Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.351

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu

Na podstawie art. 34 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308) zarządza się, co następuje:
§  1.  2
1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt i płatności dla małych gospodarstw, zwanych dalej "płatnościami bezpośrednimi", oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, w tym:
1) kryteria uznawania gruntów za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy;
2) wykaz obszarów, o których mowa w art. 32 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1307/2013";
3) 3  (uchylony);
4) 4  gatunki roślin strączkowych na ziarno i roślin pastewnych, do których może zostać przyznana płatność związana do powierzchni upraw;
5) 5  wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych i chmielu;
6) rejony uprawy chmielu;
7) szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy, małżonkowi, następcy prawnemu rolnika oraz przejmującemu gospodarstwo.
2.  6  Rozporządzenie określa również szczegółowe warunki wypłaty płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.
§  2.  7  Grunty uznaje się za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, a w przypadku gruntów:
1) 8  ugorowanych, o których mowa w § 3 oraz w § 9a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354, z 2017 r. poz. 1943, z 2018 r. poz. 1635 i 1880 oraz z 2019 r. poz. 100 i 1866), które zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich jako obszary proekologiczne - w terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony ten wniosek;
2) na których znajdują się cenne siedliska przyrodnicze oraz siedliska lęgowe ptaków, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach:
a) 9  (uchylona),
b) "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
§  3.  10  (uchylony).
§  4.  11  (uchylony).
§  5. 
1.  Jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa, płatność dla młodych rolników, płatność związana z produkcją oraz płatność dla małych gospodarstw do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, przysługują:
1) 12  jeżeli uprawa ta jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 ust. 1 albo art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 i 1458);
2) 13  do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta zezwoleniem - w przypadku zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
1a.  14  Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy zezwolenie na uprawę konopi włóknistych zostało wydane małżonkowi rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do gruntów, o których mowa w ust. 1, albo co najmniej jednemu ze współposiadaczy tych gruntów.
2.  15  (uchylony).
§  5a.  16
1.  Rolnik może dokonać zmiany wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie zgodnie z warunkami określonymi w art. 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.)
2.  Dokonując zmiany, o której mowa w ust. 1, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o rodzaju tej zmiany i uzasadniających ją okolicznościach na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
§  5b.  17
1.  18  W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 akapit trzeci zdanie trzecie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 639/2014", obszary, na których wysiewa się różne mieszanki nasion, uznaje się, na potrzeby płatności za zazielenienie, za oddzielne pojedyncze uprawy.
2.  W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 akapit czwarty rozporządzenia nr 639/2014, obszary, na których obok siebie prowadzone są odrębne uprawy, a każda pojedyncza uprawa zajmuje obszar o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha, uznaje się, na potrzeby płatności za zazielenienie, za obszary objęte jedną uprawą mieszaną.
§  6. 
1.  Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę, o której mowa w art. 49 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 639/2014, nad osobą prawną jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", oraz:
1) jest członkiem zarządu spółki kapitałowej lub spółdzielni oraz:
a) w przypadku jednoosobowego zarządu - sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni,
b) w przypadku wieloosobowego zarządu - sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni lub większość członków zarządu stanowią młody rolnik oraz inni rolnicy, którym został nadany numer identyfikacyjny, lub
2) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie spółki kapitałowej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
3) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
4) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
5) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
6) jest członkiem zarządu osoby prawnej innej niż spółka kapitałowa i spółdzielnia lub innego organu takiej osoby prawnej, uprawnionego do jej reprezentowania oraz:
a) w przypadku jednoosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby prawnej, uprawnionego do jej reprezentowania - sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej,
b) w przypadku wieloosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby prawnej, uprawnionego do jej reprezentowania - sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej lub większość członków zarządu tej osoby prawnej lub organu tej osoby prawnej, uprawnionego do jej reprezentowania, stanowią młody rolnik oraz inni rolnicy, którym został nadany numer identyfikacyjny.
2.  Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę, o której mowa w art. 49 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 639/2014, nad grupą osób, o której mowa w art. 50 rozporządzenia nr 639/2014, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny, oraz:
1) młody rolnik samodzielnie lub wspólnie z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny, dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej, co wynika z treści umowy spółki - w przypadku spółki osobowej;
2) większość wspólników spółki cywilnej stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny - w przypadku spółki cywilnej;
3) młody rolnik samodzielnie zarządza lub kieruje jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej inną niż spółka, a gdy taką jednostką zarządza lub kieruje więcej osób, jeżeli większość z nich stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny - w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej innej niż spółka;
4) co najmniej jeden z małżonków jest młodym rolnikiem - w przypadku małżonków;
5) większość z osób wchodzących w skład grupy osób, o której mowa w art. 50 rozporządzenia nr 639/2014, innej niż wymienione w pkt 1-4, stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny - w przypadku grupy osób, o której mowa w art. 50 rozporządzenia nr 639/2014, innej niż wymienione w pkt 1-4.
§  7. 
1.  Za datę rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 50 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, uznaje się najwcześniejszą z następujących dat:
1) datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
2) datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
3) datę złożenia przez rolnika wniosku o:
a) przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
b) pomoc finansową dla rolników w ramach programu SAPARD,
c) dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników,
d) udzielenie pomocy finansowej na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników,
e) przyznanie pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników,
f) przyznanie pomocy finansowej w ramach działań lub poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników;
4) datę objęcia przez rolnika w posiadanie zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub
5) datę objęcia rolnika ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników - w przypadku gdy został objęty tym ubezpieczeniem jako rolnik.
2.  Do ustalenia daty rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 50 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, przez grupę osób, którą są małżonkowie, przyjmuje się datę rozpoczęcia tej działalności przez małżonka, który najwcześniej rozpoczął tę działalność.
§  8.  19
1.  Gatunki roślin:
1) strączkowych na ziarno, do których może zostać przyznana płatność związana do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) pastewnych, do których może zostać przyznana płatność związana do powierzchni upraw roślin pastewnych, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Płatność związana do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno przysługuje również w przypadku uprawy roślin gatunków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż rośliny gatunków określonych w tym załączniku.
3.  Płatność związana do powierzchni upraw roślin pastewnych przysługuje również w przypadku uprawy roślin gatunków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż rośliny gatunków określonych w załączniku nr 1 lub 2 do rozporządzenia, z tym że w przypadku wyki siewnej (Vicia sativa L.) i wyki kosmatej (Vicia villosa Roth.) płatność ta przysługuje także w przypadku ich uprawy z rośliną podporową.
§  9. 
1.  Płatność związana do powierzchni uprawy chmielu jest przyznawana do plantacji chmielu stanowiącej obszar gruntów:
1) na których są uprawiane rośliny chmielu;
2) zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych;
3) obsadzonych z gęstością wynoszącą co najmniej 1300 sadzonek chmielu na hektar.
2.  Do powierzchni plantacji chmielu zalicza się:
1) pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia wewnątrz działki, jeżeli na linii zewnętrznych odciągów kotwicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, znajdują się sadzonki chmielu,
2) pasy przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach rzędów roślin, jeżeli szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m

