Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2116

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 2 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1822) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Pomoc wypłacona LGD w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie może przekroczyć iloczynu stawki procentowej i podstawy ustalenia kwoty pomocy ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 według stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.";

2) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. W odniesieniu do transz pomocy wypłacanych na wnioski o płatność złożone do dnia 31 grudnia 2021 r.:

1) podstawę ustalenia kwoty pomocy stanowi suma:

a) pomocy przyznanej beneficjentom innym niż jednostki sektora finansów publicznych w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, na realizację operacji objętych LSR i wybranych przez LGD oraz

b) ilorazu pomocy przyznanej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, na realizację operacji objętych LSR i wybranych przez LGD, i liczby 0,6363;

2) w przypadku gdy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym, podstawę ustalenia kwoty pomocy stanowi kwota ustalona zgodnie z pkt 1, powiększona o sumę przyznanej pomocy współfinansowanej ze środków funduszy wymienionych w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, innych niż Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację operacji, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, objętych LSR i wybranych przez LGD.".

§  2.  Do postępowań w sprawach dotyczących wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).