 2 lub 3 - przyznaje się 5 punktów,
b) pkt 4 w odniesieniu do zawodów wymienionych w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - przyznaje się 5 punktów,
c) pkt 4 w odniesieniu do zawodów wymienionych w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia - przyznaje się 4 punkty,
d) pkt 5 - przyznaje się 2 punkty,
e) pkt 6 - przyznaje się 3 punkty;
3) kompleksowość biznesplanu:
a) inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą - przyznaje się 3 punkty,
b) działania, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c-e - przyznaje się 1 punkt za każde z tych działań;
4) wpływ na realizację celów przekrojowych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia nr 1305/2013:
a) zobowiązanie do przygotowywania planu nawozowego, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.), oraz stosowania tego planu, w szczególności prowadzenia wykazu działań agrotechnicznych zawierającego prace wykonywane na poszczególnych działkach rolnych w zakresie nawożenia, z podaniem nazwy i ilości zastosowanego nawozu pod poszczególne uprawy - przyznaje się 2 punkty,
b) inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu - przyznaje się nie więcej niż 5 punktów;
5) różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem:
a) powyżej 15 do 25 lat - przyznaje się 2 punkty,
b) powyżej 25 lat - przyznaje się 4 punkty;
6) przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości - przyznaje się 3 punkty.
2a.  Przez przejmowanie gospodarstwa w całości rozumie się przejęcie wszystkich użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, z tym że własnością przekazującego lub w jego posiadaniu mogą pozostać użytki rolne o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.
3.  W przypadku kilku przekazujących gospodarstwa lub część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa różnicę wieku pomiędzy przekazującym a młodym rolnikiem ustala się na podstawie wieku tej osoby, która przekazała największą powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika.
4.  Szczegółowy wykaz rodzajów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz sposób przyznawania punktów są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
5.  34  W przypadku kryteriów wyboru, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, punkty przyznaje się, jeżeli młody rolnik nabywa gospodarstwo na własność.
6.  35  W przypadku kryteriów wyboru, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. b, punkty przyznaje się, jeżeli inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.
7.  Punkty na podstawie kryteriów wyboru, o których mowa w ust. 2, przyznaje się, biorąc pod uwagę informacje, zobowiązania i oświadczenia zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie.
§  17. 
1.  36  Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych i informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej. Dokonanie przez wnioskodawcę zmian we wniosku o przyznanie pomocy lub w dołączonych do niego dokumentach po upływie 150 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków albo po podaniu przez Prezesa Agencji informacji, o której mowa w § 18 ust. 3, jeżeli informacja ta została podana przed upływem 150 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków, nie wpływa na kolejność przysługiwania pomocy oraz liczbę przyznawanych punktów, z wyłączeniem przypadku, gdy zmiana taka powoduje zmniejszenie liczby punktów.
2.  37  W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów.
3.  W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma gospodarstwo o większej powierzchni użytków rolnych.
4.  W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów i wskazali w biznesplanie gospodarstwa o identycznej powierzchni użytków rolnych, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez młodszego wnioskodawcę.
5.  Jeżeli dane lub informacje zawarte we wniosku lub biznesplanie mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie w wyniku kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu, aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy oraz liczby przyznanych punktów dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z danych uzyskanych w wyniku kontroli wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.
§  18.  38
1.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji niezwłocznie po przyznaniu punktów, o których mowa w § 16 ust. 2, oraz w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 5, po dokonaniu aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy, przekazuje Prezesowi Agencji informację zawierającą imiona i nazwiska wnioskodawców, liczbę przyznanych punktów, powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie oraz wiek wnioskodawcy.
2.  Prezes Agencji, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, ustala na jej podstawie:
1) kolejność przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach;
2) które z wniosków o przyznanie pomocy uzyskały co najmniej 8 punktów;
3) który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy uzyskał mniej niż 8 punktów.
3.  Prezes Agencji niezwłocznie po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 2, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim oraz łącznie w pozostałych województwach, z tym że w przypadku gdy podanie tej informacji miałoby nastąpić przed upływem 150 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy - Prezes Agencji informuje o przewidywanym terminie podania tej informacji do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję nie później niż 7 dni przed tym terminem.
§  19. 
1.  39  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie o przyznanie pomocy w terminie 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
2.  Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:
1) jeżeli nie były spełnione w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy:
a) nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan,
b) rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, o którym mowa w lit. a, jako kierujący,
c) ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik,
d) uzyskania wpisu do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
e) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów,
f) 40  rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
2) 41  (uchylony).
3) złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.
3.  42  Decyzja o przyznaniu pomocy zawiera pouczenie o konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 oraz w § 22, i przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 20 ust. 3, § 23 ust. 4 i § 25 ust. 2, oraz o skutkach niespełnienia tych warunków lub nieprzedłożenia tych dokumentów.
4.  Budynki i budowle znajdujące się w gospodarstwie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, wykorzystywane do produkcji rolnej oraz użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej nie mogą stanowić przedmiotu współwłasności lub współposiadania, z wyłączeniem małżeńskiej wspólności majątkowej, wspólnot gruntowych oraz z wyłączeniem budynków, budowli i użytków rolnych będących przedmiotem współwłasności, objętych realizowaną przez osoby wspólnie wnioskujące operacją typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem.
4a.  Przez prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący rozumie się prowadzenie przez osobę fizyczną tej działalności osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponoszenie kosztów w związku z prowadzeniem tej działalności i czerpanie korzyści z jej prowadzenia.
4b.  Uznaje się, że osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie osobiście, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia tej działalności.