- pod warunkiem, że pasy te nie stanowią części drogi publicznej.

§  10.  Określa się następujące rejony uprawy chmielu:
1) rejon lubelski obejmujący powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, opolski z siedzibą władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyński, starachowicki, świdnicki z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski i zwoleński;
2) rejon wielkopolski obejmujący powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz w Grodzisku Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i żniński;
3) rejon dolnośląski obejmujący powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, wrocławski i zawierciański.
§  11.  20
1.  Warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 lub ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej "ustawą", uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy umowę tę zawarł:
1) małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności związanych do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, pomidorów lub buraków cukrowych albo
2) co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tych płatności.
2.  21  (uchylony).
3.  22  (uchylony).
§  12. 
1.  23  Płatności związane do bydła, płatności związane do krów oraz płatności związane do kóz przysługują do zwierząt, w odniesieniu do których:
1) do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
2) najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
1a.  24  Płatności związane do owiec przysługują do zwierząt, w odniesieniu do których:
1) do dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
2) najpóźniej od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
2.  25  W przypadku gdy w okresie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy - w przypadku płatności związanych do bydła, lub w okresie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy - w przypadku płatności związanych do krów, lub w okresie, o którym mowa w art. 16 ust. 5 pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy - w przypadku płatności związanych do owiec, lub w okresie, o którym mowa w art. 16 ust. 5 pkt 1 lit. b tiret drugie ustawy - w przypadku płatności związanych do kóz, zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie tych płatności zostały zastąpione innymi zwierzętami zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.), płatności te przysługują do zwierząt zastępujących, jeżeli:
1) spełniają one warunki, o których mowa w art. 16 ustawy;
2) nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia zwierzęcia, rolnik:
a) objął w posiadanie zwierzęta zastępujące,
b) poinformował o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
3) 26  w odniesieniu do tych zwierząt:
a) do dnia poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku, dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
b) najpóźniej od dnia poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
3.  27  Warunki, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 5 pkt 1 ustawy, uznaje się za spełnione, jeżeli potwierdza to wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt.
4.  28  W przypadku gdy zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanej do bydła lub płatności związanej do krów są przedmiotem współposiadania, maksymalna liczba zwierząt określona w art. 16 ust. 3 i 4 ustawy jest liczbą zwierząt, do których taka płatność może być przyznana łącznie wszystkim ich współposiadaczom.
5.  29  Płatność związana do bydła przysługuje do zwierząt, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, urodzonych najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.
6.  30  W przypadku płatności związanej do owiec oraz płatności związanej do kóz zgłoszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności, zastępuje pisemne wycofanie wniosku o przyznanie tej płatności.
§  13. 
1.  W przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy, jeżeli przejmujący, spadkobierca, zapisobierca windykacyjny albo inny następca prawny nie uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, do przejmującego, spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego oraz innego następcy prawnego, a także do gospodarstwa powstałego w wyniku połączenia gospodarstwa rolnego przekazywanego, odziedziczonego, nabytego jako przedmiot zapisu windykacyjnego albo objętego w posiadanie w wyniku innego niż śmierć rolnika przypadku następstwa prawnego i gospodarstwa rolnego posiadanego przez przejmującego, spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego albo innego następcę prawnego stosuje się:
1) 31  limity i progi określone w art. 13, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2b, art. 16 ust. 3 i 4 ustawy oraz zmniejszenie jednolitej płatności obszarowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy;
2) obowiązek przestrzegania praktyk, o których mowa w art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 1307/2013, w odniesieniu do tych części gospodarstwa, których obowiązek ten dotyczył przed przekazaniem, dziedziczeniem, nabyciem jako przedmiot zapisu windykacyjnego albo objęciem w posiadanie w wyniku innego niż śmierć rolnika przypadku następstwa prawnego.
2.  W przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy, jeżeli przejmujący, spadkobierca, zapisobierca windykacyjny albo inny następca prawny uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, do przejmującego, spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego oraz innego następcy prawnego i do gospodarstwa powstałego w wyniku połączenia gospodarstwa przekazywanego, odziedziczonego, nabytego jako przedmiot zapisu windykacyjnego albo objętego w posiadanie w wyniku innego niż śmierć rolnika przypadku następstwa prawnego i gospodarstwa rolnego posiadanego przez przejmującego, spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego albo innego następcę prawnego:
1) stosuje się limit określony w art. 19 ust. 2 ustawy;
2) nie stosuje się obowiązku przestrzegania praktyk, o których mowa w art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 1307/2013.
