Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1634

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu

Na podstawie art. 34 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351, z późn. zm.) po § 15c dodaje się § 15d w brzmieniu:

"§ 15d. 1. W 2018 r. w przypadku płatności za zazielenienie do gruntów ornych położonych na obszarze uznanym za poszkodowany z powodu suszy, jaka wystąpiła w okresie od maja do czerwca 2018 r., za uprawę, o której mowa w art. 44 ust. 4 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013, uznaje się również grunt ugorowany, na którym jest prowadzona produkcja rolna.

2. Za obszar poszkodowany z powodu suszy, jaka wystąpiła w okresie od maja do czerwca 2018 r., uznaje się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).