5.  43  Uznaje się, że rozpoczęcie realizacji biznesplanu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f, następuje przez dokonanie czynności mającej na celu realizację określonych w nim działań, zwłaszcza przez:
1) 44  rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 3 lit. a;
2) zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania maszyny, urządzenia lub wyposażenia;
3) zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić świadczenie usług;
4) prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń lub przeprowadzenie analiz wykonalności inwestycji;
5) zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania gruntów rolnych lub zwierząt gospodarskich.
6.  Sposób prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie oraz wzór tej ewidencji są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  20. 
1.  45  Pierwszą ratę pomocy, w wysokości 120 000 złotych, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
2.  Wniosek o płatność zawiera:
1) dane beneficjenta, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) dane małżonka beneficjenta, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a-c;
3) numer rachunku bankowego beneficjenta;
4) oświadczenie beneficjenta, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 7.
3.  Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, jeżeli warunki te nie były spełnione w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa;
2) dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji biznesplanu;
3) 46  kopię lub wydruk strony z ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów, zawierającej informację o zdarzeniach gospodarczych, które wystąpiły w gospodarstwie beneficjenta po dniu doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, lub zaświadczenie wydane przez biuro rachunkowe, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 20, z 2004 r. poz. 959 oraz z 2007 r. poz. 331), o prowadzeniu książek rachunkowych obejmujących zdarzenia gospodarcze, które wystąpiły w gospodarstwie beneficjenta po dniu doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, na potrzeby wspólnotowej sieci służącej do zbierania danych rachunkowych gospodarstw rolnych, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającym sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 328 z 15.12.2009, str. 27, z późn. zm.).
4.  47  Do dokumentów dołączanych do wniosku o płatność pierwszej raty pomocy przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5.  Beneficjent informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych i informacji objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich zaistnieniu.
§  21. 
1.  Wypłata pierwszej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z dokumentami, o których mowa w § 20 ust. 3. Pomoc jest wypłacana na rachunek bankowy beneficjenta wskazany we wniosku o płatność.
2.  W przypadku niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy.
3.  W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 20 ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie, jako bezprzedmiotowej, decyzji o przyznaniu pomocy.
4.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji uchyla decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku złożenia przez beneficjenta, przed upływem terminu określonego w § 20 ust. 1, pisemnego wniosku o uchylenie tej decyzji zawierającego oświadczenie o rezygnacji z przyznanej pomocy.
§  22.  Beneficjent powinien:
1) prowadzić jako kierujący działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
2) 48  (uchylony);
3) spełniać warunek, o którym mowa w § 19 ust. 4, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
4) zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, zwłaszcza:
a) prowadzić gospodarstwo zgodnie ze strukturą produkcji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b,
b) zrealizować działania, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 oraz § 6 ust. 2 pkt 2,
c) osiągnąć cele, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4,
d) osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa przynajmniej o 10% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, i utrzymać osiągnięty wzrost przynajmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
5) uzupełnić wykształcenie w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3;
6) podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
7) prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgę przychodów i rozchodów, lub księgę rachunkową, lub ewidencję przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
8) 49  (uchylony);
9) umożliwiać przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów;
10) przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
11) udostępniać uprawnionym podmiotom informacje niezbędne do monitorowania i ewaluacji Programu.
§  23. 
1.  50  Drugą ratę pomocy, w wysokości 30 000 złotych, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., a w przypadku, o którym mowa w § 27 ust. 1 w zakresie wydłużenia okresu realizacji biznesplanu - nie później niż do dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. Pomoc jest wypłacana na rachunek bankowy beneficjenta wskazany we wniosku o płatność.
2.  51  Wypłaty drugiej raty pomocy dokonuje się, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w § 22 pkt 4, jest spełniony warunek, o którym mowa w § 22 pkt 6 - w przypadku gdy upłynął termin, o którym mowa w § 22 pkt 6, oraz są spełniane warunki, o których mowa w § 22 pkt 1, 3, 7 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy.
3.  52  Wniosek o płatność drugiej raty pomocy zawiera dane, o których mowa w § 20 ust. 2.
4.  53  Do wniosku o płatność drugiej raty pomocy dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 22 pkt 4, oraz spełnianie od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy warunków, o których mowa w § 22 pkt 1, 3 i 7:
1) sprawozdanie z realizacji biznesplanu sporządzone zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Agencję oraz dokumenty potwierdzające realizację działań, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 oraz § 6 ust. 2 pkt 2;
2) oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzeniu księgi rachunkowej, lub prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów;
3) 54  kopię planu nawozowego oraz kopię wyników chemicznej analizy gleby - jeżeli beneficjentowi przyznano punkty, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 4 lit. a.
5.  W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3, dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w § 22 pkt 5, jest przedkładany przez beneficjenta dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji w terminie 60 dni od dnia upływu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
6.  55  Do dokumentów dołączanych do wniosku o płatność drugiej raty pomocy przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7.  Beneficjent informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych i informacji objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich zaistnieniu.
§  24. 
1.  Wypłata drugiej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z dokumentami, o których mowa w § 23 ust. 4.
2.  56  W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 22 pkt 4, lub niespełnienia warunku, o którym mowa w § 22 pkt 6 - w przypadku gdy upłynął termin, o którym mowa w § 22 pkt 6, lub niespełniania od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy warunków, o których mowa w § 22 pkt 1, 3, 7 i 9, lub nieprzedłożenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 23 ust. 1, lub dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 4, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy.