§  14.  32  W przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy, jeżeli przejmujący, spadkobierca, zapisobierca windykacyjny albo następca prawny ubiega się o płatność związaną do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatność związaną do powierzchni uprawy pomidorów lub płatność związaną do powierzchni upraw buraków cukrowych, warunek zawarcia umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych lub pomidorów, o których mowa w art. 15 ust. 3 i 4 ustawy, lub umowy dostawy, o której mowa w pkt 5 w sekcji A w części II załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), uważa się za spełniony przez przejmującego, spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego albo następcę prawnego, jeżeli przejął on zobowiązania wynikające z tej umowy.
§  15. 
1.  W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie tej płatności wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.
2.  W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli:
1) do spadku:
a) są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,
b) jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,
c) są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;
2) gospodarstwo rolne jest przedmiotem zapisu windykacyjnego, a zapisobiercą jest:
a) rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, to płatność tę przyznaje się temu rolnikowi,
b) zarówno rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inne podmioty, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,
c) małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,
d) zarówno małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inne podmioty, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.
3.  Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.
4.  Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, wyraża jedynie ten małżonek.
5.  W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest rolnik, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy, a nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, płatność tę przyznaje się nabywcy, jeżeli zgoda, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, przy czym, jeżeli nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie:
1) od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;
2) od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.
6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w postępowaniu w sprawie o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywca wstępuje na miejsce zbywcy.
7.  W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy, a nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, płatność tę przyznaje się rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy, jeżeli zgoda, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, przy czym, jeżeli nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie:
1) od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;
2) od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.
8.  W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w postępowaniu w sprawie o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu rolnik będący małżonkiem nabywcy wstępuje na miejsce zbywcy.
9.  Jeżeli nabyte gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się rolnikowi będącemu nabywcą gospodarstwa rolnego albo rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy gospodarstwa rolnego, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.
10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 7, do przyznawania płatności niezwiązanej do tytoniu stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 2-4 oraz art. 29 ustawy.
11.  W przypadku gdy w dniu 14 marca 2012 r. do rejestru, o którym mowa w art. 33 fd ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303), poza rolnikiem wnioskującym o płatność niezwiązaną do tytoniu był wpisany małżonek tego rolnika lub spadkodawca, lub zbywca gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, płatność niezwiązana do tytoniu przysługuje do sumy indywidualnej ilości referencyjnej, o której mowa w art. 33fe ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303), określonej dla tego rolnika oraz dla małżonka tego rolnika lub spadkodawcy lub zbywcy gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1-3 ustawy.
§  15a.  33
1.  34  (uchylony).
2.  W przypadku wypłaty zaliczki na poczet płatności bezpośrednich kwotę płatności bezpośredniej wypłacaną na podstawie decyzji o jej przyznaniu pomniejsza się o kwotę zaliczki wypłaconej na poczet tej płatności.
§  15b.  35  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może wypłacać zaliczki na poczet płatności niezwiązanej do tytoniu na warunkach i w trybie określonych w odniesieniu do wypłaty zaliczek na poczet jednolitej płatności obszarowej, w wysokości ustalonej zgodnie z procentową wielkością zaliczek na poczet jednolitej płatności obszarowej.
§  15c.  36
1.  Płatność za zazielenienie za 2018 r. do gruntów ornych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1307/2013, zwanych dalej "gruntami ornymi", położonych na obszarze uznanym za poszkodowany w wyniku ulewnych deszczy i powodzi, jakie wystąpiły w okresie od sierpnia do października 2017 r., przysługuje rolnikowi, w którego gospodarstwie rolnym powierzchnia gruntów ornych:
1) nie przekracza 30 ha, nawet gdy na tych gruntach nie został spełniony warunek określony w art. 44 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013;
2) przekracza 30 ha i nie przekracza 150 ha, nawet gdy na tych gruntach nie został spełniony warunek określony w art. 44 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1307/2013, jeżeli na tych gruntach został spełniony warunek określony w art. 44 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli udział gruntów ornych w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w ust. 1, na których w wyniku ulewnych deszczy i powodzi, jakie wystąpiły w okresie od sierpnia do października 2017 r.:
1) nie można było dokonać siewu roślin ozimych lub
2) dokonano zasiewu roślin ozimych, lecz został on utracony