3.  57  W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 22 pkt 4, lub niespełniania od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy warunków, o których mowa w § 22 pkt 1, 3 i 7, pierwsza rata pomocy podlega zwrotowi w całości lub części.
4.  W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 22 pkt 4:
1) lit. a - zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy;
2) lit. b w przypadku niezrealizowania:
a) 58  przewidzianych w biznesplanie inwestycji w środki trwałe, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. a - zwrotowi podlega procent kwoty pomocy równy udziałowi szacunkowych kosztów inwestycji w środki trwałe w kwocie pomocy, jednak nie więcej niż 100% kwoty pierwszej raty pomocy,
b) 59  (uchylona).
c) 60  (uchylona).
d) 61  (uchylona).
e) 62  (uchylona).
3) lit. d w przypadku:
a) zmniejszenia lub nieosiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa w stosunku do wielkości wyjściowej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c - zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy,
b) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o nie więcej niż 1% w stosunku do wielkości wyjściowej - zwrotowi podlega 90% kwoty pierwszej raty pomocy,
c) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 1%, lecz nie więcej niż 2% w stosunku do wielkości wyjściowej - zwrotowi podlega 80% kwoty pierwszej raty pomocy,
d) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 2%, lecz nie więcej niż 3% w stosunku do wielkości wyjściowej - zwrotowi podlega 70% kwoty pierwszej raty pomocy,
e) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 3%, lecz nie więcej niż 4% w stosunku do wielkości wyjściowej - zwrotowi podlega 60% kwoty pierwszej raty pomocy,
f) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 4%, lecz nie więcej niż 5% w stosunku do wielkości wyjściowej - zwrotowi podlega 50% kwoty pierwszej raty pomocy,
g) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 5%, lecz nie więcej niż 6% w stosunku do wielkości wyjściowej - zwrotowi podlega 40% kwoty pierwszej raty pomocy,
h) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 6%, lecz nie więcej niż 7% w stosunku do wielkości wyjściowej - zwrotowi podlega 30% kwoty pierwszej raty pomocy,
i) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 7%, lecz nie więcej niż 8% w stosunku do wielkości wyjściowej - zwrotowi podlega 20% kwoty pierwszej raty pomocy,
j) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 8%, lecz nie więcej niż 9% w stosunku do wielkości wyjściowej - zwrotowi podlega 10% kwoty pierwszej raty pomocy,
k) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 9%, lecz mniej niż 10% w stosunku do wielkości wyjściowej - zwrotowi podlega 2% kwoty pierwszej raty pomocy.
4a.  (uchylony).
5.  W przypadku niespełniania od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy warunku, o którym mowa w § 22:
1) pkt 1 - zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy;
2) 63  pkt 3 - zwrotowi podlega 30% kwoty pierwszej raty pomocy;
3) pkt 7 - zwrotowi podlega 5% kwoty pierwszej raty pomocy za każdy rozpoczęty rok nieprowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów;
4) 64  (uchylony).
6.  65  W przypadku gdy beneficjentowi nie przysługiwałaby pomoc na podstawie sumy punktów pomniejszonej o liczbę punktów przyznanych z tytułu niezrealizowanego działania, o którym mowa w § 16 ust. 2 pkt 3 lub 4, zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy.
7.  W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 22:
1) pkt 5, 6 lub 9 - zwrotowi podlega 100% kwoty wypłaconej pomocy;
2) pkt 10 - zwrotowi podlega 3% kwoty wypłaconej pomocy;
3) pkt 11 - zwrotowi podlega 0,5% kwoty wypłaconej pomocy.
§  25.  66
1.  W terminie 90 dni przed dniem, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, beneficjent przedkłada dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informację o realizacji warunków, o których mowa w § 22 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. d w zakresie utrzymania osiągniętego wzrostu wielkości ekonomicznej oraz pkt 7, opracowaną na formularzu udostępnionym przez Agencję, zawierającą w szczególności wielkość ekonomiczną gospodarstwa.
2.  Do informacji, o której mowa w ust. 1, beneficjent dołącza oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów lub zaświadczenie, o którym mowa w § 20 ust. 3 pkt 3.
§  26. 
1.  67  Jeżeli beneficjent, któremu upłynął termin na realizację biznesplanu, nie spełniał do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy warunków, o których mowa w § 22 pkt 1, 3, pkt 4 lit. d w zakresie utrzymania wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz pkt 7, lub nie przedłoży w Agencji informacji lub dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 5 lub § 25, pomoc podlega zwrotowi w całości lub części.
2.  W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 22:
1) 68  pkt 1 - zwrotowi podlega 50% wypłaconej kwoty pomocy;
2) 69  ppkt 3 - zwrotowi podlega 25% wypłaconej kwoty pomocy;
3) 70  pkt 4 lit. d - zwrotowi podlega 10% wypłaconej kwoty pomocy w przypadku nieutrzymania osiągniętego wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa;
4) 71  pkt 7 - zwrotowi podlega 3% kwoty pomocy za każdy rozpoczęty rok nieprowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów;
5) 72  (uchylony)
3.  73  W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 5 lub w § 25, zwrotowi podlega 0,5% wypłaconej kwoty pomocy za nieprzedłożenie każdego z dokumentów określonych w tych przepisach.
§  27. 
1.  Beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji w zakresie warunków, o których mowa w § 22 pkt 4, w tym wydłużenie okresu jego realizacji.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zmieniony biznesplan wraz z podaniem przyczyn uzasadniających planowane zmiany.
2a.  74  Do zmienionego biznesplanu przepis § 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3.  75  Zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu skali produkcji roślin lub zwierząt w gospodarstwie nie wymagają zgody Agencji, jeżeli zostanie zachowany kierunek produkcji określony w biznesplanie dla docelowej sytuacji gospodarstwa oraz zostanie spełniony warunek określony w § 22 pkt 4 lit. d.
4.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu, w tym wydłużenie okresu jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, pod warunkiem że:
1) zmieniony biznesplan spełnia warunki określone w § 6, a beneficjentowi przysługiwałaby pomoc na podstawie liczby punktów, które zostałyby przyznane na podstawie zmienionych założeń biznesplanu;
2) zostanie osiągnięty wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c.
5.  Wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu następuje w drodze decyzji.
6.  Wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
§  28.  W sprawach o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem z uwagi na istotę i cel tego poddziałania nie jest możliwe:
1) wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy przez następcę prawnego wnioskodawcy albo nabywcę gospodarstwa lub jego części ani przejmującego posiadanie gospodarstwa lub jego części;
2) przyznanie pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa lub jego części ani przejmującemu posiadanie gospodarstwa lub jego części.
§  29.  W 2015 roku:
1) dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy może przypadać w trzecim kwartale tego roku;
2) Agencja udostępni formularz wniosku o płatność oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o płatność, o których mowa w § 12 ust. 4, najpóźniej w dniu rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
§  30.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  76

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

1. Kierunkami studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których ukończenie uznaje się za posiadanie kwalifikacji zawodowych, są:
1) rolnictwo;
2) ogrodnictwo;
3) weterynaria - w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt;
4) technika rolnicza i leśna;
5) zootechnika.

W przypadku ukończenia studiów na kierunku innym niż wymienione w pkt 1-5 za kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej uznaje się kierunki studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System).

2. Wykaz zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji technika:
1) technik rolnik;
2) technik ogrodnik;
3) technik architektury krajobrazu;
4) technik hodowca koni;
5) technik pszczelarz;
6) technik weterynarii - w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt;
7) technik agrobiznesu;
8) technik mechanizacji rolnictwa;
9) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;
10) technik turystyki wiejskiej.
3. Wykaz zawodów rolniczych nauczanych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia:
1) rolnik;
2) ogrodnik;
3) pszczelarz;
4) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.
4. Za studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą uznaje się studia, których program obejmuje treści związane z działalnością rolniczą w wymiarze co najmniej 150 godzin.
5. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jest:
1) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub studiów wyższych magisterskich na kierunku wymienionym w ust. 1;
2) w zawodzie wymienionym w ust. 2:
a) świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
b) świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie wraz ze świadectwami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, odpowiednio:
- technik rolnik:
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej lub
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej,
- technik ogrodnik:
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych lub
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych,
- technik architektury krajobrazu:
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu lub
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu,
- technik hodowca koni:
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację R.20. Szkolenie i użytkowanie koni lub
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.19. Organizacja chowu i hodowli koni lub RL.06. Jeździectwo i trening konia oraz RL. 20. Szkolenie i użytkowanie koni,
- technik pszczelarz:
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej lub
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej,
- technik weterynarii:
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych, oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej lub
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego,
- technik agrobiznesu:
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie lub
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację RL. 03. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie,
- technik mechanizacji rolnictwa - łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację M.l. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie lub
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie i świadectwo potwierdzające kwalifikację MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie,
- technik turystyki wiejskiej:
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich i świadectwo potwierdzające kwalifikację T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego lub
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich i świadectwo potwierdzające kwalifikację TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego;
3) w zawodzie wymienionym w ust. 3:
a) świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
b) świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe wraz ze świadectwem (świadectwami) potwierdzającym kwalifikację w zawodzie wymienionym w ust. 3, odpowiednio:
- rolnik - świadectwo potwierdzające kwalifikację R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej lub RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej,
- ogrodnik - świadectwo potwierdzające kwalifikację R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych lub RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,
- pszczelarz - świadectwo potwierdzające kwalifikację R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej lub RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej,
- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych:
-- łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie lub
-- świadectwo potwierdzające kwalifikację MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
c) zaświadczenie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną o zdaniu egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia wraz ze świadectwami potwierdzającymi kwalifikacje wymienionymi w lit. b;
4) w przypadku tytułu wykwalifikowanego robotnika lub tytułu mistrza albo tytułu zawodowego lub tytułu zawodowego mistrza - świadectwo z tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom z tytułem mistrza, uzyskane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. poz. 472), lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 216);
5) dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych lub doktora nauk weterynaryjnych lub świadectwo ukończenia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w dziedzinie nauk rolniczych lub w dziedzinie nauk weterynaryjnych.
6. Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest świadectwo ich ukończenia.
7. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia:
1) wyższego - jest dyplom ukończenia studiów wyższych;
2) średniego - jest świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości;
3) zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego - jest świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej lub zasadniczej szkoły zawodowej, lub branżowej szkoły I stopnia lub zaświadczenie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną o zdaniu egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia wraz ze świadectwami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, innych niż wymienione w ust. 3.
8. Dokumentem potwierdzającym staż pracy, o którym mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia w:
1) pkt 1 - jest oświadczenie o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników lub dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2) pkt 2 - jest świadectwo pracy wydane przez pracodawcę na podstawie przepisów prawa pracy obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

ZAŁĄCZNIK Nr  2  77

WYKAZ RODZAJÓW INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Liczba punktów przyznanych za pojedynczą inwestycję wpływającą na ochronę środowiska i klimatu jest określana według wzoru:

gdzie:

P - liczba punktów za inwestycję wpływającą na ochronę środowiska i klimatu

o - bezwzględna ocena klimatyczno-środowiskowa inwestycji (według tabeli)

u - udział wartości inwestycji w kwocie premii (nie więcej niż 1)

m - największa bezwzględna ocena inwestycji wśród wymienionych w tabeli, czyli 41