– wynosi co najmniej 30% sumy powierzchni gruntów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz pozostałych gruntów ornych w tym gospodarstwie, na których w 2017 r. dokonano zasiewu roślin ozimych.

3.  Za obszar poszkodowany z powodu ulewnych deszczy i powodzi, jakie wystąpiły w okresie od sierpnia do października 2017 r., uznaje się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  15d.  37
1.  W 2018 r. w przypadku płatności za zazielenienie do gruntów ornych położonych na obszarze uznanym za poszkodowany z powodu suszy, jaka wystąpiła w okresie od maja do czerwca 2018 r., za uprawę, o której mowa w art. 44 ust. 4 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013, uznaje się również grunt ugorowany, na którym jest prowadzona produkcja rolna.
2.  Za obszar poszkodowany z powodu suszy, jaka wystąpiła w okresie od maja do czerwca 2018 r., uznaje się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  15e.  38
1.  W 2019 r. w przypadku płatności za zazielenienie do gruntów ornych położonych na obszarze uznanym za poszkodowany z powodu suszy, jaka wystąpiła w 2019 r., za uprawę, o której mowa w art. 44 ust. 4 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013, uznaje się również grunt ugorowany, na którym jest prowadzona produkcja rolna.
2.  Za obszar poszkodowany z powodu suszy, jaka wystąpiła w 2019 r., uznaje się obszar wskazany w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  15f.  39  W 2020 r. rolnik może dokonać zmian we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w terminie do dnia 30 czerwca.
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 40