Lp.RODZAJ INWESTYCJIOcena bezwzględna inwestycji (pkt)
123
I. Inwestycje związane z produkcją zwierzęcą:
1Chlewnia bezściółkowa z hydraulicznym systemem usuwania odchodów spod rusztów17
2Chlewnia na płytkiej ściółce z automatycznym systemem usuwania odchodów23
3Chlewnia na głębokiej ściółce22
4Tuczarnia bezściółkowa16
5Chlewnia do produkcji prosiąt ściółkowa (modernizacja budynku)17
6Urządzenia do zadawania pasz na mokro - dotyczy świń8
7Mokry system do zadawania pasz płynnych ze sterowaniem komputerowym - dotyczy świń18
8Automatyczny system do zadawania pasz suchych do koryt - dotyczy świń15
9Automatyczny system do zadawania pasz suchych do karmników sterowany komputerem - dotyczy świń18
10Indywidualny system zadawania pasz - dotyczy świń18
11Obora płytka wolnostanowiskowa (maty) z automatycznym systemem usuwania odchodów17
12Obora płytka wolnostanowiskowa (ściółka) z automatycznym systemem usuwania odchodów23
13Obora na głębokiej ściółce wolnostanowiskowa22
14Obora uwięziowa, bezściółkowa lub ściółkowa (modernizacja budynku)16
15Obora wolnostanowiskowa boksowa bezściółkowa17
16Zestaw wentylatorów ze sterowaniem dla dojarni26
17System wykrywania rui u krów8
18Dojarka przewodowa8
19Zbiornik-chłodnia do mleka z odzyskiem ciepła21
20Płytowy wymiennik ciepła podczas chłodzenia mleka14
21System odzysku wody z mycia urządzeń udojowych13
22Bukaciarnia boksowa na rusztach z automatycznym systemem usuwania odchodów spod rusztów17
23Bukaciarnia stanowiskowa na płytkiej ściółce z mechanicznym systemem usuwania odchodów na korytarzu gnojowo-spacerowym23
24Bukaciarnia na głębokiej ściółce22
25Cielętnik bezściółkowy (modernizacja budynku)16
26Cielętnik ściółkowy (modernizacja budynku)17
27Bukaciarnia stanowiskowa z matami, z mechanicznym systemem usuwania odchodów17
28Silos na pasze treściwe11
29Silos przejazdowy na kiszonkę jednokomorowy (wielokomorowy)10
30Przenośnik do usuwania obornika słomiastego z formowaniem pryzmy obornika od spodu (słoma krótko cięta)25
31Przenośnik do usuwania odchodów w kanałach otwartych na płytę gnojową19
32Przenośnik do usuwania gnojowicy spod rusztów19
33Pompa-mieszadło do gnojowicy dostosowana do zbiorników zamkniętych16
34Pompa do gnojowicy lub gnojówki dostosowana do zbiorników zamkniętych15
35Pompa-mikser do gnojowicy dostosowana do zbiorników zamkniętych15
36Zestaw pompowo-transportowy do napełniania i opróżniania zbiornika na gnojowicę24
37System odzysku ciepła z obornika i gnojowicy20
38Zbiornik na gnojowicę zamknięty26
39Zbiornik na gnojówkę zamknięty13
40Płyta gnojowa z murkami bocznymi i zbiornikiem na gnojówkę zamkniętym25
41Płyta gnojowa z murkami bocznymi i zbiornikiem na gnojówkę z kontrolą szczelności25
42Separator gnojowicy do odzysku ściółki23
43Separator gnojowicy z komorą magazynującą29
44Robot do czyszczenia rusztów24
45System wentylacji nawiewno-wywiewnej sterowany komputerem z zastosowaniem filtrów powietrza25
46Zestaw wentylatorów ze sterowaniem automatycznym lub zestaw wentylatorów ze sterowaniem dla obory oraz systemem filtrów powietrza25
47Panele dachowych ogniw fotowoltaicznych - dotyczy budynków inwentarskich18
48Pompa ciepła - dotyczy budynków inwentarskich18
49System odzysku ciepła wydalanego z budynku - dotyczy budynków inwentarskich41
50Zastosowanie przeszkleń kalenicowych i dachowych oraz zastosowanie oświetlenia ledowego - dotyczy budynków inwentarskich15
51Komputer wraz z programem lub program - do zarządzania gospodarstwem lub stadem14
II. Urządzenia wraz z oprogramowaniem wspierające proces podejmowania decyzji oraz prowadzenie gospodarstwa rolnego:
52Urządzenia GPS pozwalające mapować pola7
53Komputery pokładowe sterujące precyzyjną dawką nawozów mineralnych, środków ochrony roślin (do rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy środków ochrony roślin)9
54Ręczne urządzenia do oznaczania zaopatrzenia roślin w azot9
III. Opryskiwacze do stosowania środków ochrony roślin (maksymalnie 17 punktów):
55Opryskiwacze polowe (rękawowe) z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP)8
56Opryskiwacze sadownicze osłonowe (tunelowe i reflektorowe)10
57Opryskiwacze sadownicze deflektorowe i wielogardzielowe (z kierowanym strumieniem powietrza)8
58Opryskiwacze rzędowe (w tym z PSP), pasowe i osłonowe stosowane w uprawach polowych, warzywniczych, szkółkarskich lub na plantacjach owoców miękkich8
59Dodatkowe punkty za opryskiwacz z wyposażeniem w:
1) urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy6
2) komputerowy (elektroniczny) system automatycznego sterowania dawką oraz sekcjami lub rozpylaczami z wykorzystaniem sygnału GPS12
3) zdalnie wyłączane sekcje lub rozpylacze6
4) głowice wielorozpylaczowe6
5) dodatkowy zbiornik na wodę do mycia opryskiwacza lub odrębny zestaw do płukania i mycia opryskiwacza na polu3
IV. Rolnicze stacje meteo wraz z oprogramowaniem do prognozowania występowania chorób lub szkodników9
V. Maszyny do stosowania nawozów mineralnych:
602-tarczowe rozsiewacze nawozów sterujące precyzyjną dawką nawozów mineralnych proporcjonalnie do prędkości jazdy7
612-tarczowe rozsiewacze nawozów z kontrolowanym promieniem rozrzutu (np. system siewu granicznego)7
VI. Urządzenia do przechowywania i stosowania nawozów naturalnych:
62Kompostowniki5
63Wozy asenizacyjne z aplikatorami gnojowicy typu lub wyłącznie aplikatory typu:
1) węże wleczone4
2) doglebowe redlicowe8
3) doglebowe talerzowe8
4) stopkowe, łyżwowe5
5) szczelinowe tarczowe8
64Rozrzutniki obornika i kompostu:
1) z adapterem pionowym 2- lub 4-walcowym6
2) z adapterem rozdrabniającym poziomym i tarczami rozrzucającymi8
65Dodatkowe punkty za wyposażanie rozrzutników w:
1) zasuwę (gródź) skrzyni ładunkowej umieszczoną przed adapterami rozrzucającymi2
2) deflektory (klapy, osłony) kierunku rozrzutu obornika2
66Aeratory do produkcji kompostu z obornika i masy organicznej5
VII. Maszyny do uprawy gleby:
67Pługi dłutowe/kultywatory dłutowe, grubery8
68Głębosze8
69Zestawy do uprawy i siewu bezpośredniego (bezorkowa uprawa gleby), w tym zestawy z nawożeniem pasowym13
70Brony talerzowe do szybkiego wymieszania obornika z glebą (przykrywania obornika na polu)8
71Chwastownik, brona chwastownik10
72Mulczery przygotowujące mulcz ze słomy oraz z roślin uprawianych jako śródplony i międzyplony6
73Siewniki do poplonów i agregaty uprawowo-siewne z siewnikiem do poplonów8
74Pielniki do upraw międzyrzędowych10
75Pielniki do upraw międzyrzędowych z doglebowymi aplikatorami nawozów, mikroelementów lub biopreparatów13
76Pielniki boczne do sadów10
77Urządzenia do rozkładania włóknin, folii i słomy9
VIII. Maszyny i urządzenia ograniczające skażenia w ośrodku gospodarczym:
78Stanowiska do mycia i płukania sprzętu, w tym stanowiska typu biobed8
79Zbiornikowe systemy bioremediacji (neutralizacji)8
80Oczyszczalnie ścieków na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej8
81Piece na biomasę na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej10
82Urządzenia do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej:
1) panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne - nie dotyczy budynków inwentarskich; małe elektrownie wiatrowe o mocy do 40 kW15
2) pompy ciepła - nie dotyczy budynków inwentarskich12
IX. Instalacje do mikronawodnień oraz pozyskiwania wody deszczowej:
83Instalacje do pozyskiwania i zagospodarowania wody deszczowej8
84Instalacje nawadniające minizraszaczowe7
85Instalacje nawadniające minizraszaczowe z nawożeniem10
86Instalacje nawadniające kroplowe9
87Instalacje nawadniające kroplowe z nawożeniem14
X. Inwestycje budowlane:
88Wymiana eternitowych pokryć dachowych budynków gospodarczych, zakup blachy5
89Termomodernizacja budynków służących do produkcji rolnej7
XI. Urządzenia służące do uprawy, pielęgnacji i zbioru z trwałych użytków zielonych:
90Pługi łąkowe5
91Glebogryzarki5
92Wały i włóki łąkowe5
93Grodzenie pastwisk5
94Beczkowozy z poidłami do pojenia zwierząt w chowie pastwiskowym5
XII. Urządzenia do konserwacji i magazynowania pasz objętościowych z runi łąkowej (silosy, płyty betonowe):
95Silosy płaskie (płyty betonowe)10
96Wiaty (zadaszenia) i magazyny do przechowywania siana luzem lub w balotach5
97Suszarnie podłogowe i tunelowe do siana5
XIII. Zakładanie sadów i plantacji krzewów owocowych:
98Zakup sadzonek - sady i plantacje krzewów owocowych10
99Zakup sadzonek - ekologiczne sady i plantacje krzewów owocowych15