GATUNKI ROŚLIN STRĄCZKOWYCH NA ZIARNO, DO KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA PŁATNOŚĆ ZWIĄZANA DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN STRĄCZKOWYCH NA ZIARNO

1) bobik (Vicia faba minor L.);
2) groch siewny (Pisum sativum L. (partim)), w tym peluszka (Pisum arvense L.), z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego;
3) łubin biały (Lupinus albus L.);
4) łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.);
5) łubin żółty (Lupinus luteus L.);
6) soja zwyczajna (Glycine max (L.) Merrill).

ZAŁĄCZNIK Nr  2  41  

GATUNKI ROŚLIN PASTEWNYCH, DO KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA PŁATNOŚĆ ZWIĄZANA DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN PASTEWNYCH

1) esparceta siewna (Onobrychis vicifolia Scop.);
2) koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.);
3) koniczyna biała (Trifolium repens L.);
4) koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum L.);
5) koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.);
6) koniczyna krwistoczerwona (Trifolium incarnatum L.);
7) komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.);
8) lędźwian (Lathyrus L.);
9) lucerna siewna (Medicago sativa L.);
10) lucerna mieszańcowa (Medicago x varia T. Martyn);
11) lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.);
12) nostrzyk biały (Melilotus albus)\
13) seradela uprawna (Ornithopus sativus Brot.);
14) wyka kosmata (Vicia villosa Roth.);
15) wyka siewna (Vicia sativa L.).

ZAŁĄCZNIK Nr  3  42

OBSZAR POSZKODOWANY Z POWODU SUSZY, JAKA WYSTĄPIŁA W 2019 R.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).
2 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U.2015.1536) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2015 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U.2018.492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
6 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 października 2016 r. (Dz.U.2016.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 października 2016 r.
7 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 maja 2015 r. (Dz.U.2015.672) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2015 r.
8 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 5 marca 2020 r. (Dz.U.2020.414) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2020 r.
9 § 2 pkt 2 lit. a uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 5 marca 2020 r. (Dz.U.2020.414) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2020 r.
10 § 3 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
11 § 4 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U.2018.492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.
12 § 5 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U.2017.1729) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.
13 § 5 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U.2017.1729) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.
14 § 5 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 maja 2015 r. (Dz.U.2015.672) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2015 r.
15 § 5 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U.2017.1729) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.
16 § 5a:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 marca 2016 r. (Dz.U.2016.450) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 marca 2020 r. (Dz.U.2020.414) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2020 r.

17 § 5b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U.2017.1729) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.
18 § 5b ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U.2018.492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.
19 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
20 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 maja 2015 r. (Dz.U.2015.672) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2015 r.
21 § 11 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
22 § 11 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
23 § 12 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 13 maja 2015 r. (Dz.U.2015.672) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2015 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.

24 § 12 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
25 § 12 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
26 § 12 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 13 maja 2015 r. (Dz.U.2015.672) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2015 r.
27 § 12 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 13 maja 2015 r. (Dz.U.2015.672) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2015 r.
28 § 12 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 13 maja 2015 r. (Dz.U.2015.672) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2015 r.
29 § 12 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 13 maja 2015 r. (Dz.U.2015.672) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2015 r.
30 § 12 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
31 § 13 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U.2018.492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2018 r.

32 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
33 § 15a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U.2015.1536) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2015 r.
34 § 15a ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 października 2016 r. (Dz.U.2016.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 października 2016 r.
35 § 15b dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 października 2016 r. (Dz.U.2016.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 października 2016 r.
36 § 15c dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.826) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 maja 2018 r.
37 § 15d dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2018 r. (Dz.U.2018.1634) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2018 r.
38 § 15e dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 września 2019 r. (Dz.U.2019.1867) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2019 r.
39 § 15f dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2020 r.
40 Załącznik nr 1zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 9rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
41 Załącznik nr 2 dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
42 Załącznik nr 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 września 2019 r. (Dz.U.2019.1867) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2019 r.