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ORAZ WZÓR TEJ EWIDENCJI

1. Karty ewidencji przychodów i rozchodów, zwanej dalej "ewidencją", zszywa się i kolejno numeruje.
2. W ewidencji wprowadza się wyłącznie przychody z działalności rolniczej oraz koszty tej działalności.
3. Wpisów w ewidencji dokonuje się w języku polskim i w walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów.
4. Stwierdzone błędy we wpisach poprawia się przez:
1) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego wpisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawki lub
2) wprowadzenie do ewidencji niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających korekty błędnych wpisów; wpisy zmniejszające przychody lub rozchody mogą być dokonywane ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym.
5. Podstawą wpisów w ewidencji są:
1) faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej "fakturami", wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adres) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych
- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z wpisami dokonanymi na jego podstawie;
3) dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zbiorczego wpisu;
4) dowody opłat pocztowych i bankowych;
5) inne dowody opłat i dokonanych płatności.
6. Ewidencja oraz dowody, na podstawie których są dokonywane w niej wpisy, przechowuje się na stałe w miejscu zamieszkania albo siedzibie beneficjenta, a jeżeli prowadzenie ewidencji zostało zlecone biuru rachunkowemu - w miejscu (adresie) prowadzenia oraz przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

WZÓR

EWIDENCJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE

Imię i nazwisko

.........................................

adres

.........................................

Lp.Data zdarzenia gospodarczegoNr dowodu księgowegoPrzychódWydatkiUwagi
grgr
123456
Suma strony
Przeniesienie z poprzedniej strony
Razem

od początku roku

OBJAŚNIENIA DO EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. W kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer wpisów do ewidencji. Tym samym numerem oznacza się dowód stanowiący podstawę dokonania wpisu.

2. W kolumnie 2 wpisuje się dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży).

3. W kolumnie 3 wpisuje się numer faktury lub innego dowodu. Jeżeli wpisów dokonuje się na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, wpisuje się numer zestawienia faktur.

4. W kolumnie 4 wpisuje się przychody, np. ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych), sprzedaży usług.

5. W kolumnie 5 wpisuje się rozchody (wydatki).

6. W kolumnie 6 wpisuje się uwagi co do treści wpisów w kolumnach 2-5. Kolumna ta może być także wykorzystywana np. do wpisywania pobranych zaliczek, obrotu opakowaniami zwrotnymi.

7. Po zakończeniu miesiąca wpisy dokonane w danym miesiącu podkreśla się, a dane z kolumn 4 i 5 sumuje się. Wynikłe z podsumowania kwoty podkreśla się. Beneficjent może pod podsumowaniem danego miesiąca wpisać w poszczególnych kolumnach sumy od początku roku do miesiąca poprzedzającego dany miesiąc i w kolejnej pozycji wpisać w poszczególnych kolumnach sumę od początku roku.

8. Jeżeli beneficjent nie dokonuje podsumowania wpisów kolejnych miesięcy narastająco od początku roku, po zakończeniu roku sporządza na oddzielnej stronie w księdze zestawienie roczne. W tym celu wpisuje do właściwych kolumn sumy z poszczególnych miesięcy i dodaje je.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2017.2325).
2 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
4 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
5 § 6 ust. 1 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
6 § 6 ust. 2 pkt 2 lit. f zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
7 § 6 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
8 § 6 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
9 § 6 ust. 9 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
10 Utraciło moc z dniem 1 stycznia 2015 r. na podstawie art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1198/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 321 z 07.11.2014, str. 2); w odniesieniu do sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych uchylone rozporządzenie stosuje się nadal w odniesieniu do lat obrachunkowych poprzedzających rok obrachunkowy 2015 r.; uchylone rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do badań struktury gospodarstw rolnych w Unii włącznie z badaniem w 2013 r.
11 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2019 r.
12 § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2019 r.
13 § 11 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
14 § 11 ust. 2 pkt 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
15 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.
16 § 12 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt lit. b rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.

17 § 12 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.
18 § 14 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
19 § 14 ust. 1 pkt 5 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
20 Obecnie art. 19 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 nie zawiera zdania trzeciego, zgodnie z art. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2393 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania, (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, (UE) nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz (UE) nr 652/2014 ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15), które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2017 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.
21 § 15 ust. 1 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
22 § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
23 § 15 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.
24 § 15 ust. 1 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
25 § 15 ust. 1 pkt 7 lit. a uchylona przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2019 r.
26 § 15 ust. 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
27 § 15 ust. 1 pkt 7 lit. b tiret drugie zmienione przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
28 § 15 ust. 1 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2019 r.
29 § 15 ust. 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
30 § 15 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
31 § 15 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.
32 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.
33 § 16 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
34 § 16 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
35 § 16 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
36 § 17 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
37 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
38 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.
39 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.
40 § 19 ust. 2 pkt 1 lit. f zmieniona przez § 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
41 § 19 ust. 2 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 10 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
42 § 19 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2019 r.
43 § 19 ust. 5 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 10 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
44 § 19 ust. 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
45 § 20 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2019 r.
46 § 20 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
47 § 20 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
48 § 22 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
49 § 22 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
50 § 23 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2019 r.

51 § 23 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. b rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.

52 § 23 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. c rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
53 § 23 ust. 4 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 13 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
54 § 23 ust. 4 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. d tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
55 § 23 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. e rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
56 § 24 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.

57 § 24 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
58 § 24 ust. 4 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 14 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
59 § 24 ust. 4 pkt 2 lit. b uchylona przez § 1 pkt 14 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
60 § 24 ust. 4 pkt 2 lit. c uchylona przez § 1 pkt 14 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
61 § 24 ust. 4 pkt 2 lit. d uchylona przez § 1 pkt 14 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
62 § 24 ust. 4 pkt 2 lit. e uchylona przez § 1 pkt 14 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
63 § 24 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
64 § 24 ust. 5 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 14 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
65 § 24 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. d rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
66 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
67 § 26 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 16 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
68 § 26 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 16 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
69 § 26 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 16 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
70 § 26 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 16 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
71 § 26 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 16 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
72 § 26 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 16 lit. b tiret trzecie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
73 § 26 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 16 lit. c rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
74 § 27 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.
75 § 27 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.

76 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
77 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2019 r.